Hjem
 • E-postKjetil.Borhaug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 79+47 920 93 414
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Politisk deltaking, politisk danning og sosialisering.

Samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfaget i skulen

Organisasjon og leiing i skule og barnehage.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2016. Barnehageleiing i praksis. Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2014. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 3 utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2011. Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2008. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 2. utgave. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fagenes begrunnelser : skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Engasjementsfaget - Er samfunnskunnskap engasjerende for elevene? Nordidactica. 45-64.
 • Vis forfatter(e) 2019. Watching, assessing, participating. Globalising political education in Norwegian upper secondary education. Nordidactica. 17-35.
 • Vis forfatter(e) 2018. Student motivation for social studies. Existential exploration or critical engagement. Journal of Social Science Education. 102-115.
 • Vis forfatter(e) 2018. Oppseding til medborgarskap - mellom globalisering og elevens livsverd. Nytt Norsk Tidsskrift. 268-278.
 • Vis forfatter(e) 2018. Innvandrarborgaren. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 170-183.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ei endra medborgaroppseding? Acta Didactica Norge. 18.
 • Vis forfatter(e) 2015. Autoritetsgrunnlaget for ledelse : en studie av norske barnehagestyrere. Nordiske organisasjonsstudier. 3-24.
 • Vis forfatter(e) 2014. Selective critical thinking: A textbook analysis of education for critical thinking in Norwegian social studies. Policy Futures in Education. 431-444.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk Barnehageforskning. 1-17.
 • Vis forfatter(e) 2012. Institusjonelle betingelser for konkurranse mellom offentlige og private tjenesteytere i barnehagesektoren. Nordiske organisasjonsstudier. 27-47.
 • Vis forfatter(e) 2011. Justifying Citizen Political Participation in Norwegian Political Education. Journal of Educational Media, Memory and Society. 23-41.
 • Vis forfatter(e) 2011. Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering? FoU i praksis. 49-66.
 • Vis forfatter(e) 2010. Medverknad for barn i barnehagen - meir påverknad? FoU i praksis. 9-23.
 • Vis forfatter(e) 2010. Making sense of political participation. A qualitative study of Norwegian adolescents. Politics, Culture and Socialization. 123-141.
 • Vis forfatter(e) 2010. Barnehageledelse i endring. Nordisk Barnehageforskning. 79-94.
 • Vis forfatter(e) 2009. Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 17-27.
 • Vis forfatter(e) 2009. Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 16-27.
 • Vis forfatter(e) 2008. Politisk oppseding i norsk skule. Norsk pedagogisk tidsskrift. 262-274.
 • Vis forfatter(e) 2008. Elevrådet som politisk oppseding. FoU i praksis. 7-24.
 • Vis forfatter(e) 2008. Educating voters: political education in Norwegian upper-secondary schools. Journal of Curriculum Studies. 579-600.
 • Vis forfatter(e) 2006. Mission Impossible? School Level Student Democracy. Citizenship, Social and Economics Education (CSEE). 15.
 • Vis forfatter(e) 2005. Voter Education. The political education of Norwegian lower secondary schools. Utbildning och Demokrati. 51-73.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ein skule for demokratiet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 205-219.
 • Vis forfatter(e) 2003. Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Kvinneforskning. 16-31.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2019. Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). .
 • Vis forfatter(e) 2018. Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Barnehagelæreren i et profesjonsperspektiv. Et kunnskapsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Førskulelærarar og barnehagepolitikk. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Synteserapport fra Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning : utprøving av ein forståingsmodell for barrierer og gjennomslag for kvinnesensitiv politikk. 101. 101. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Kommunen som barnehagestyresmakt - og litt om eigarane.
 • Vis forfatter(e) 2021. Demokrati i fagfornyinga.
 • Vis forfatter(e) 2019. Barnehagelærarrolla som profesjonsrolle -kva for leiing og kva for organisering?
 • Vis forfatter(e) 2018. Is globalisation undermining social studies as democratic education?
 • Vis forfatter(e) 2016. Motivasjon for å søke lederstillinger.
 • Vis forfatter(e) 2016. Leiing som vilkår for realisering av rammeplanen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) 2015. Barnejagens læringsmiljø - organisering og leiing.
 • Vis forfatter(e) 2014. Samfunnsfaget som nasjonsbygging.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kva er demokrati og kva trur norske elevar at det er?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Politisk engasjement.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ein demokratisk skule?
 • Vis forfatter(e) 2013. Eigarskap i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2012. Oppfatningar av demokratiet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Prosessar og påverknad.
 • Vis forfatter(e) 2011. Eigar og styrar - trendar og spørsmål.
 • Vis forfatter(e) 2010. Barnehageledelse i forandring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Implementering av rammeplan for barnehagen. Kommunen som styresmakt - og litt om eigarane i implementeringsprosessen.
