Hjem

Det medisinske fakultet

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet. Alle ansatte i hel- eller delstillinger og PhD ved UiB kan søke.

Utlysninger blir kunngjort fortløpende på denne siden.

Informasjon om hvordan man søker vil bli opplyst ved utlysning av det enkelte fond/legat på disse nettsidene. 
 

Det er for tiden ingen aktive utlysninger.

 • Hjertefondet har i 2017 til utdeling 150.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

 1. Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
 2. Prosjektet gjennomførbarhet
 3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. 

Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen. Gjennom de vel 25 årene Hjertefondet har eksistert, har det blitt samlet inn nesten 25 millioner kroner.

Hjertefondet ønsker en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. De vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis Hjertefondet skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Søknaden sendes:

Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

Søknadsfrist er 01.12.2017.

 

 • Legat for forskning av kreftsykdommer

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2018 på kr. 357.700,-.

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Søknad om midler vil fra i år gjøres i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 • Det alminnelige medisinske forskningsfond

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2018 på kr. 417.820,-.

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved UiB.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Søknad om midler vil fra i år gjøres i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2018 på kr. 94.000,-.

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

De årlige utdelingene skal brukes til å yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barneklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer. Forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barneklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barneklinikken.

Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Søknad om midler vil fra i år gjøres i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 • Astri og Edvard Riisøens legat

Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning av hjerte- og karsykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft og reumatiske lidelser.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Også de som er ansatt ved UiB i en bistilling kan søke. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Det kan søkes om midler fra følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4183735

Søknadsfrist er 20.12.2017.

 

 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2018 på kr. 46.000,-.

Fondets formål er å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved UiB og UiO. Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Det kan søkes om midler fra følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4197952

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 • H. Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2018 på kr. 69.000,-.

Legatets formål er å fremme vitenskapelig forskning på nervesykdommens område.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Det kan søkes om midler fra følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4197952

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 • Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Legatet har åpen utlysning av tildeling av midler for 2018.

Legatets formål er å fremme legevitenskapelig arbeid ved UiB.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Det kan søkes om midler fra følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4197952

Søknadsfrist er 08.12.2017.

 

 

1. MEDISINSK FORSKNING

 

Allmenn medisinsk forskning:

1. Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette fondet:

                - Armauer og Klaus Hanssens fond

                - Elise Dethloff, f. Stoltz' legat

                - Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat

                - Connie Gulborg Jansens legat

                - Olaf og Gullborg Johannessens legat

                - Kaia og Arne Nævdals fond

                - Lege Bjarne Wilmanns legat

 

Kreftforskning

2. Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer.

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette legatet:

                - Amtsdyrlege T.K. Lekvens legat

                - Tidemand Gabrielsens fond

                - Richard With-Johnsens fond

                - Kaptein Leif August Hermansens legat

 

Hjerte-karsykdommer

3. Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
Formål: Å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

4. Hjertefondet - Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
Formål: Støtte til hjerteforskning, til korte stipend, drift og modernisering ved hjerteavdelingene ved HUS.


Hjertefondets hjemmesider: http://www.hjertefondet.no/

 

Pediatrisk forskning ved Barneklinikken

5. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Formål: Å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og event. Etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

 

Anoreksia

6. Eva Torhilds minnefond
Formål: Å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenelig skal fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. 

 

Fordøyelsessykdommer

7. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Formål: Å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang. 

 

2. ODONTOLOGISK FORSKNING

1. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandsk lærested samt forskningsprosjekter.
 

2. Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Midlene skal anvendes til forskningsformål og til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.


 

3. ANDRE FOND OG LEGATER

L. Meltzers Høyskolefond (ekstern lenke)

Bergen universitetsfond (ekstern lenke)