Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valgforskning

Prediksjonsmarkeder som mål på forventet valgutfall

Sveinung Arnesen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, med ny artikkel publisert i Electoral Studies.

Artikkel i Electoral Studies

Main content

Artikkelen, «Using prediction market data for measuring the expected closeness in electoral research» er skrevet i samarbeid med Oliver Strijbis og Laurent Bernhard.

Prediksjonsmarkeder
En kjent hypotese i valgforskningen er at jo tettere konkurranse det er mellom de politiske kandidatene som stiller til valg, jo høyere blir valgdeltakelsen. Artikkelens hovedbudskap er at prediksjonsmarkeder er et bedre instrument for å måle forventet valgutfall enn andre alternativer, og at de derfor bør brukes til å analysere effekten av konkurranse på valgdeltakelse. Forfatterne gjør nettopp dette for 56 direkte-demokratiske folkeavstemninger holdt i Sveits mellom 2012 og 2014. Resultatene deres støtter opp under hypotesen om at tett konkurranse øker valgdeltakelsen.

Usikkert utfall
Fra en enkeltvelgers perspektiv, øker fordelen ved å stemme dersom det er forventet tett konkurranse og usikkert utfall ved en folkeavstemning. Dette ettersom sannsynligheten for at velgerens stemme blir avgjørende øker i en slik situasjon. Derav burde oppmøtet være høyere dess mer usikkert det forventede utfallet i en gitt folkeavstemning.

Studien er den første til å måle forventet usikkert utfall ved å bruke data innhentet fra prediksjonsmarkeder. Ifølge artikkelforfatterne har prediksjonsmarkeder historisk sett vært mer nøyaktige i prediksjon av valgresultat enn valgmålinger.

Resultatene viser at forventet usikkert utfall har en positiv effekt på deltakelsesnivåer i direkte-demokratiske folkeavstemninger.