Hjem
Det medisinske fakultet
Ekstern finansiering

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Det er for tiden ingen aktive utlysninger

Utlysninger blir kunngjort fortløpende på denne siden.

Informasjon om hvordan man søker vil bli opplyst ved utlysning av det enkelte fond/legat på disse nettsidene.

Se også UiBs nettsider for øvrige fond og legater (Meltzer, Olsens legat, Bergen universitetsfond, UiBs studentlegat).

 

Tildelinger 2021

Se fakultetets nyhetssak for tildelinger for søknader med frist i 2020.

 

Aktive utlysninger

Det er for tiden ingen aktive utlysninger.
 

 

Tidligere utlysninger (søknadsfrist passert)

 

GERDA MEYER NYQUIST GULBRANSON & GERDT MEYER NYQUIST LEGAT

Legatet tildeler midler til hjerneforskning med fokus på uutforskede medfødte og ervervede sykdommer i nervesystemet, innen fagfeltene nevrologi, psykiatri og psykologi og humanitære formål rettet mot stiftelsens formål.

For hjerneforskning vil årlig utdelingsbeløp være opp mot én million kroner, og utdelingen begrenses til opptil 2-3 prosjekter.

For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

Det er mulig å søke midler til å dekke utstyrsinvesteringer, driftskostnader og lønn (inkl. sosiale kostnader).

A: Utdeling til humanitære formål:

For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

Alle søknader vil vurderes ut fra:

 • Formål og innhold av tiltak
 • Gjennomførbarhet

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no. Budsjett sendes inn som en del av søknaden.

Søknadsfrist 2021: 31.12.21


B: Utdeling til hjerneforskning:

Årlig utdelingsbeløp vil være opp mot én million kroner og utdelingen vil begrenses til 2-3 prosjekter. 

Alle vitenskapelig ansatte innen fagområdene medisin og psykologi ved Universitetet i Bergen kan søke om tildeling. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, beskrivelse av forskningsmiljø og CV fra hovedsøker. 

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til: 

 • Vitenskapelig kvalitet på prosjektet 
 • Forskningsmiljø
 • Prosjektets gjennomførbarhet 

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no.

Søknadsfrist 2020: 31.12.21

 

Rapportering

Alle søkere som mottar tildeling i 2022 er pliktig til å levere en årlig framdriftsrapport (flerårig tildeling) innen 1. mars påfølgende år, og sluttrapport innen tre måneder etter avsluttet prosjektperiode. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Rapporten leveres i søknad i søknadssystemet for fond og legater: https://fond.app.uib.no

 

LEGAT FOR FORSKNING AV KREFTSYKDOMMER

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2022 på kr 305.000,-.

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer.

Kriterier for utdeling:

Det er ønskelig at midlene fortrinnsvis går til søkere som har liten tilgang til forskningsmidler per dags dato. Komiteen velger derfor å:

 • prioritere postdoktorer
 • prioritere fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase, enten fordi de er tidlig i sin karriere eller fordi de er nye ved fakultetet, med prosjektstøtte
 • prioritere reisestøtte til stipendiater og studenter
 • prioritere prosjektstøtte til rekrutteringsstillinger og forskere dersom det er midler igjen og de andre prioriteringsbetingelsene er oppfylt
 • ikke prioritere etablerte forskere som leder større prosjekter og/eller forskningsgrupper eller på andre måter disponerer mye forskningsmidler
 • ikke prioritere driftsmidler til stipendiater og studenter, da disse har tilgang til driftsmidler gjennom sine forskningsgrupper

Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no.

Søknadsfrist 2021: 01.12.21

 

DET ALMINNELIGE MEDISINSKE FORSKNINGSFOND

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2022 på kr 365.000,-.

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen.

Kriterier for utdeling:

De samme som beskrevet over (Legat for forskning av kreftsykdommer)

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no.

Søknadsfrist 2021: 01.12.21

 

DAGFINN AARSKOGS VITENSKAPELIGE FOND TIL BARNEKLINIKKEN

Fondet har estimert utdelingsbeløp i 2022 på kr 84.228,-.

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barne- og ungdomsklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

Kriterier for utdeling:

 • yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barne- og ungdomsklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer
 • søkere som skal legge frem egne forskningsresultater skal ha fortrinn
 • det kan også ytes bidrag til yngre overleger under 45 år dersom de skal presentere egne forskningsresultater
 • forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin (f.eks. cand.san., cand.scient. eller cand.psychol.) kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barne- og ungdomsklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barne- og ungdomsklinikken

Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no.

Søknadsfrist 2021: 01.12.21

 

ASTRI OG EDVARD RIISØENS LEGAT TIL FREMME AV VITENSKAPELIG FORSKNING

Legatet deler ut støtte til søknader på inntil kr 100.000,-.

Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning av hjerte- og karsykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft og reumatiske lidelser.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Også de som er ansatt ved UiB i en bistilling kan søke. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknader sendes via følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11503249

Søknadsfrist 2021: 01.12.21

 

HJERTEFONDET

Hjertefondet har i 2022 til utdeling inntil kr 203.000,-.

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

 1. Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
 2. Prosjektet gjennomførbarhet
 3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering, vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen.

Vi håper at du vil søke om midler fra Hjertefondet og imøteser en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Vi vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes pr. epost til Nina Øyen: nina.oyen@uib.no

Søknadsfrist 2021: 01.12.21

Hjertefondets hjemmesider: www.hjertefondet.no

 

 

 

 

1. MEDISINSK FORSKNING

 

Allmenn medisinsk forskning:

1. Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette fondet:

                - Armauer og Klaus Hanssens fond

                - Elise Dethloff, f. Stoltz' legat

                - Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat

                - Connie Gulborg Jansens legat

                - Olaf og Gullborg Johannessens legat

                - Kaia og Arne Nævdals fond

                - Lege Bjarne Wilmanns legat

 

Kreftforskning

2. Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer.

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette legatet:

                - Amtsdyrlege T.K. Lekvens legat

                - Tidemand Gabrielsens fond

                - Richard With-Johnsens fond

                - Kaptein Leif August Hermansens legat

 

Hjerte-karsykdommer

3. Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
Formål: Å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

4. Hjertefondet - Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
Formål: Støtte til hjerteforskning, til korte stipend, drift og modernisering ved hjerteavdelingene ved HUS.


Hjertefondets hjemmesider: http://www.hjertefondet.no/

 

Pediatrisk forskning ved Barneklinikken

5. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Formål: Å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og event. Etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

 

Anoreksia

6. Eva Torhilds minnefond
Formål: Å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenelig skal fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. 

 

Fordøyelsessykdommer

7. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Formål: Å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang. 

 

2. ODONTOLOGISK FORSKNING

1. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandsk lærested samt forskningsprosjekter.
 

2. Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Midlene skal anvendes til forskningsformål og til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.


 

3. ANDRE FOND OG LEGATER

Samleside fond og legater ved UiB

 • Bergen Universitetsfond
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
 • L. Meltzers høyskolefond: Vitenskapelige reiser, forskningstermin, prosjektstipend
 • Studentlegater