Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Valg 2023

– Det trengs politiske tiltak for å holde flere kvinner i arbeid

Helseplager forbundet med overgangsalderen kan være en viktig årsak til at mange kvinner i 50 årene fases ut av arbeidslivet. Forskerne Inger Haukenes og Silje Mæland ønsker politisk handling for å gi flere kvinner mulighet til å bli værende i arbeid.

Silje Mæland og Inger Haukenes i Alreks kvinnehelseutvalg
Inger Haukenes og Silje Mæland leder en forskningsgruppe på Alrek helseklynge som skal forske mer på kvinnehelse og arbeidsliv.
Foto/ill.:
Amanda Schei

Hovedinnhold

Koblingen mellom overgangsalder, kvinnehelse og arbeidsliv er lite forsket på i Norge. I Alrek helseklynge er det derfor etablert en tverrfaglig forskningsgruppe for å få mer kunnskap om dette.

– Generelt vet vi lite om hvordan overgangsalderen hos kvinner virker inn på arbeidsdeltakelse, men vi vet at uspesifikke muskel- og skjelettplager er en av de viktigste årsakene til sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i kvinnedominerte yrker og at disse plagene kan oppstå eller forverres i overgangsalderen. Vi vet også at rundt regnet 30 prosent av kvinner i overgangsalderen får betydelige plager som helt klart kan innvirke på deres kapasitet til å stå i arbeid, sier Silje Mæland. 

Hun og kollega Inger Haukenes er forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og representanter i Alrek helseklynge. 

– Men feltet har store kunnskapshull. Den økonomiske gevinsten ved å bidra til at kvinner med betydelige plager står i arbeid gjennom overgangsalderen kan være enorm, påpeker Mæland. 

Hun viser blant annet til helse- og omsorgssektoren der alle framskrivninger tyder på at behovet for arbeidskraft vil bli kritisk høyt når eldrebølgen skyller inn.

Blir ofte oversett

– De historiene vi får er dramatiske. Det er mye skam og stigma knyttet til denne typen plager, og kvinner snakker ikke om det. Dette er et felt som er både underkommunisert og "underforsket", sier Inger Haukenes.

Haukenes legger til at typiske kvinnehelseplager ofte er forbundet med lav status og sjelden blir satt høyest på prioriteringslisten.

Forskerne mener det er stor sannsynlighet for at fastlegen ikke vurderer overgangsalderen som mulig årsak dersom kvinner midt i livet går til konsultasjon med diffuse eller uspesifikke helseplager.

– Dette kan igjen føre til at kvinner ikke får prøvd ut de behandlingsalternativene som viser seg å være effektive for plager i overgangsalderen og dermed står i fare for å bli sykemeldt i kortere eller lengre perioder.

Forskerne mener norsk arbeidsliv ikke er nok oppmerksom på det betydelige tapet av ressurssterke kvinner som velger å gå ut av arbeidslivet, redusere stillingsprosent eller bli sykemeldt på grunn av plager som er relatert til overgangsalder.

– Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU) påpeker at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen, sier Haukenes. 

– Samfunnet må forstå mer

Ifølge en undersøkelse blant 4000 kvinner i Storbritannia viste at 44 prosent opplevde at deres arbeidsevne ble negativt påvirket av overgangsplager. Imidlertid er det også undersøkelser som ikke viser noen negativ effekt av overgangsalder på arbeidsevne, noe som viser behovet for grundig og nyansert forskning. Tilsvarende undersøkelser i en norsk kontekst finnes per i dag ikke.

– Noen bedrifter i USA og England har en "bedriftspolicy" som beskriver hvordan kvinner med betydelige plager i overgangsalderen kan få særlige rettigheter som gjør at de kan opprettholde sin arbeidsevne til tross for plagene. Dette er positivt og kan diskuteres i en norsk kontekst også. Imidlertid vil de aller fleste kvinner vegre seg for å snakke med arbeidsgiver om overgangsalder. Det er forståelig med tanke på det stigma som per i dag er forbundet med plager i overgangsalderen. Her har vi en jobb å gjøre – overgangsalderen er normalt, naturlig og nødvendig og de som får betydelige plager må få god behandling både i helsetjenesten og i arbeidslivet, sier Silje Mæland.

UiB-forskerne mener det er behov for at politikerne setter kvinnehelse og arbeidsliv på dagsorden. Det er stor slagkraft i et politisk budskap som henvender seg til alle kvinner, sier Mæland.

– Vi tror den politiske dreiningen er mulig. 

I mars 2023 kom det nasjonale kvinehelsutvalget med med en offentlig utredning (NOU) om kvinners helse og betydningen av kjønn på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utredningen kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-5/id2964854/