Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningstermin

Søknaden sendes instituttet innen 1. mai året før det søkes forskningstermin for.

Det er viktig at undervisningen ved fakultetet ikke blir skadelidende i forbindelse med forskningsterminer. Søknad skal derfor anbefales og signeres av undervisningsutvalgsleder som skal godkjenne vikarordning. Det er instituttene som skal innstille og rangere søknadene.

Signert søknad skal sendes til instituttet som innstiller og eventuelt rangerer søknadene før disse oversendes til fakultetet.

Søknadsskjema finner du som vedlegg under teksten. Merk at søker må ha levert rapport fra sist forskningstermin for å få innvilget søknaden.

Kriterier for prioritering av søknader

Kriterier for prioritering av søknader om forskningstermin er:

 1. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak ved Universitetet i Bergen
 2. Ved særlig tyngende administrative eller faglige verv ved eller utenfor Universitetet i Bergen kan det dispenseres fra kravet om full opptjeningstid.
 3. Fordeling mellom fagmiljøene
 4. Instituttleders prioriteringer
 5. I utgangspunktet skal det være full opptjeningstid mellom hver forskningstermin. Kun under særlige omstendigheter kan det åpnes for unntak fra dette (jfr. retningslinjer for tildeling av forskningstermin for tilsatte i vitenskapelige stillinger, punkt 2).
 6. Det er ikke automatikk i at tilsatte i vitenskapelige stillinger har rett til forskningstermin etter 6, eventuelt 3 års tjenestetid. Den totale budsjettsituasjonen ved fakultetet vil være avgjørende under søknadsbehandlingen.

I tillegg fremholdes det at:

 1. Fagmiljøene skal opprettholde normal drift selv om flere av de tilsatte har forskningstermin.
 2. Veiledning av doktorgradskandidater og studenter som skriver hovedoppgave må ikke bli skadelidende.

Utarbeidelse av søknader

Ved utarbeidelse av søknad om forskningstermin skal følgende disposisjon følges:

 1. Klar prosjektomtale
 2. Evt. opphold ved annen institusjon
 3. Evt. klare planer med invitasjon fra mottakermiljø
 4. Evt. kvalitet på mottakermiljø
 5. Kvalitet på søkere (publikasjonsoversikt de siste 5-10 år)
 6. Utbytte av forrige forskningstermin (dokumentert ved publikasjonsaktivitet eller annet)
 7. Tunge verv
 8. Kopi av rapport fra forrige forskningstermin skal legges ved søknaden

Søknader som ikke inneholder ovennevnte informasjon kan bli returnert.

Husk: Når dere har blitt innvilget forskningstermin oppfordres dere å søke Meltzermidler.