Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Valgforskning

Prediksjonsmarkeder som mål på forventet valgutfall

Sveinung Arnesen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, med ny artikkel publisert i Electoral Studies.

Artikkel i Electoral Studies

Hovedinnhold

Artikkelen, «Using prediction market data for measuring the expected closeness in electoral research» er skrevet i samarbeid med Oliver Strijbis og Laurent Bernhard.

Prediksjonsmarkeder
En kjent hypotese i valgforskningen er at jo tettere konkurranse det er mellom de politiske kandidatene som stiller til valg, jo høyere blir valgdeltakelsen. Artikkelens hovedbudskap er at prediksjonsmarkeder er et bedre instrument for å måle forventet valgutfall enn andre alternativer, og at de derfor bør brukes til å analysere effekten av konkurranse på valgdeltakelse. Forfatterne gjør nettopp dette for 56 direkte-demokratiske folkeavstemninger holdt i Sveits mellom 2012 og 2014. Resultatene deres støtter opp under hypotesen om at tett konkurranse øker valgdeltakelsen.

Usikkert utfall
Fra en enkeltvelgers perspektiv, øker fordelen ved å stemme dersom det er forventet tett konkurranse og usikkert utfall ved en folkeavstemning. Dette ettersom sannsynligheten for at velgerens stemme blir avgjørende øker i en slik situasjon. Derav burde oppmøtet være høyere dess mer usikkert det forventede utfallet i en gitt folkeavstemning.

Studien er den første til å måle forventet usikkert utfall ved å bruke data innhentet fra prediksjonsmarkeder. Ifølge artikkelforfatterne har prediksjonsmarkeder historisk sett vært mer nøyaktige i prediksjon av valgresultat enn valgmålinger.

Resultatene viser at forventet usikkert utfall har en positiv effekt på deltakelsesnivåer i direkte-demokratiske folkeavstemninger.