Hjem

Utdanning

Bachelor

Kinesisk, bachelor, 3 år

  • Lengde3 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar20
  • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i kinesisk, eit studium ved Det humanistiske fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte
Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.00 på Bibliotek for humaniora. Den første veka får du informasjon om studiestarten, og du kan delta i studiestartgrupper. Du får også møte faddergruppa di.

- Program for studiestarten (inkludert fadderprogram)

- Sjekkliste for studiestarten

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt med Infosenteret ved HF

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Introduksjon

Introduksjon

Eit studium i kinesisk vil opne portane til verdas mest folkerike nasjon. Kina er både ein av dei eldste og rikaste sivilisasjonar som finst og ein av verdas supermakter som står sentralt i dei fleste globale spørsmål. Det siste tiåret les vi derfor stadig om Kina i norske medium. Ofte er vinklinga systemkritisk, med fokus på manglande organisasjons- og ytringsfridom. Det er likevel få kommentatorar som kjenner Kina frå innsida og som kan snakke og forstå kinesisk språk.

Mykje av studiet i kinesisk er dedikert teoretisk og praktisk opplæring i det offisielle kinesiske språket, mandarin. I tillegg vil du få kunnskapar om den historiske utviklinga i Kina, og dessutan samfunnsmessige og kulturelle forhold. Innlæringa av kinesisk gir nye perspektiv som bidrar til ei rikare livserfaring og opnar dører til samhandling og forståing på tvers av svært ulike kulturar. I løpet av studiet vil du òg ha høve til å reise på utveksling til eit kinesisk universitet og lære språket og kulturen å kjenne frå innsida.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Blant yrkesgrupper der kompetanse i kinesisk og kjennskap til Kina er nyttig, kan nemnast næringsliv (til dømes turistnæringa, fiskeeksport) og internasjonalt retta organisasjonar, og elles undervisning, forsking, presse og media. Dei som har studert kinesisk, er òg å finne i utanrikstenesta, eller dei er sysselsette med bibliotekarbeid eller omsettingsoppgåver.

For å kunne bruke kinesisk aktivt i jobbsamanheng er lengre opphald i Kina naudsynt, anten undervegs eller etter studiet.

Vidare studium

Masterprogram
Det er i dag ikkje mogeleg å ta ein mastergrad i kinesisk ved UiB, men eit slik tilbod er under utvikling. Dersom det blir mogeleg å ta ein mastergrad i kinesisk ved UiB eller ved andre lærestader i Noreg, vil det bli lagt ut informasjon om det på nettsidene våre.

Forsking
Forskingskompetansen i kinesisk ved UiB er språkleg og kulturelt orientert.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:
Etter fullført studium:

Kunnskap

Kandidaten

- har grunnleggjande kunnskapar i kinesisk grammatikk og lydlære.

- har tileigna seg vokabular og grammatiske former på mellomnivå.

- har grunnleggjande kunnskap om kinesisk samfunn og historie.

Dugleik/ ferdigheiter

Kandidaten

- kan lese og forstå nærmare 2000 ord og 800 skriftteikn, og skrive minst 350 skriftteikn.

- kan halde enkle samtalar om avgrensa tema i rolig tempo.

- kan skrive enkle stilar ved hjelp av ordbok.

- kan omsetje enkle tekstar frå kinesisk til engelsk.

- kan lese Kina-relaterte engelskspråklege tekstar med kristik og kunnskapsbasert blikk, samt sjølv leite fram seriøs kjeldelitteratur og produsere akademisk tekst om ei formulert Kina-relatert problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan kommunisere på kinesisk på mellomnivå.

- har innsikt i relevante kinesiske problemstillingar.

- kan planleggje og gjennomføre ei analytisk og kristisk prosjektoppgåve som strekkjer seg over tid, og som er i tråd med etiske krav og retningsliner.

- kan vidareutvikle kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og KIN100 - Kultur, historie, samfunn og språk i Kina. KIN100 gir basiskunnskapar i kinesisk sivilisasjonshistorie, i tillegg til introduksjonsforelesningar om kinesisk språk. Emnet dannar grunnlaget for vidare akademiske kinesiskstudium. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i kinesisk. Dei siste 60 studiepoenga i graden er valfrie, og du kan velje alle eller delar av desse frå andre fag. Det er anbefalt å ta dei valfrie emna gjennom eit utvekslingsopphald ved eit kinesisk universitet.

Ein må være merksam på at kinesiskemna har faste undervisningssemester. Generelt gjeld det at ein fullfører emna på 100-nivå i kinesisk før ein tar fatt på 200-nivå. Sjå den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i kinesisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KIN100Kultur, historie, samfunn og språk i Kina101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Spesialisering i kinesisk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KIN101Innføring i kinesisk språk 1151–62
KIN102Kinesisk språk 2151–62
KIN103Kinesisk språk 3151–63
KIN104Kinesisk språk 4151–63
KIN201Kinesisk språk 5151–64
KIN251Kina: Kultur og samfunn med bacheloroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi kan tilby eit studieopphald på eit kinesisk universitet, helst etter det tredje semesteret i kinesisk spesialisering. Anbefalte samarbeidsuniversitet som kan nemnast er Fudan University og Yunnan Nationalities University.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i kinesisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184592

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:
studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70