 • Vis forfatter(e) 2021. Demokratiforståing og deltaking.
 • Vis forfatter(e) 2020. Utfordringar for barnehagelærarutdanninga.
 • Vis forfatter(e) 2019. The kindergarten teaching role - developments and challenges in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. Progresjon i samfunnsfaget.
 • Vis forfatter(e) 2019. Norwegian Early Childhood Teachers and Competing Notions of Professionalism.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kampen om plassen. Legitimering og delegitimering i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2019. Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2019. Barnehagelærarrolla og BLU.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sted - hverdagslivets konkrete verden som pensum.
 • Vis forfatter(e) 2018. Ny barnehagelærarrolle - ny styrarrolle.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kampen om profesjonaliteten.
 • Vis forfatter(e) 2018. Engasjementsfaget.
 • Vis forfatter(e) 2018. Barnehagelærarrolla som profesjonsrolle.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ulike eigarar -ulike barnehageleiarar?
 • Vis forfatter(e) 2017. Meininga med samfunnsfag - sett frå elevane sitt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kommunal styring og private barnehagar.
 • Vis forfatter(e) 2017. Governing a semi-privatized ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ei endra medborgaroppseding?
 • Vis forfatter(e) 2017. Demokratisyn og utdanning til demokrati.
 • Vis forfatter(e) 2016. Social studies as a way to reduce drop out.
 • Vis forfatter(e) 2016. Medborgarskap for flyktningar.
 • Vis forfatter(e) 2016. Eigartilnærmingar til barnehagen som læringsarena.
 • Vis forfatter(e) 2016. Barnehagelærarane som profesjon - frå grasrotautonomi til inkorporering i profesjonsbyråkrati? .
 • Vis forfatter(e) 2016. Barnehageeigarar og barns læring i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Watching, assessing, participating. Globalising political education.
 • Vis forfatter(e) 2015. Transnational issues on the political agenda?
 • Vis forfatter(e) 2015. Rammer for profesjonalitet i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Oversett eller oversatt?
 • Vis forfatter(e) 2015. Motiverte assistentar?
 • Vis forfatter(e) 2015. En politisert samfunnskunnskap? Konsekvenser og begrensninger.
 • Vis forfatter(e) 2015. Conditions for Professional jurisdiction in the Norwegian ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sex, Celebrities and First Time Voting, Norwegian Mass Media Mobilizing First Time Voters.
 • Vis forfatter(e) 2014. Orientering om prosjektet "Ledelse for læring".
 • Vis forfatter(e) 2014. Mål og meining med samfunnsfaget.
 • Vis forfatter(e) 2014. Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) 2014. Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) 2014. Eigarskap og leiing i norske barnehagar.
 • Vis forfatter(e) 2014. Conditions for organisational development in Early Childhood Education and Care Institutions.
 • Vis forfatter(e) 2014. Changing professional responsibility in Norwegian ECEC?
 • Vis forfatter(e) 2014. Changing Professional Responsibility in Norwegian Early Childhood Education and Care?
 • Vis forfatter(e) 2014. Autoritetsgrunnlaget for ledelse. Variasjoner og virkninger.
 • Vis forfatter(e) 2013. What kind of citizens?A critical analysis of the participatory arrangements for children and adolescents in Norwegian schools, pre-schools and local governments.
 • Vis forfatter(e) 2013. Teaching Organization Theory.
 • Vis forfatter(e) 2013. Styring og utvikling i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2013. STYRARUTFRODRINGAR UTANFOR BARNEHAGEN.
 • Vis forfatter(e) 2013. Polocy Consequences of Non-Governmental Service Provision in the ECEC Sector.
 • Vis forfatter(e) 2013. Policy Consequences of non-governmental service provision in the ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) 2013. Policy Consequences of Non-Governmental Service Provision in the ECEC Sector.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kritisk tenking og kjeldekritikk i samfunnsfag.
 • Vis forfatter(e) 2013. Autoritetsgrunnlaget for ledelse. Variasjoner og virkninger.
 • Vis forfatter(e) 2012. Samfunnsfaget i skulen i møte med globaliseringa.
 • Vis forfatter(e) 2012. In the wake of the terrorist attacks: teaching social and political values in Norway after July 22.
 • Vis forfatter(e) 2012. De pedagogiske lederne - ledere eller iverksettere ?
 • Vis forfatter(e) 2011. Vilkår for profesjonalitet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Politisk danning i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) 2011. Masseprodusert barndom? Organisering og leiing i små og store barnehagar.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kritisk blikk på oppseding til demokrati i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) 2011. Konkurranse og alternativer i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2011. Foredrag:Politisk danning i norsk skule Foredrar:Medverknad for born i statsvitskapleg perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2011. Eigar og styrar - trendar og spørsmål.
