Hjem
Kjetil Børhaugs bilde
Foto:
: Eivind Senneset, UiB

Kjetil Børhaug

Professor
 • E-postkjetil.borhaug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 79
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Politisk deltaking, politisk danning og sosialisering.

Samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfaget i skulen

Organisasjon og leiing i skule og barnehage.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnehageleiing i praksis. Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 3 utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fagenes begrunnelser : skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Vurdering i samfunnskunnskap: Kunnskaper, ferdigheter eller holdninger? Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kommentarer til Samfundsfag i Danmark fra et norsk perspektiv. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kampen om faget - eit forskinsoversyn med vekt på lærarane si rolle. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. 28-48.
 • Vis forfatter(e) (2023). Er demokratiske elevråd mogeleg? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Demokratiopplæring gjennom demokratisk erfaring. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. 46-65.
 • Vis forfatter(e) (2020). Engasjementsfaget - Er samfunnskunnskap engasjerende for elevene? Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. 45-64.
 • Vis forfatter(e) (2019). Watching, assessing, participating. Globalising political education in Norwegian upper secondary education. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. 17-35.
 • Vis forfatter(e) (2018). Student motivation for social studies. Existential exploration or critical engagement. Journal of Social Science Education. 102-115.
 • Vis forfatter(e) (2018). Oppseding til medborgarskap - mellom globalisering og elevens livsverd. Nytt Norsk Tidsskrift. 268-278.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innvandrarborgaren. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 170-183.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ei endra medborgaroppseding? Acta Didactica Norge. 18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Autoritetsgrunnlaget for ledelse : en studie av norske barnehagestyrere. Nordiske organisasjonsstudier. 3-24.
 • Vis forfatter(e) (2014). Selective critical thinking: A textbook analysis of education for critical thinking in Norwegian social studies. Policy Futures in Education. 431-444.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk barnehageforskning. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2012). Institusjonelle betingelser for konkurranse mellom offentlige og private tjenesteytere i barnehagesektoren. Nordiske organisasjonsstudier. 27-47.
 • Vis forfatter(e) (2011). Justifying Citizen Political Participation in Norwegian Political Education. Journal of Educational Media, Memory and Society. 23-41.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering? FoU i praksis. 49-66.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medverknad for barn i barnehagen - meir påverknad? FoU i praksis. 9-23.
 • Vis forfatter(e) (2010). Making sense of political participation. A qualitative study of Norwegian adolescents. Politics, Culture and Socialization. 123-141.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barnehageledelse i endring. Nordisk barnehageforskning. 79-94.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 16-27.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 17-27.
 • Vis forfatter(e) (2008). Politisk oppseding i norsk skule. Norsk pedagogisk tidsskrift. 262-274.
 • Vis forfatter(e) (2008). Elevrådet som politisk oppseding. FoU i praksis. 7-24.
 • Vis forfatter(e) (2008). Educating voters: political education in Norwegian upper-secondary schools. Journal of Curriculum Studies. 579-600.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mission Impossible? School Level Student Democracy. Citizenship, Social and Economics Education (CSEE). 15.
 • Vis forfatter(e) (2005). Voter Education. The political education of Norwegian lower secondary schools. Utbildning och Demokrati. 51-73.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ein skule for demokratiet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 205-219.
 • Vis forfatter(e) (2003). Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Kvinneforskning. 16-31.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). .
 • Vis forfatter(e) (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Barnehagelæreren i et profesjonsperspektiv. Et kunnskapsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Førskulelærarar og barnehagepolitikk. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Synteserapport fra Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning : utprøving av ein forståingsmodell for barrierer og gjennomslag for kvinnesensitiv politikk. 101. 101. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Leiing i barnehagen og barnehagens eigarskap.
 • Vis forfatter(e) (2023). Samfunnsfagdidaktisk forsking – lojal læreplaniverksetting eller læreplankritikk?
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Kommunen som barnehagestyresmakt - og litt om eigarane.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demokrati i fagfornyinga.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnehagelærarrolla som profesjonsrolle -kva for leiing og kva for organisering?
 • Vis forfatter(e) (2018). Is globalisation undermining social studies as democratic education?
 • Vis forfatter(e) (2016). Motivasjon for å søke lederstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Leiing som vilkår for realisering av rammeplanen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) (2015). Barnejagens læringsmiljø - organisering og leiing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsfaget som nasjonsbygging.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva er demokrati og kva trur norske elevar at det er?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Politisk engasjement.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein demokratisk skule?
 • Vis forfatter(e) (2013). Eigarskap i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2012). Oppfatningar av demokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prosessar og påverknad.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eigar og styrar - trendar og spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barnehageledelse i forandring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Teaching social studies after Ukraine. Social studies didactics and international conflicts.
