Hjem
Det medisinske fakultet
Forskningsfinansiering

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Utlysning 2023/2024

  • UiBs søknadsportal åpnet 3. november 2023. Her fremgår utlysningstekst og kriterier.
  • Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.
  • Denne siden vil bli oppdatert dersom det kommer utlysninger som ikke inngår i UiBs søknadsportal. Merk, disse kan ha avvikende søknadsfrist.

Se også UiBs nettsider som omhandler fond og legater.

 

Utlysninger som ikke inngår i UiBs søknadsportal

Siden vil bli oppdatert med utlysninger som ikke inngår i UiBs søknadsportal dersom det blir aktuelt.

 

Tildelinger 2023

Se fakultetets nyhetssak for tildelinger for søknader med søknadsfrist i 2023.

 

1. MEDISINSK FORSKNING

 

Allmenn medisinsk forskning:

1. Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette fondet:

                - Armauer og Klaus Hanssens fond

                - Elise Dethloff, f. Stoltz' legat

                - Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat

                - Connie Gulborg Jansens legat

                - Olaf og Gullborg Johannessens legat

                - Kaia og Arne Nævdals fond

                - Lege Bjarne Wilmanns legat

 

Kreftforskning

2. Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer.

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette legatet:

                - Amtsdyrlege T.K. Lekvens legat

                - Tidemand Gabrielsens fond

                - Richard With-Johnsens fond

                - Kaptein Leif August Hermansens legat

 

Hjerte-karsykdommer

3. Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
Formål: Å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

4. Hjertefondet - Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
Formål: Støtte til hjerteforskning, til korte stipend, drift og modernisering ved hjerteavdelingene ved HUS.


Hjertefondets hjemmesider: http://www.hjertefondet.no/

 

Pediatrisk forskning ved Barneklinikken

5. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Formål: Å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og event. Etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

 

Anoreksia

6. Eva Torhilds minnefond
Formål: Å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenelig skal fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. 

 

Fordøyelsessykdommer

7. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Formål: Å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang. 

 

2. ODONTOLOGISK FORSKNING

1. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandsk lærested samt forskningsprosjekter.
 

2. Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Midlene skal anvendes til forskningsformål og til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.


 

3. ANDRE FOND OG LEGATER

Samleside fond og legater ved UiB

  • Bergen Universitetsfond
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  • L. Meltzers høyskolefond: Vitenskapelige reiser, forskningstermin, prosjektstipend
  • Studentlegater