Hjem
Det medisinske fakultet
Utenlandsopphold

Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer ved MED

Universitetsansatte stipendiater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på forskningsopphold i utlandet. Informasjon om dette finner du på denne siden.

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet avsetter hvert år midler i budsjettet til støtte ved forskningsopphold i utlandet for sine ansatte stipendiater og postdoktorer. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Merk at det ikke kan søkes om støtte til opphold som starter før søknadsfristens utløp. Siden stipendet er tenkt som delfinansiering av utenlandsoppholdet, oppfordres det til å søke andre finansieringskilder (se dokument nederst). Tildeling skjer etter at søknadene er vurdert og rangert.


To kategorier ansatte kan søke:

1. Postdoktorer finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober

2. Stipendiater finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

Søknadskjema finner du nederst på siden.

Utenlandsoppholdet må være sammenhengende

Du må være tilbake i stillingen din ved UiB minimum 6 måneder etter endt utenlandsopphold

Fakultetet dekker kun reiseutgifter for den ansatte, samt medfølgende barn under 18 år.

Ferdig utfylt søknad med vedlegg, sendes via instituttleder for anbefaling og signatur, til:

Universitetet i Bergen
Postboks 7804
5020 BERGEN

E-post:post@med.uib.no.

Etter avsluttet opphold, skal rapport sendes til fakultetet innen to måneder. Rapporteringsskjema finner du nederst på siden.

Postdoktorer finansiert av UiB

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober

Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Opprinnelig postdoktorperiode (3 år) vil bli forlenget tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet (maks et år). Det er mulig å tilbringe mer enn 1 år i utlandet, men postdoktorperioden kan ikke forlenges ut over 4 år. Opphold utover 1 år skal begrunnes særskilt. For at utenlandsopphold skal innvilges er det en forutsetning at kandidaten er tilbake og virksom ved Det medisinske fakultet minst 6 md før postdoktorperioden utløper.

Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3 måneder eller mer. Merk at det kun vil bli gitt støtte til å ta med barn for opphold som varer i 6 måneder eller mer. For opphold på opptil 6 måneder vil støtte kun utbetales etter satsen for de uten barn. Satsene gjelder ikke automatisk for opphold utover 1 år, og hver søknad vil behandles individuelt.  I tillegg til de oppgitte satsene kan det søkes om dekning av reiseutgifter med rimeligste transportmåte. Det oppfordres til at postdoktorer (uansett finansieringskilde) også søker om støtte gjennom andre kilder (se dokument nederst på siden).

Følgende kriterier legges til grunn for rangering av søknadene:

 • Kvalitet på prosjekt (beskrive igangværende og planlagt forskning)
 • Utenlandsoppholdets viktighet mht. faglig fornyelse, mulighet for å ta i bruk ny forskningsmetodikk raskere enn det ellers hadde vært mulig
 • Kvalitet på mottakermiljø
 • Publikasjonsaktivitet.

Ett års stipend kan deles i inntil fire opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes. Dersom oppholdet går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om føres på det første året. Økonomiske ressurser avgjør om hele eller bare deler av perioden det søkes om kan innvilges.

Anbefaling fra søkerens institutt, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet må legges ved søknaden. Det skal søkes på eget søknadsskjema og søknaden sendes via instituttet, med påtegning/godkjenning av instituttleder.

Søknadssatsene er:

Sats pr. måned: 

 • Den ansatte reiser alene eller med ektefelle/registrert samboer: 20 000 NOK/mnd
 • Den ansatte reiser sammen med et eller flere barn under 18 år: 30 000 NOK/mnd

Hvis barn ikke følger med er satsen 20 000 NOK/mnd.

Stipendiater finansiert av UiB

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober

Stipendiater finansiert av UiB/Det medisinske fakultet kan søke om delfinansiering av utenlandsopphold. Forskningsstipend gis for utenlandsopphold som varer i 1-12 måneder. Merk at det kun vil bli gitt støtte til å ta med barn for opphold som varer i 6 måneder eller mer. For opphold på opptil 6 måneder vil støtte kun utbetales etter satsen for de uten barn. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter, med rimeligste transportmåte.

Ett års stipend kan deles i inntil fire opphold, opphold inntil 6 måneder kan deles i to. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes. Dersom oppholdet går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om føres på det første året. Økonomiske ressurser avgjør om hele eller bare deler av perioden det søkes om kan innvilges. Stipendet forutsettes å bidra til dekning av etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet.

 Følgende kriterier legges til grunn for rangering av søknadene:

 • Prosjektomtale doktorgradsprosjekt
 • Utenlandsoppholdets viktighet mht. gjennomføring av doktorgradsprosjektet
 • Oppholdets lengde (opphold utover 6 måneder prioriteres)
 • Kvalitet på mottakermiljø
 • Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet

 Anbefaling fra søkerens hovedveileder og institutt, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet må legges ved søknaden. Det skal søkes på eget søknadsskjema, og søknaden sendes via instituttet, med påtegning/godkjenning av instituttleder

Stipendiater oppfordres også å søke andre finansieringskilder om støtte. Her finner du mer informasjon om andre finansieringskilder (se dokument nederst på nettsiden).

Søknadssatsene er: 

Sats pr. måned: 

 • Den ansatte reiser alene eller med ektefelle/registrert samboer: 20 000 NOK/mnd
 • Den ansatte reiser sammen med et eller flere barn under 18 år: 30 000 NOK/mnd

Hvis barn ikke følger med er satsen 20 000 NOK/mnd.