Hjem

Informatikk: Datasikkerheit, bachelor, 3 år

På dette studiet lærer du metodar for å utvikle, implementere og analysere IT-basert infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og retta angrep.
 • Lengde3 År
 • Ordinær53,5
 • Primær46,9
 • Plassar50
 • OpptakskravMATRS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Datamaskiner, telefonar og anna elektronisk utstyr som kommuniserer over Internett utgjer ein av dei viktigaste infrastrukturane i samfunnet i dag. Det er nødvendig å beskytte desse systema mot feil og angrep som for eksempel datainnbrot, skadevareinfiltrasjon, spionasje eller sabotasje. Slike angrep kan påføre samfunnet, næringslivet og enkeltindividet mykje skade. Etter kvart som stadig fleire ting og infrastrukturar blir kopla til tingas internett (IoT) vil skadepotensialet bli enda større.

Det er eit stort behov for kompetanse innanfor datasikkerheit i dag – verdssamfunnet manglar mellom to og seks millionar utdanna fagfolk akkurat no. 

På studiet i datasikkerheit identifiserer vi truslane mot integritet, konfidensialitet, tilgjengelegheit og andre funksjonar som er nødvendige i eit effektivt internett, og fokuserer på metodar og verktøy for å beskytte oss mot desse truslane, som krypteringsfunksjonar, kryptoprotokollar og brannmurar. Dette er eit spennande fagfelt i konstant og rask utvikling. 

Studiet krev at du forstår matematisk og logisk tenking. Tryggleik handlar òg om å forstå korleis ein angripar tenker, og å føresjå alle typar angrep – litt som ein sjakkspelar. 

Korleis er det å studere informatikk? Sjå intervju og videoar 

Meir informasjon under

Datasikkerhet | Informatikk på UiB

Produsent:
Institutt for informatikk

Jobb

Det er stor mangel på spesialistar på IT-sikkerheit, og utsiktane til å få jobb er svært gode. Dei som har denne bachelorgraden jobbar 

 • i store og små bedrifter 
 • på statlege arbeidsplassar, både militære og sivile 
 • i IT-konsulentselskap  

Det er gode moglegheiter for å arbeide i utlandet. 

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk (vel mellom sju forskjellige studieretningar, herunder sikker og påliteleg kommunikasjon), eller masterprogram i programutvikling ved Institutt for informatikk.  

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i informatikk: datasikkerheit er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

1. semester: 

2. semester: 

3. semester: 

4. semester: 

5. semester: 

6. semester: 

 • Valemne (til saman 30 studiepoeng) 

Studiekvardagen 

Bachelorstudiet i informatikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha seks forelesningar og tre seminargrupper. I tillegg vil du bruke tid på lesesalen med pensumlitteratur. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne i studieløpstabellen.  

Vi held til på Høyteknologisenteret, der vi har eigne lesesalar. Du kan òg sitte på Realfagsbiblioteket. 

Studentane på Institutt for informatikk har eit eige fagutval som blant anna arrangerer faglege og sosiale samankomstar. 

Dei fleste emna i studieprogrammet er obligatoriske. Det er òg 4 emne du kan velje heilt fritt blant tilbodet til UiB. Sjå kva emne UiB tilbyr.

Mentor

Som ny realfagsstudent blir du med i ei gruppe, der du får to mentorar. Mentorane er meir erfarne studentar som studerer det same som deg. Du møter gruppa og mentorane gjennom heile det første året på universitetet.

På mentormøta blir du kjend med medstudentane dine. Du lærer kva det vil seie å studere på eit universitet og om korleis det er å vere student. Møta handlar om studieteknikk, eksamen- og stressmestring og life hacks for studentar. Les meir om mentorordninga ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

Meir informasjon under

Mentorordning for førsteårsstudenter

Produsent:
Arnt Brandseth

Studiestart

Som ny realfagsstudent blir du tatt imot av mentorane dine. Dei første tre dagane i studiestarten er obligatoriske, og du vil bruke tida på å bli kjend med medstudentane dine.

Les meir om studiestarten

 

Kva lærer du? 

Med denne utdanninga: 

 • har du god kjennskap til og erfaring med dei vanlegaste sikkerheitssutfordringane og sårbarheitene i data- og kommunikasjonssystem.  
 • beherskar du metodar for å sikre system mot desse utfordringane. 
 • har du erfaring og kunnskap tilstrekkeleg til å delta i arbeid med å analysere tryggleik og sårbarheit i data- og kommunikasjonssystem. 
 • kan du gjere greie for og anvende programvare og teknologi for utvikling av robuste og sikre system 

Sjå heile lista over læringsutbytet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i det sjette semesteret. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Austerrike, Hong Kong eller Tyskland eller ein annan plass.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MATRS: Matematikk S1+S2 eller Matematikk R1. 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her