Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nye bacheloremner

Nye og aktuelle emner på bachelornivå

I høst utvides det faglige tilbudet for bachelorstudentene med to nye 200-nivåemner: Ungdomspolitikk og asyl- og migrasjonspolitikk .

Portrett av Jana og Hakan
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Postdoktor Jana Belschner er emneansvarlig i SAMPOL234: Youth and Politics, og professor Hakan G. Sicakkan er ansvarlig for SAMPOL235: The Politics and Global Governance of International Protection.

Stor valgfrihet i bachelorprogrammene ved Sampol
Studentene kan velge mellom hele fem valgfrie emner på 200-nivå ved Sampol denne høsten. To av disse er helt nye, mens emner om amerikansk politikk (SAMPOL270), politiske partier (SAMPOL230) og det prisvinnende emnet om politisk utvikling i Europa (SAMPOL223) har vært del av emneporteføljen i flere år.

– De nye emnene er viktige og svært aktuelle tilskudd til instituttets emneportefølje, sier undervisningsleder Kjetil Evjen. - Instituttet er opptatt av å ha et stabilt og forutsigbart emnetilbud kombinert med en moderat fornyelse av emneporteføljen på 200-nivå, sier Evjen og viser til at til våren 2024 vil instituttet opprette et nytt emne om miljø- og klimapolitikk, men at de andre emnene har gått før.

Aktuelt emne om ungdom og politikk
Denne høsten er det kommune- og fylkestingsvalg og emnet SAMPOL234 Youth and Politics er derfor svært aktuelt. SAMPOL234 tar for seg sentrale temaer innen politisk adferd, politiske valg og politisk representasjon. Fokuset rettes mot den politiske atferden og holdningene blant unge mennesker. Målet er å gi en større forståelse for hvordan unge mennesker utvikler politisk interesse, og undersøke mønstre i politisk deltakelse blant denne gruppen.

SAMPOL234 passer for alle studenter som er interessert i representasjon, valg og politisk adferd, og som har lyst til å utforske empiriske metoder i sin forberedelse til bacheloroppgaven, sier Jana Belschner.

Gjennom emnet skal studentene blant annet gis innsikt og diskutere politiske partiers rolle i å engasjere unge, innvirkningen av unge kandidater som stiller til valg, og hvordan unge menneskers interesser blir representert i den politiske prosessen. SAMPOL234 vil også gå i dybden av teorier om politisk demografi og dra nytte av konkrete empiriske eksempler fra ulike deler av verden. Studentene vil i tillegg sammenlikne dynamikken i deltakelse og representasjon i land med en aldrende befolkning, med land med stor andel unge innbyggere. Forelesningene vil gjennomgå ulike teoretiske tilnærminger, forskjellige metodologiske verktøy og konkrete empiriske eksempler.

Emne med søkelys på globale samfunnsutfordringer
SAMPOL235 The Politics and Global Governance of International Protection har som mål å gi studentene en ny og grundig forståelse av politikk og styring knyttet til politisk asyl og beskyttelse av flyktninger. Emnet tar sikte på å utforske normer, styring og anerkjennelse av retten til internasjonal beskyttelse.

– Dette emnet gir studentene muligheten til å utforske ulike definisjoner av begrepet flyktning og diskutere de ulike juridiske prinsippene som brukes for å avgjøre hvem som har rett til internasjonal beskyttelse, sier professor Hakan G. Sicakkan.

SAMPOL235 setter et analytisk fokus på samarbeidsdynamikken mellom ulike aktører som er involvert i beskyttelsen av flyktninger på ulike nivåer av det globale styringssystemet. Studentene skal også gis innsikt i hvilke holdninger som innbyggere har til anerkjennelse av retten til internasjonal beskyttelse, og hvordan slike holdninger uttrykkes i tradisjonelle og sosiale medier. Emnet vil også gi empirisk innsikt i hvordan politikk, institusjoner, prosedyrer og offentlig diskurs kan påvirke tiltak som skal sikre beskyttelse av flyktninger og asylsøkere.