Hjem

Utdanning

Bachelor

Teatervitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar20
 • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i teatervitskap, eit studium ved Det humanistiske fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte
Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.00 på Sydneshaugen skole, Auditorium A (rom 105). Den første veka får du informasjon om studiestarten, og du kan delta i studiestartgrupper.Du får også møte faddergruppa di.

- Program for studiestarten (inkludert fadderprogram)

- Sjekkliste for studiestarten

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt med Infosenteret ved HF .

Introduksjon

Introduksjon

Teatervitskap knyter saman teoriar om kunst og praktisk teater. I forsking og undervisning undersøker vi korleis ein i teateret arbeider med skodespelarkunst, regi og scenografi og korleis teateret kommuniserer med publikum og samfunn. Teatervitskap er ikkje berre nyttig for å forstå teateret i seg sjølv, men òg for å forstå litteratur, kunst, film og andre medium.

Du lærer om teaterets historie og utvikling i Europa frå antikken og fram til i dag. Du får ei innføring i epokar og retningar i teaterhistoria og lærer metodar for analyse av teaterframsyningar.

På studiet fokuserer vi på utøvande teater i samtida, og du får praksis ved teaterinstitusjonar eller i det frie scenekunstfeltet. Workshops med teaterutøvarar, ekskursjonar til utlandet og felles besøk på teaterframsyningar inngår i undervisninga.

Fagmiljøet på teatervitskap samarbeider med teater- og kulturinstitusjonar i Bergen og resten av landet. Vi har dessutan nær kontakt med Studentteateret Immaturus, der mange av studentane våre er engasjerte.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i teatervitskap gir allmennkunnskapar som kan nyttast i ei rekke yrkessamanhengar, og opnar særleg for jobbar innanfor teater- og kultur- og mediesektorane. Studiet gir eit godt fagleg grunnlag for deg som ønsker å arbeide med teater, media eller film. Ved påbygging til mastergrad kan du kvalifisere deg til yrke som dramaturg, informasjonsmedarbeidar innanfor teater, teaterkritikar og fagkonsulent innan offentleg kulturadministrasjon. Ein mastergrad kvalifiserer deg også til undervisning i teaterfag på høgare utdanningsnivå og til ein forskingskarriere.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorutdanninga kan du ta eit toårig masterprogram i teatervitskap. Du kan spesialisere deg i ulike emne innanfor faget.

Forsking

Fagmiljøet i teatervitskap ved UiB har spisskompetanse innanfor ei rekke teaterfaglege område, som for eksempel skodespelarkunsten si historie, nye tendensar i samtidsteateret, norsk teaterhistorie, analyse av teaterframsyningar og dramaturgi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten

 • har brei kunnskap om teateret si historie
 • har gode kunnskapar om dei systematiske områda i teatervitskapen: skodespelarkunst, dramaturgi og regikunst
 • har grunnleggjande kunnskapar om teaterteoriar
 • har grunnleggjande kunnskapar om teatervitskaplege analyse- og forskingsmetodar

Ferdigheiter
Kandidaten

 • kan formulere ein akademisk tilfredsstillande utgreiing om eit emne innom europeisk teaterhistorie
 • kan analysere ei teaterframsyning i høve til virkemiddelbruk, dramaturgi og kulturell kontekst
 • kan lage ein dramaturgisk analyse av ein teatertekst
 • kan gi ei akademisk tilfredsstillande utgreiing om eit teaterteoretisk emne

 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formulere skriftleg analyse og kritikk av ei teaterframsyning
 • kan drøfte problemstillingar innan teaterforsking, praktisk teater og teaterpolitikk
 • kan drøfte nye teaterrelaterte problemstillingar og kome med løysingsforslag

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i teatervitskap. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogleg å velje ei anna rekkefølgje på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsytbyte. 

Bachelorprogram i teatervitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i teatervitskap (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT111Eldre teaterhistorie151–62
TEAT112Moderne teaterhistorie151–63
TEAT113Dramaturgi i teori og praksis151–63
TEAT114Skodespelarkunst, scenografi og teaterkritikk151–62
TEAT211Teaterestetikk og teaterteori151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT252Teoribasert bacheloroppgåve151–66
TEAT253Praksisbasert bacheloroppgåve151–66
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som bachelorstudent i teatervitskap kan du studere eitt eller to semester i utlandet. UiB er eit internasjonalt universitet som har utvekslingsavtalar med universitet i heile verda. Teatervitskap har dessutan eigne Erasmusavtalar med universiteta i Hildesheim, Giessen, Kaunas, Brno, Antwerpen og Aarhus.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

 
Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i teatervitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Teatervitskap

Bachelorprogram i teatervitskap

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184692

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:
Studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10-14)