Hjem

Norrøn filologi, bachelor, 3 år

I over 500 år delte Noreg, Island og vesterhavsøyane ein språkleg og litterær kultur, frå den tidlege vikingtida til slutten av mellomalderen. Norrøn filologi er studiet av dette språket, dei skriftlege kjeldene og kulturen dei spring ut av.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Den norrøne litteraturen byr på eit uvanleg rikt spekter av tekstar, ikkje minst den verdskjende islandske sogelitteraturen om norske kongar, dei nordiske heltane i fortida, og feidane til islandske stormenn. 

Det er ei brei historisk interesse for vikingtid og mellomalder i samfunnet, men dei færraste er i stand til å lese og tolke dei gamle kjeldene på eiga hand. Vi har ansvar for å ta vare på den felles kulturarven.  

Nokre av spørsmåla vi studerer, er:  

 • Kva kjenneteiknar det norrøne språket, og korleis har det utvikla seg fram til i dag?   
 • Korleis fungerer norrøne forteljingar? 
 • Kva er forståingsrammene for den norrøne litteraturen, og kva er den mellomalderlege kulturelle konteksten for han?   

Studiet passar for deg som er motivert og sjølvstendig med interesse for språk, litteratur og/eller eldre kulturhistorie. 

Meir informasjon under

norron filologi_bachelor nedstryn

Den bysantinske keisar Heraklius fører den heilage krossen tilbake til Jerusalem. Medaljong i eit frontale frå Nedstryn kyrkje i Nordfjord.

Foto/ill.:
Kyrkjekunstsamlinga, Universitetsmuseet i Bergen

Studiekvardagen 

Bachelorprogrammet i norrøn filologi er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I tillegg til sjølvstudium, kan ei typisk veke innehalde:  

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Kollokvium med andre studentar på faget 

Det vil variere litt frå semester til semester kor mange timar undervisning du har. For emna som inngår i norrøn filologi spesialisering, er det om lag 12-14 timar undervisning i veka. Det er færre undervisningstimar når du skriv bacheloroppgåve.  

Det norrøne fagmiljøet tilbyr god kontakt mellom studentar og tilsette. Vi har ei forskingsbasert undervisning, altså er tema og metodar vi underviser i henta frå ny og aktuell forsking på instituttet. Miljøet er internasjonalt, og har god kontakt med samlingar og museum i byen.  

Vi er med i ei aktiv forskargruppe i mellomalderfilologi. Her diskuterer vi faglege spørsmål, og studentar, lærarar og tilreisande gjester stiller på like fot. Kvar vår blir det halde ein internasjonal postgrad-konferanse. Der kan du sjå korleis slike faglege møte fungerer, og kva for spørsmål som er aktuelle når du kjem på master- og doktorgradsnivå.  

Vi held til på Sydneshaugen skole, der det er eigne lesesalar for bachelorstudentar. Du kan også bruke fakultetsbiblioteket for HF. Det er mogleg å booke eigne rom om de ønskjer å jobbe i grupper.  

Du kan gå ut i praksis som ein del av dei frie studiepoenga. Eit eksempel på eit slikt relevant emne er PRAKTINF - Praktisk informasjonsarbeid. Dette kan du ta det femte eller sjette semesteret, og praksisplassar vert tildelt etter interesser og evner.  

Meir om studiekvardagen ved HF-fakultetet 

Karriere 

Innsikt i språk, litteratur og kultur frå norrøn tid er etterspurd blant fleire arbeidsgivarar, mellom anna ved kulturinstitusjonar og lærestader, i media og reiseliv. 

Med denne utdanninga har du god tekst- og analysekompetanse, og allmenn kompetanse for administrativt arbeid.  

Utdanninga er relevant for arbeid i:  

 • museum 
 • arkiv og forlag 
 • offentlege etatar 
 • private føretak 
 • organisasjonar 

Det kan dessutan gi grunnlag for mellom anna formidlings- og kommunikasjonsarbeid eller undervisningsarbeid

Etter bachelorgraden kan du søke deg til UiB sitt masterprogram i norrøn filologi. Mange andre universitet i inn- og utland tilbyr òg masterprogram i norrøn filologi eller tilgrensande fag som nordistikk, mellomalder- eller renessansestudiar. 

Kva lærer eg?  

Kjernen i eit filologisk studium er å arbeide med tekstar på originalspråket, slik at du kan ta kritisk stilling til innhaldet av tekstane slik dei ein gong låg føre. Du lærer å lese, tolke og bruke norrøne kjelder, og du får grundig kunnskap om språket, litteraturen og kulturen i norrøn tid. Du får dessutan kunnskap om norsk, og delvis europeisk, mellomalderkultur

Med ein bachelorgrad i norrøn filologi, kan du:  

 • lese norrøne tekstar på eiga hand, med bruk av grammatikk og ordbok 
 • hente inn fagleg informasjon om språk, litteratur og kultur i norrøn tid og vurdere han kritisk 
 • kommunisere med fagfolk og allmenta om faglege problemstillingar frå norrøn filologi 

Sjå heile lista over læringsutbytet

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i norrøn filologi er eit treårig fulltidsstudium. Oppstart er i august.  

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik kan studiet sjå ut:  

1. semester 

2. semester  

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Du kan òg sette saman emna i andre rekkefølger. Her kan studierettleiaren for programmet hjelpe deg.  

Detaljert studieplanen for programmet.  

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det er lagt til rette for at du skal kunne reise på utveksling når du tar frie studiepoeng, altså i 4. og 5. semester. Det er òg mogleg å reise på utveksling tidlegare. Snakk med studierettleiaren vår og få hjelp med å sette opp ein plan som passar for deg.  

UiB har utvekslingsavtalar over heile verda. For deg som tar norrøn filologi kan det til dømes vere interessant å reise til Island, Danmark, og Tyskland

Du får finansiering frå Lånekassa

Les meir om utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her