Hjem
Årsstudium

Sosialantropologi, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Poenggrense48.6 / 43.3
 • Plassar21
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Sosialantropologi er eit samanliknande studium av kultur og samfunn. Antropologar studerer mellom anna sosiale fellesskap, rituelle handlingar, etniske grenser, politiske konfliktar og relasjonar mellom natur og samfunn.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

 1. Du kan studere emne frå eitt fag.
 2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
 3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i sosialantropologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsfag og samfunnskunnskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

7 grunner til å studere sosialantropologi

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (og minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

1. semester:

 • SANT104 Kultur, meining og kommunikasjon (15 studiepoeng)
 • SANT105 Maktas uttrykk og løyning (15 studiepoeng)

2. semester:

 • SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv (15 poeng)
 • SANT103 Materialitet: miljø, stad og økonomi (15 poeng)

For studentar som ikkje ønskjer undervisningskompetanse anbefalast følgjande kurs i første semester (haust):

 • SANT100 Invitasjon til sosialantropologi (10 studiepoeng)
 • SANT150 Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar (10 sp)
 • EXPHIL-SVEKS (10 studiepoeng)
Årsstudium i sosialantropologi (krav 60 SP)
Emnevalg årsstudium i sosialantropologi (krav 60 SP)
Det er flere måter å sette opp et årsstudium på. Årsstudium med spesialiseringsemner anbefales studenter med tidligere studieerfaring (minst 10 studiepoeng fra universitet eller høyskole). Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil anbefales studenter uten tidligere studieerfaring. Du kan også velge fritt blant åpne emner ved UiB som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Veivalget kan endres senere dersom du ombestemmer deg.
Årsstudium med spesialiseringsemner (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–22
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–22
SANT104Culture, Meaning and Communication151–21
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–21
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
SANT100Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi101
SANT150Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar101–21
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–22
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

illustrasjonsbilde
Foto:
Mari H. Korsbrekke, Nina B. Dahl, Nora Haukali, Erik Sandvik, Silje Fjærestad-Tollefsen, Gazal Aydin

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184367

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)