Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningstermin

Søknaden sendes instituttet innen 1. mai året før det søkes forskningstermin for.

Main content

Universitetsstyret vedtok i 2016 gjeldende Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak. Her presiseres det at fast tilsatte i stilling som professor eller førsteamanuensis i minst 50% stilling kan søke om ett års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller et halvt år etter 3 års tjeneste.

I tillegg til de institusjonelle kravene som stilles til forskningstermin så har fakultetsstyret bestemt at forskningsterminen i størst mulig grad bør benyttes til å utvikle/videreutvikle nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Som en følge av dette oppfordres det til utenlandsopphold ved gjennomføring av forskningstermin. I tråd med UiBs strategi (Kunnskap som former samfunnet 2019 – 2022) ønsker fakultetsstyret å vektlegge et økt fokus på utvikling av forskningssøknader om eksterne midler – i denne sammenheng som et av kriteriene for tildeling av forskningstermin.

Se også Det psykologiske fakultets utfyllende retningslinjer for tildeling av forskningstermin

Det skal benyttes følgende skjema: Søknad om forskningstermin

Søknaden skal inneholde en plan for forskningsterminen som bl.a. bør inkludere:

  • Hvilke forskningsaktiviteter m.m. som skal gjennomføres
  • Prosjektbeskrivelse
  • Forventninger til forskningsresultater
  • Arbeidssted under terminen
  • Forslag til finansiering av forskningsprosjekt og evt. utenlandsopphold

Søknad om forskningstermin sendes til instituttet innen 1. mai. Instituttene oversender oversikt til fakultetet over hvem som er tildelt forskningstermin og for hvilken periode, innen 15. juni.

I tillegg fremholdes det at:

  • Fagmiljøene skal opprettholde normal drift selv om flere av de tilsatte har forskningstermin.
  • Veiledning av doktorgradskandidater og studenter som skriver hovedoppgave må ikke bli skadelidende.

Husk: Når søknad om forskningstermin har blitt innvilget så oppfordres det til å søke
Meltzermidler.

Rapporteringsskjema for gjennomført forskningstermin sendes til instituttet innen to måneder etter at terminen er ferdig.