Hjem
Det psykologiske fakultet

Forskningstermin

Søknaden sendes instituttet innen 1. mai året før det søkes forskningstermin for.

Universitetsstyret vedtok i 2016 gjeldende Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak. Her presiseres det at fast tilsatte i stilling som professor eller førsteamanuensis i minst 50% stilling kan søke om ett års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller et halvt år etter 3 års tjeneste.

I tillegg til de institusjonelle kravene som stilles til forskningstermin så har fakultetsstyret bestemt at forskningsterminen i størst mulig grad bør benyttes til å utvikle/videreutvikle nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Som en følge av dette oppfordres det til utenlandsopphold ved gjennomføring av forskningstermin. I tråd med UiBs strategi (Kunnskap som former samfunnet 2019 – 2022) ønsker fakultetsstyret å vektlegge et økt fokus på utvikling av forskningssøknader om eksterne midler – i denne sammenheng som et av kriteriene for tildeling av forskningstermin.

Se også Det psykologiske fakultets utfyllende retningslinjer for tildeling av forskningstermin

Det skal benyttes følgende skjema: Søknad om forskningstermin

Søknaden skal inneholde en plan for forskningsterminen som bl.a. bør inkludere:

  • Hvilke forskningsaktiviteter m.m. som skal gjennomføres
  • Prosjektbeskrivelse
  • Forventninger til forskningsresultater
  • Arbeidssted under terminen
  • Forslag til finansiering av forskningsprosjekt og evt. utenlandsopphold

Instituttene oversender oversikt til fakultetet over hvem som er tildelt forskningstermin og for hvilken periode, innen 15. juni.

I tillegg fremholdes det at:

  • Fagmiljøene skal opprettholde normal drift selv om flere av de tilsatte har forskningstermin.
  • Veiledning av doktorgradskandidater og studenter som skriver hovedoppgave må ikke bli skadelidende.

Husk: Når søknad om forskningstermin har blitt innvilget så oppfordres det til å søke
Meltzermidler.