Hjem
Det medisinske fakultet

Godkjenning av FL

Oppbygging og godkjenningsprosedyrer for Forskerlinjen.

Hovedinnhold

Ved gjennomført Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringselementer (30 stp) tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført midtveisevaluering
  • ha skrevet en forskningsoppgave, fortrinnsvis i form av en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering

Arbeidet skal være innlevert senest ved utgangen av nest siste semester før ordinær studieavslutning. Med innlevering av arbeidet skal det følge en slutterklæring fra veileder, skjema for dette finner du her.

Publikasjonen/manuskriptet vurderes som bestått/ikke bestått

Hovedoppgaven i medisinstudiet

Det er adgang til å levere inn en artikkel (publisert eller som skal publiseres) som hovedoppgave, hvor du er første-, andre- eller sisteforfatter. Det må vedlegges en redegjørelse (inntil 1 side) fra veileder om studentens rolle og bidrag i arbeidet med artikkelen. Denne sendes inn sammen med artikkelen.

Merk at det kun er anledning til å bruke en artikkel som hovedoppgave hvis artikkelen ikke skal brukes som del av en doktorgrad. En artikkel som siden skal brukes som del av en doktoravhandling kan ikke inngå som del av hovedoppgaven.

Den obligatoriske artikkelen på Forskerlinjen kan ikke benyttes som hovedoppgave. Materiale som ikke er benyttet til publikasjon kan benyttes som hovedoppgave forutsatt at kvalitetskravene er tilfredsstilt. For å utnytte kunnskaper, og å gi gjensidig nytteverdi, anbefales det at forskerlinjestudentene skriver en hovedoppgave som ligger nær opp til forskningsoppgaven på forskerlinjen. Temaet for hovedoppgaven kan for eksempel være et pilotforsøk, et metodeforsøk, en litteraturgjennomgang av et spesielt tema eller en oversiktsartikkel.

Veileder er ansvarlig for at studenten er berettiget til forfatterskap av artikkelen. Når en vitenskapelig artikkel brukes som hovedoppgave, skal veileder levere en erklæring som beskriver studentens bidrag i arbeidet med artikkelen. Se for øvrig punkt 6 om veiledererklæring ved innlevering av hovedoppgave.