 • Vis forfatter(e) (2023). Interesseorganisasjoners interesse for samfunnsfaget: Hvordan har norske interesseorganisasjoner prøvd å påvirke mål og innhold i samfunnsfaget i grunnskolen og videregående skole? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Private idealists in citizenship education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Implementering av rammeplan for barnehagen. Kommunen som styresmakt - og litt om eigarane i implementeringsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demokratiforståing og deltaking.
 • Vis forfatter(e) (2020). Utfordringar for barnehagelærarutdanninga.
 • Vis forfatter(e) (2019). The kindergarten teaching role - developments and challenges in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Progresjon i samfunnsfaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norwegian Early Childhood Teachers and Competing Notions of Professionalism.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kampen om plassen. Legitimering og delegitimering i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnehagelærarrolla og BLU.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sted - hverdagslivets konkrete verden som pensum.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ny barnehagelærarrolle - ny styrarrolle.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kampen om profesjonaliteten.
 • Vis forfatter(e) (2018). Engasjementsfaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Barnehagelærarrolla som profesjonsrolle.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ulike eigarar -ulike barnehageleiarar?
 • Vis forfatter(e) (2017). Meininga med samfunnsfag - sett frå elevane sitt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunal styring og private barnehagar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Governing a semi-privatized ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ei endra medborgaroppseding?
 • Vis forfatter(e) (2017). Demokratisyn og utdanning til demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2016). Social studies as a way to reduce drop out.
 • Vis forfatter(e) (2016). Medborgarskap for flyktningar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Eigartilnærmingar til barnehagen som læringsarena.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnehagelærarane som profesjon - frå grasrotautonomi til inkorporering i profesjonsbyråkrati? .
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnehageeigarar og barns læring i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Watching, assessing, participating. Globalising political education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Transnational issues on the political agenda?
 • Vis forfatter(e) (2015). Rammer for profesjonalitet i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Oversett eller oversatt?
 • Vis forfatter(e) (2015). Motiverte assistentar?
 • Vis forfatter(e) (2015). En politisert samfunnskunnskap? Konsekvenser og begrensninger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Conditions for Professional jurisdiction in the Norwegian ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sex, Celebrities and First Time Voting, Norwegian Mass Media Mobilizing First Time Voters.
 • Vis forfatter(e) (2014). Orientering om prosjektet "Ledelse for læring".
 • Vis forfatter(e) (2014). Mål og meining med samfunnsfaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Endra rammer for barnehageleiing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Eigarskap og leiing i norske barnehagar.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conditions for organisational development in Early Childhood Education and Care Institutions.
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing professional responsibility in Norwegian ECEC?
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing Professional Responsibility in Norwegian Early Childhood Education and Care?
 • Vis forfatter(e) (2014). Autoritetsgrunnlaget for ledelse. Variasjoner og virkninger.
 • Vis forfatter(e) (2013). What kind of citizens?A critical analysis of the participatory arrangements for children and adolescents in Norwegian schools, pre-schools and local governments.
 • Vis forfatter(e) (2013). Teaching Organization Theory.
 • Vis forfatter(e) (2013). Styring og utvikling i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2013). STYRARUTFRODRINGAR UTANFOR BARNEHAGEN.
 • Vis forfatter(e) (2013). Polocy Consequences of Non-Governmental Service Provision in the ECEC Sector.
 • Vis forfatter(e) (2013). Policy Consequences of non-governmental service provision in the ECEC sector.
 • Vis forfatter(e) (2013). Policy Consequences of Non-Governmental Service Provision in the ECEC Sector.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kritisk tenking og kjeldekritikk i samfunnsfag.
 • Vis forfatter(e) (2013). Autoritetsgrunnlaget for ledelse. Variasjoner og virkninger.
 • Vis forfatter(e) (2012). Samfunnsfaget i skulen i møte med globaliseringa.
 • Vis forfatter(e) (2012). In the wake of the terrorist attacks: teaching social and political values in Norway after July 22.
 • Vis forfatter(e) (2012). De pedagogiske lederne - ledere eller iverksettere ?
 • Vis forfatter(e) (2011). Vilkår for profesjonalitet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Politisk danning i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) (2011). Masseprodusert barndom? Organisering og leiing i små og store barnehagar.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kritisk blikk på oppseding til demokrati i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) (2011). Konkurranse og alternativer i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2011). Foredrag:Politisk danning i norsk skule Foredrar:Medverknad for born i statsvitskapleg perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eigar og styrar - trendar og spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2010). Organisert deltaking for barn.
 • Vis forfatter(e) (2010). Organisasjon og leiing i barnehagen - endring og kontinuitet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lærebokanalyse i danningsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Konkurranse og organisering i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2010). Konkurranse og alternativer i barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2010). Foredrag: Politisk danning i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barnehageleiing før og no.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sentrale kunnskapstema i norske samfunnsfaglærebøker.
 • Vis forfatter(e) (2008). Searching for a good reason. Conceptions of political motivation in Norwegian civics textbooks.
 • Vis forfatter(e) (2007). Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) (2007). Legitimacy or Political Mobilisation? A Critical Analysis of Norwegian Social Studies Textbooks.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser.
