Hjem

Kunsthistorie, master, 2 år

På masterprogrammet i kunsthistorie får du kombinere det akademiske og det kreative. Vi utforskar alle aspekt av det visuelle, frå forhistorisk grottemaleri til samtidskunst i eit globalt perspektiv.
 • Lengde2 År
 • Plassar12
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kunsthistorie utforskar alle aspekt av det visuelle, frå forhistorisk grottemaleri til samtidskunst i eit globalt perspektiv. Vi ser på biletkunst, arkitektur og byplanlegging, fotografi, og museologi. Det åpner også for tverrfaglege perspektiv, mellom anna ved å  sjå på visuell kultur i brei tyding. Nokre stikkord her er  kjønnsteori, postkolonial teori, samt til dømes  kunstarkeologi, nevroestetikk og vitskapsbilete. Kunsthistorisk teori og metode er ein viktig del av masterstudiet. 

Vi går i djupare i spørsmål som: 

 • Kva er "kunst"? Finnest det ein "god smak" og kva er det? 
 • Korleis lese museumsutstillingar? 
 • Korleis speler kunst, arkitektur og andre medium saman? 
 • Kva rolle speler digitalisering for den visuelle kulturen? 
 • Korleis kan ein forstå fotografiet som sanningsvitne? 
 • Kva er minnesmerker og kulturarv? Kva forkulturelle rolle har dei? 

På masterprogrammet i kunsthistorie får du kombinere det akademiske og det kreative. Du lærer å tolke bildekunst, fotografi og arkitektur både historisk og i samtidsperspektiv. Du får erfaring med kombinasjonen av visuell og verbal kommunikasjon og får øving i skriftleg og verbal formidling. Du lærer å tenke kritisk og å jobbe sjølvstendig.  

Kunsthistorikaren kan bidra til kritisk tenking kring kunsten si rolle i samfunnet, til dømes i høve til offentleg ordskifte om museas rolle og ansvar, utforminga av urbane miljø, offentleg utsmykking, forvaltning av kulturarv og kulturutvikling. Næringslivet og offentlege etatar treng folk med humanistisk bakgrunn for å få eit historisk og estetisk perspektiv på teknologiske og økonomiske spørsmål. 

Les meir om hendingar og ny forsking ved kunsthistoriefaget. 

Jobb

Studentar med mastergrad i kunsthistorie jobbar sjølvstendig, kan tileigna seg analytisk praksis og evne til kritisk refleksjon.  

Studentane våre får jobbar som blant anna:  

 • Kurator på museum og galleri med formidling og utstilling. 
 • Formidlar og journalist innan kunst- og kulturformidling og kunstkritikk.  
 • Sakshandsamar eller ekspert innan kulturminnevern/fortidsminneforvaltning. 
 • Undervisar på ulike utdanningsinstitusjonar.  
 • Fagperson med visuell kompetanse innan media, marknadsføring og design. 
 • Rådgivar og andre roller innan administrasjon. 

Etter fullført mastergrad kan du søke opptak til ph.d.-program. Med ein ph.d.-grad kan du søke stilling på universitet, som post-doktor, førstelektor eller førsteamanuensis.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Masterprogrammet i kunsthistorie er eit toårig heiltidsstudium som startar i august. 

Første semester:  

 • Obligatoriske kurs: KUN311 Prosjektførebuing (15 sp) og KUN312 Historiografi og teori (15 sp) 

Andre semester: 

 •  Valfritt: KUN321 Forskingsformidling: Kunsthistorie i samfunnet; KUN323 Forskingsfordjupning i kunsthistorie: feltarbeid, fagmiljø og fellesskap, KUN256 områdestudium med bacheloroppgåve (KUN251, 253, 254, 255, 258, 259 kan erstatte 321 eller 323). Frie studiepoeng. Utveksling. 

Tredje og fjerde semester:  

 • Obligatorisk: KUN350 Mastergradsoppgåve

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Masterprogrammet i kunsthistorie har undervisning i form av forelesingar, seminargrupper og feltkurs, cirka 5 timar i veka. Undervisninga blir gitt på norsk og andre skandinaviske språk. I tillegg vil du bruke mykje tid på sjølvstudium og på å skrive masteroppgåva. Litteraturen er på norsk og engelsk. 

Som masterstudent kan du bli med i ei relevant forskargruppe. Du får òg ein eigen pult ved instituttet. 

Masteroppgåve 

I emnet KUN311 Kunsthistorie: prosjektførebuing og oppfølging får du tips om tema for masteroppgåva og hjelp til utforming av prosjektskisse. Rettleiar blir tildelt ut frå det fagområdet du vel. Rettleiar kan hjelpe deg med å utforme problemstillingar, finne relevant litteratur og gi tilbakemelding på skrivne utkast undervegs i prosessen.  

Feltarbeid 

Du kan reise på eitt semester, gjerne i andre semesteret. Opphaldet er sjølvfinansiert, men du kan søke om utanlandsstipend. Det finst òg stipend t.d. til Det norske institutt i Roma og Det norske institutt i Aten.

Kva lærer du? 

Dette er det viktigste du lærer på masterprogrammet i kunsthistorie:

 • Du har avansert kunnskap om den kunsthistoriske forskingshistoria og om utvalde emne innan vestleg biletkunst, arkitektur og visuell kultur, og spesialisert kunnskap om eit avgrensa kunsthistorisk felt (tema for masteroppgåva)  
 • Du kan gjere kritiske vurderingar av kunsthistoriske kjelder, gjere sjølvstendige vurderingar i estetiske spørsmål og utforme sjølvstendige, faglege resonnement knytta til fortolking av visuelle medier, så vel som metode og teori i faget.   
 • Du kan kan formidle kunnskapen din munnleg og skriftleg for både spesialistar og eit breiare publikum, og opptre som sakkyndig deltakar i faglege debattar på spesifikke felt.  

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i eitt semester til Italia, Hellas, Russland, Spania, Danmark eller Frankrike.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her