Hjem
Bachelor

Informatikk: Datatryggleik (datasikkerhet), bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar35 
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Lit du på nettbanken din? Er elektroniske val sikre? Er netthandel trygt? Får legen helseopplysningane dine når ho treng dei? Er det ­nokon andre som også får tilgang til dei? Kvifor kollapsar nettbaserte samfunnskritiske tenester titt og ofte, og korleis kan vi unngå det?

Dei fleste samfunnstenester er heilt avhengige av velfungerande IKT-infrastruktur. Tilfeldige feil eller ondsinna angrep på IKT-infrastrukturen kan derfor ha ­alvorlege følger. Bachelorstudiet i datatryggleik tek opp korleis ein kan utforme, implementere og analysere IKT-infrastruktur som er robuste mot både tilfeldige feil og målretta angrep. Målet med programmet er å gi både ei teoretisk for­ståing for robuste IKT-system, og ei praktisk evne til å utvikle og halde ved like slike system.

Programmet tar sikte på at studentane tileignar seg forskningsresultat i informatikk og matematikk. I tillegg til å utdanne kandidatar med solide kvalifikasjonar innanfor datatryggleik, bygger programmet eit grunnlag for vidare studium på masternivå.

IT-utdanning ved UiB

1/5

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
2/5

Informatikk gir spennende jobber

Produsent:
Joakim Birkelund
3/5

Studer informatikk ved Universitetet i Bergen

Produsent:
Pina Kingman
4/5

What is an algorithm?

5/5

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studiet gjev grunnlag for ein karriere innanfor design, implementasjon og analyse av tryggleik og sårbarheit i data- og kommunikasjonssystem. Som ferdigutdanna bachelor i datatryggleik frå UiB vil du ha erfaring med programvare og teknologi for utvikling av robuste og sikre IKT-system. Kandidatar frå dette programmet vil òg ha kunnskap til å evaluere juridiske og etiske sider ved ­utviklingsprosjekt for programvare.

Vidare studium

 • Bachelorprogram

I det treårige studiet inngår emne som datanett, lineær algebra, informasjons­­­teori og algoritmar, datastrukturar og programmering.

 • Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk eller programutvikling.

 • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

- har god kjennskap til og erfaring med dei vanlegaste tryggleiksutfordringane og sårbarheitane i data- og kommunikasjonssystem
- beherskar metodar for å sikre system mot overnemnte utfordringar

Ferdigheiter
Kandidaten

- har erfaring og kunnskap tilstrekkeleg til å delta i arbeid med å analysere tryggleik og sårbarheit i data- og kommunikasjonssystem
- kan gjere greie for og anvende programvare og teknologi for utvikling av robuste og sikre system

 

Generell kompetanse
Kandidaten

- har kunnskap til å evaluere juridiske og etiske sider ved utviklingsprosjekt for programvare
- har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid
- kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorgraden i datatryggleik skal innehalde ei spesialisering på til saman 130 studiepoeng. I tillegg må 40 studiepoeng veljast blant valfrie emne.

Valemne gir deg moglegheit til å sjølv sette saman graden din, fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "Kva lærer eg".

Bachelor i informatikk: datasikkerhet (krav 180 SP)
Innføringsemne (ex.phil) (krav 10 SP)
Du kan velje mellom to variantar av ex.phil (NB! seminarvarianten er atterhaldsam nye studentar i haustsemesteret).
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i datasikkerhet (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
Datamaskiner og operativsystem (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF101Objektorientert programmering101–62
INF140Introduksjon til datatryggleik101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
INF142Datanett101–64
MAT121Lineær algebra101–64
INF143Tryggleik på internett101–65
INF214Multiprogrammering101–65
INF226Programvaresikkerhet101–65
Valemne (krav 40 SP)
Studenter som planlegg ein mastergrad i Sikker og påliteleg kommunikasjon vert tilrådd å ta INF240 i 4. eller 6. semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag tilrettelagde avtalar med blant andre Vienna University of ­Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles ­University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar det er mogeleg .

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i informatikk: datasikkerhet, studiekode i Samordna opptak: 184940

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i datatryggleik bygger på matematikk R1+R2 og gode mattekunnskapar er ein fordel.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184940

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30