 • Vis forfatter(e) (1996). Dependent Schools. How do Norwegian Local Governments Facilitate School Level Management of External Relations?
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2012). Demokratiboden - ein av 3 stands frå SV fakultetet under Forskingsdagane 2012.
 • Vis forfatter(e) (2008). Politisk oppseding i norsk skule.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2011). Demokratiopplæring. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2007). Theo Koritzinsky (2006). Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innføring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 105-109.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn.
 • Vis forfatter(e) (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Autoriserte samfunnsbilder. Kritisk tenkning i samfunnskunnskap.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærerprofesjonen. Universitetsforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2000). Kvinneinntoget i forvaltninga : kva er vilkåra for at det skal få betydning for den offentlege politikken?
 • Vis forfatter(e) (1999). Organisasjon og leiing i skule og barnehage 1999-2000. Kompendium til delemne A "Innføring i leiingsteori og organisasjonsanalyse".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Kor mange forventningar kan barnehagelærarane ta ansvar for? Barnehagefolk. 80-81.
 • Vis forfatter(e) (2018). Demokrati i den nye læreplanen. Bedre Skole. 18-23.
 • Vis forfatter(e) (2013). Barnehageleiarens plass i det barnehagepolitiske feltet. Barnehagefolk. 50-53.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konkurranse mellom barnehager. Barnehagefolk. 36-41.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærarar mellom standardisering og fagleg skjønn. Utdanningsnytt.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kva skil prvate og kommunale barnehagar? Morgenbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Creating Democratic Citizens? An Analysis of Mock Elections as Political Education in School .
 • Vis forfatter(e) (2007). Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiing for læring.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnehagetilsynet i den kommunale oppfølginga av rammeplanen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnehagenes arbeid med overganger. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vurderingspraksis i samfunnskunnskap. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Innleiing - kjerneelementa i forskingsperspektiv. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utdanning for sosial bærekraft - Nærmiljø og samfunn. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Grunnleggende ferdigheter 5-10. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Grunnleggende ferdigheter. 80 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian Early Childhood Teachers' Control over Children's Learning. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Governing Children's Learning in Private Early Childhood Centers. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Governing Children's Learning Processes Between Public Responsibility and Private Initiative. A Theoretical Perspective. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ulike eigarar - ulike læringssyn? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Styring og ledelse i barnehagesektoren. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Statleg styring av barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Progresjon. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Innleiing. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Democratic Early Childhood Education and Care Management. Te Norwegian Case. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Samfunnskunnskap - eit nasjonalt fag i ei globalisert verd? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norwegian Politics. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norway in a Global Context. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvorfor samfunnskunnskap? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Lokalmiljø og politikk. Ein introduksjon.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2021). Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). Medvirkning for barn.
 • Vis forfatter(e) (2000). Education for democracy : paper for the first International Conference of the Network "Childrens identity and citizenship in Europe".
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2010). Norwegian civic education - beyond formalism? Journal of Social Science Education. 66-77.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Kritisk literacy på fagenes premisser - med eksempler fra morsmålsfag, naturfag og samfunnsfag. Acta Didactica Norden (ADNO). 1-28.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunnskunnskap på 10 dimensjonar. Bedre Skole. 7.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2022). Progresjon i samfunnsfaget i grunnskolen. . I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pedagogisk arbeid med barn. 75-97. I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærerprofesjonen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Medborgaroppsedin i samfunnsfag og samfunnskunnskap i demokratiteoretisk perspektiv. . I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kunnskapsgrunnlag og profesjonelle vurderinger. 98-108. I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærerprofesjonen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærerens oppgaveforståelse. 64-74. I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Barnehagelærerprofesjonen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Opplæring for demokrati i ei globalisert verd. 163-179. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivasjon for politisk deltaking som undervisningsutfordring. 97-110. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommunane som barnehagestyresmakt i implementeringa av den nye rammeplanen. . 56-102. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Elevane si deltaking i elevråd og ungdomsråd. 142-160. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Barnehageeigarane og rammeplanen. 104-140. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Barnehageleiing i ein endra politisk kontekst. 176-193. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Barnehagelederen. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

-Styringsutfordringar, organisasjon og leiing i barnehagen. NFR-finansiertprosjekt i eit samarbeid med Rokkansenteret og Høgskulen i Bergen.

-Lærebokanalyse av lærebøker i samfunnsfag i grunnskule og vidaregåande skule. Oppseder ein til kritisk tenking, til politisk deltaking, byggjer lærebøker på eit oppdatert fagleg grunnlag? Kva er politisk danning i lys av globaliseringsprosessar?