 • Vis forfatter(e) 2010. Organisert deltaking for barn.
 • Vis forfatter(e) 2010. Organisasjon og leiing i barnehagen - endring og kontinuitet.
 • Vis forfatter(e) 2010. Lærebokanalyse i danningsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2010. Konkurranse og organisering i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2010. Konkurranse og alternativer i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2010. Foredrag: Politisk danning i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) 2010. Barnehageleiing før og no.
 • Vis forfatter(e) 2008. Sentrale kunnskapstema i norske samfunnsfaglærebøker.
 • Vis forfatter(e) 2008. Searching for a good reason. Conceptions of political motivation in Norwegian civics textbooks.
 • Vis forfatter(e) 2007. Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) 2007. Legitimacy or Political Mobilisation? A Critical Analysis of Norwegian Social Studies Textbooks.
 • Vis forfatter(e) 2007. Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser.
 • Vis forfatter(e) 2007. Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser.
 • Vis forfatter(e) 1996. Dependent Schools. How do Norwegian Local Governments Facilitate School Level Management of External Relations?
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) 2012. Demokratiboden - ein av 3 stands frå SV fakultetet under Forskingsdagane 2012.
 • Vis forfatter(e) 2008. Politisk oppseding i norsk skule.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2011. Demokratiopplæring. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2007. Theo Koritzinsky (2006). Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innføring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 105-109.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2015. Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2021. Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn.
 • Vis forfatter(e) 2014. Politisk-administrative rammer for barnehageledelse.
 • Vis forfatter(e) 2012. Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Autoriserte samfunnsbilder. Kritisk tenkning i samfunnskunnskap.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2000. Kvinneinntoget i forvaltninga : kva er vilkåra for at det skal få betydning for den offentlege politikken?
 • Vis forfatter(e) 1999. Organisasjon og leiing i skule og barnehage 1999-2000. Kompendium til delemne A "Innføring i leiingsteori og organisasjonsanalyse".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Kor mange forventningar kan barnehagelærarane ta ansvar for? Barnehagefolk. 80-81.
 • Vis forfatter(e) 2018. Demokrati i den nye læreplanen. Bedre Skole. 18-23.
 • Vis forfatter(e) 2013. Barnehageleiarens plass i det barnehagepolitiske feltet. Barnehagefolk. 50-53.
 • Vis forfatter(e) 2012. Konkurranse mellom barnehager. Barnehagefolk. 36-41.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2021. Kva skil prvate og kommunale barnehagar? Morgenbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Creating Democratic Citizens? An Analysis of Mock Elections as Political Education in School .
 • Vis forfatter(e) 2007. Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2014. Leiing for læring.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Grunnleggende ferdigheter 5-10. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Grunnleggende ferdigheter. 80 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Norwegian Early Childhood Teachers' Control over Children's Learning. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Governing Children's Learning in Private Early Childhood Centers. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Governing Children's Learning Processes Between Public Responsibility and Private Initiative. A Theoretical Perspective. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ulike eigarar - ulike læringssyn? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Styring og ledelse i barnehagesektoren. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Statleg styring av barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2016. Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Progresjon. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Innleiing. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Democratic Early Childhood Education and Care Management. Te Norwegian Case. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Samfunnskunnskap - eit nasjonalt fag i ei globalisert verd? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norwegian Politics. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norway in a Global Context. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hvorfor samfunnskunnskap? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Lokalmiljø og politikk. Ein introduksjon.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2021. Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2007. Medvirkning for barn.
 • Vis forfatter(e) 2000. Education for democracy : paper for the first International Conference of the Network "Childrens identity and citizenship in Europe".
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2010. Norwegian civic education - beyond formalism? Journal of Social Science Education. 66-77.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2006. Samfunnskunnskap på 10 dimensjonar. Bedre Skole. 7.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2021. Opplæring for demokrati i ei globalisert verd. 163-179. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2021. Motivasjon for politisk deltaking som undervisningsutfordring. 97-110. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2021. Kommunane som barnehagestyresmakt i implementeringa av den nye rammeplanen. . 56-102. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) 2021. Elevane si deltaking i elevråd og ungdomsråd. 142-160. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2021. Barnehageeigarane og rammeplanen. 104-140. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Barnehageleiing i ein endra politisk kontekst. 176-193. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Barnehagelederen. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

-Styringsutfordringar, organisasjon og leiing i barnehagen. NFR-finansiertprosjekt i eit samarbeid med Rokkansenteret og Høgskulen i Bergen.

-Lærebokanalyse av lærebøker i samfunnsfag i grunnskule og vidaregåande skule. Oppseder ein til kritisk tenking, til politisk deltaking, byggjer lærebøker på eit oppdatert fagleg grunnlag? Kva er politisk danning i lys av globaliseringsprosessar?