Hjem

Kunsthistorie, master, 2 år

Kunsthistorie ser på biletkunst, arkitektur og byplanlegging, fotografi og museologi. På masterprogrammet arbeider du sjølvstendig med historiske, analytiske, kritiske og teoretiske tilnærmingar til kunst og kunsthistoriske problemstillingar. Programmet har òg tverrfaglege perspektiv og ser på visuell kultur i vid betyding.
 • Lengde2 År
 • Plassar12
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På masterprogrammet går vi djupare inn i spørsmål som:  

 • Kva er "kunst"? Finst det ein "god smak" og kva er det?  
 • Korleis lese museumsutstillingar?  
 • Korleis speler kunst, arkitektur og andre medium saman?  
 • Kva rolle speler digitalisering for den visuelle kulturen?  
 • Korleis kan ein forstå fotografiet som sanningsvitne?  
 • Kva er minnesmerke og kulturarv? Kva for kulturelle roller har dei?  

Du lærer å tolke biletkunst, fotografi og arkitektur både historisk og i samtidsperspektiv. Du får erfaring med kombinasjonen av visuell og verbal kommunikasjon og får øving i skriftleg og munnleg formidling. Du lærer å tenke kritisk og jobbe sjølvstendig.  

Du kan bidra til kritisk tenking rundt kunsten si rolle i samfunnet, for eksempel i offentleg ordskifte om musea si  rolle og ansvar, utforminga av urbane miljø, offentleg utsmykking, forvaltning av kulturarv og kulturutvikling. 

Studiekvardag 

Masterprogrammet har undervisning i form av forelesingar, seminar og feltkurs. I tillegg vil du bruke mykje tid på sjølvstudium og på å skrive masteroppgåva.  Som masterstudent på kunsthistorie går du på museum og kunstutstillingar for å utforske faget, i ein av dei aller mest aktive kunstbyane i Noreg. Du kan òg bli med i ei relevant forskargruppe.

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus. På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet.  

Kva kan du jobbe som? 

Næringslivet og offentlege etatar treng folk med humanistisk bakgrunn for å få eit historisk og estetisk perspektiv på teknologiske og økonomiske spørsmål.  

Studentane våre får jobbar som blant anna:   

 • formidlar og journalist innan kunst- og kulturformidling og kunstkritikk   
 • kurator på museum og galleri med formidling og utstilling 
 • prosjektmedarbeidar eller prosjektleiar i kunst- og kulturfeltet   
 • sakshandsamar eller ekspert i kommunale og statlege instansar innan kulturminnevern/fortidsminneforvaltning 
 • undervisar på ulike utdanningsinstitusjonar   
 • fagperson med visuell kompetanse innan media, marknadsføring og design  
 • rådgjevar og andre roller innan administrasjon  

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Masterprogrammet i kunsthistorie er eit toårig fulltidsstudium som startar i august.  

1. semester 

2. semester 

3. og 4. semester  

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan reise på utveksling til fleire ulike land. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet.     

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Etter fullført mastergrad kan du søke opptak til ph.d.-program.  

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar.lle@uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen 

Søk her