Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Åse er ny førsteamanuensis II ved Sampol

Åse Gilje Østensen er førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen, men er fra august av også ansatt som førsteamanuensis II ved instituttet.

Hovedinnhold

Åse er førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen. Hun har tidligere hatt en postdoktorstilling ved Chr Michelsens Institutt og har hovedfag og ph.d.-graden i sammenliknende politikk fra henholdsvis 2005 og 2013.

Åses forskning er hovedsakelig innen følgende felt:
- kommersialisering av sikkerhet og militære oppgaver
- sivilt-militært samarbeid i totalforsvaret
- gråsonekrigføring, og særlig ikke-statlige aktører som trusler for Norge

Østensen er tilknyttet forskningsprosjektet «Sjømakt 2040» ved Sjøkrigsskolen, et prosjekt som analyserer trender og utviklinger i det maritime domenet på vegne av Sjef Sjøforsvaret og Sjøforsvarsstaben. Hun er også tilknyttet et skandinavisk forskningsprosjekt finansiert av det svenske forskningsrådet. Dette prosjektet sammenlikner totalforsvarsordninger i Norge, Sverige og Danmark.

Våren 2023 underviser Åse i det nyetablerte emnet Sampol233: Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati. Hensikten med emnet er å gi studenter kunnskap om hvordan statssikkerheten er tenkt forvaltet i demokratier, da primært i Norge. Emnet forsøker å gi noen svar på spørsmål som hvordan Forsvaret forankret i det norske demokratiet og i nasjonalstaten? Hva er totalforsvaret og hvilken rolle spiller sivile i forsvaret av Norge? Hvilke prinsipielle og praktiske utfordringer er knyttet til den arbeidsfordelingen?