Hjem
Det medisinske fakultet

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet.

Utlysninger blir kunngjort fortløpende på denne siden.

Informasjon om hvordan man søker vil bli opplyst ved utlysning av det enkelte fond/legat på disse nettsidene. 
 

Det er for tiden ingen aktive utlysninger

 • Hjertefondet

Hjertefondet har i 2018 til utdeling 100.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

 1. Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
 2. Prosjektet gjennomførbarhet
 3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering, vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen. Gjennom de vel 25 årene Hjertefondet har eksistert, har det blitt samlet inn nesten 25 millioner kroner.

Hjertefondet håper søker imøteser en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. De vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes:

Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

Søknadsfrist: 01.12.18
 

 • Legat for forskning av kreftsykdommer

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2019 på kr. 305.000,-.

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer.

Kriterier for utdeling:

Det er ønskelig at midlene fortrinnsvis går til søkere som har liten tilgang til forskningsmidler per dags dato. Komiteen velger derfor å:

 • prioritere postdoktorer
 • prioritere fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase, enten fordi de er tidlig i sin karriere eller fordi de er nye ved fakultetet, med prosjektstøtte
 • prioritere reisestøtte til stipendiater og studenter
 • prioritere prosjektstøtte til rekrutteringsstillinger og forskere dersom det er midler igjen og de andre prioriteringsbetingelsene er oppfylt
 • ikke prioritere etablerte forskere som leder større prosjekter og/eller forskningsgrupper eller på andre måter disponerer mye forskningsmidler
 • ikke prioritere driftsmidler til stipendiater og studenter, da disse har tilgang til driftsmidler gjennom sine forskningsgrupper

Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Midler søkes fra UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 01.12.2018.

 

 • Det alminnelige medisinske forskningsfond

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2019 på kr. 375.000,-.

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen.

Kriterier for utdeling:

De samme som beskrevet over (Legat for forskning av kreftsykdommer)

Søknaden sendes:

Midler søkes fra UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 01.12.2018.

 

 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2019 på kr. 62.000,-.

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

Kriterier for utdeling:

 • yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barne- og ungdomsklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer
 • søkere som skal legge frem egne forskningsresultater skal ha fortrinn
 • det kan også ytes bidrag til yngre overleger under 45 år dersom de skal presentere egne forskningsresultater
 • forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin (f.eks. cand.san., cand.scient. eller cand.psychol.) kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barneklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barne- og ungdomsklinikken

Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Midler søkes fra UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 01.12.2018.

 

 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2019 på kr. 101 000,-

Fondets formål er å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang.

Kriterier for utdeling:

Tildeling for 2019 skal skje til leger knyttet til slik virksomhet ved Universitetet i Bergen. Det skal tildeles stipendier til aktuelle forskningsprosjekter innen fordøyelsessykdommer.

Søknaden sendes:

Søknad (maks 5 sider) sendes som én PDF-fil til: Fondsutvalget «Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond» ved leder professor Odd Helge Gilja, Haukeland Universitetssykehus, e-post: odd.gilja@uib.no.

Søknadsfrist er 15.12.2018.

 

 • Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2019 på kr. 302.000,-.

Legatets formål er å fremme legevitenskapelig arbeid ved UiB.

Kriterier for utdeling:

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknaden sendes:

Det kan søkes om midler fra følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5704360

Søknadsfrist er 01.12.2018.

 

 

1. MEDISINSK FORSKNING

 

Allmenn medisinsk forskning:

1. Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette fondet:

                - Armauer og Klaus Hanssens fond

                - Elise Dethloff, f. Stoltz' legat

                - Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat

                - Connie Gulborg Jansens legat

                - Olaf og Gullborg Johannessens legat

                - Kaia og Arne Nævdals fond

                - Lege Bjarne Wilmanns legat

 

Kreftforskning

2. Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer.

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette legatet:

                - Amtsdyrlege T.K. Lekvens legat

                - Tidemand Gabrielsens fond

                - Richard With-Johnsens fond

                - Kaptein Leif August Hermansens legat

 

Hjerte-karsykdommer

3. Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
Formål: Å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

4. Hjertefondet - Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
Formål: Støtte til hjerteforskning, til korte stipend, drift og modernisering ved hjerteavdelingene ved HUS.


Hjertefondets hjemmesider: http://www.hjertefondet.no/

 

Pediatrisk forskning ved Barneklinikken

5. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Formål: Å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og event. Etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

 

Anoreksia

6. Eva Torhilds minnefond
Formål: Å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenelig skal fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. 

 

Fordøyelsessykdommer

7. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Formål: Å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang. 

 

2. ODONTOLOGISK FORSKNING

1. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandsk lærested samt forskningsprosjekter.
 

2. Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Midlene skal anvendes til forskningsformål og til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.


 

3. ANDRE FOND OG LEGATER

Samleside fond og legater ved UiB

 • Bergen Universitetsfond
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
 • L. Meltzers høyskolefond: Vitenskapelige reiser, forskningstermin, prosjektstipend
 • Studentlegater