Hjem

Kunsthistorie, master, 2 år

På masterprogrammet i kunsthistorie får du kombinere det akademiske og det kreative. Vi utforskar alle aspekt av det visuelle, frå forhistorisk grottemaleri til samtidskunst i eit globalt perspektiv.
 • Lengde2 År
 • Plassar12
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på masterprogrammet i kunsthistorie, eit studium ved Det humanistiske fakultet.

Studiestart:velkomstmøtet for masterprogrammet ditt.

Program: program for velkomstveka ved Det humanistiske fakultet

Ta med: Du treng ikkje ta med deg noko spesielt den første dagen, men noko å notere på kan vere greitt. 

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen. 

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.  

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller send oss ein e-post: studieveileder@hf.uib.no

Kunsthistorie utforskar alle aspekt av det visuelle, frå forhistorisk grottemaleri til samtidskunst i eit globalt perspektiv. Vi ser på biletkunst, arkitektur og byplanlegging, fotografi, og museologi. Det åpner også for tverrfaglege perspektiv, mellom anna ved å  sjå på visuell kultur i brei tyding. Nokre stikkord her er  kjønnsteori, postkolonial teori, samt til dømes  kunstarkeologi, nevroestetikk og vitskapsbilete. Kunsthistorisk teori og metode er ein viktig del av masterstudiet. 

Vi går i djupare i spørsmål som: 

 • Kva er "kunst"? Finnest det ein "god smak" og kva er det? 
 • Korleis lese museumsutstillingar? 
 • Korleis speler kunst, arkitektur og andre medium saman? 
 • Kva rolle speler digitalisering for den visuelle kulturen? 
 • Korleis kan ein forstå fotografiet som sanningsvitne? 
 • Kva er minnesmerker og kulturarv? Kva forkulturelle rolle har dei? 

På masterprogrammet i kunsthistorie får du kombinere det akademiske og det kreative. Du lærer å tolke bildekunst, fotografi og arkitektur både historisk og i samtidsperspektiv. Du får erfaring med kombinasjonen av visuell og verbal kommunikasjon og får øving i skriftleg og verbal formidling. Du lærer å tenke kritisk og å jobbe sjølvstendig.  

Kunsthistorikaren kan bidra til kritisk tenking kring kunsten si rolle i samfunnet, til dømes i høve til offentleg ordskifte om museas rolle og ansvar, utforminga av urbane miljø, offentleg utsmykking, forvaltning av kulturarv og kulturutvikling. Næringslivet og offentlege etatar treng folk med humanistisk bakgrunn for å få eit historisk og estetisk perspektiv på teknologiske og økonomiske spørsmål. 

Les meir om hendingar og ny forsking ved kunsthistoriefaget. 

Jobb

Studentar med mastergrad i kunsthistorie jobbar sjølvstendig, kan tileigna seg analytisk praksis og evne til kritisk refleksjon.  

Studentane våre får jobbar som blant anna:  

 • Kurator på museum og galleri med formidling og utstilling. 
 • Formidlar og journalist innan kunst- og kulturformidling og kunstkritikk.  
 • Sakshandsamar eller ekspert innan kulturminnevern/fortidsminneforvaltning. 
 • Undervisar på ulike utdanningsinstitusjonar.  
 • Fagperson med visuell kompetanse innan media, marknadsføring og design. 
 • Rådgivar og andre roller innan administrasjon. 

Etter fullført mastergrad kan du søke opptak til ph.d.-program. Med ein ph.d.-grad kan du søke stilling på universitet, som post-doktor, førstelektor eller førsteamanuensis.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Masterprogrammet i kunsthistorie er eit toårig heiltidsstudium som startar i august. 

Første semester:  

 • Obligatoriske kurs: KUN311 Prosjektførebuing (15 sp) og KUN312 Historiografi og teori (15 sp) 

Andre semester: 

 •  Valfritt: KUN321 Seminarinnlegg; KUN323 Prosjektarbeid på forskingsprofil, KUN256 områdestudium med bacheloroppgåve (KUN251, 253, 254, 255, 258, 259 kan erstatte 321 eller 323). Frie studiepoeng. Utveksling. 

Tredje og fjerde semester:  

 • Obligatorisk: KUN350 Mastergradsoppgåve

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Masterprogrammet i kunsthistorie har undervisning i form av forelesingar, seminargrupper og feltkurs, cirka 5 timar i veka. Undervisninga blir gitt på norsk og andre skandinaviske språk. I tillegg vil du bruke mykje tid på sjølvstudium og på å skrive masteroppgåva. Litteraturen er på norsk og engelsk. 

Som masterstudent kan du bli med i ei relevant forskargruppe. Du får òg ein eigen pult ved instituttet. 

Masteroppgåve 

I emnet KUN311 Kunsthistorie: prosjektførebuing og oppfølging får du tips om tema for masteroppgåva og hjelp til utforming av prosjektskisse. Rettleiar blir tildelt ut frå det fagområdet du vel. Rettleiar kan hjelpe deg med å utforme problemstillingar, finne relevant litteratur og gi tilbakemelding på skrivne utkast undervegs i prosessen.  

Feltarbeid 

Du kan reise på eitt semester, gjerne i andre semesteret. Opphaldet er sjølvfinansiert, men du kan søke om utanlandsstipend. Det finst òg stipend t.d. til Det norske institutt i Roma og Det norske institutt i Aten.

Kva lærer du? 

Dette er det viktigste du lærer på masterprogrammet i kunsthistorie:

 • Du har avansert kunnskap om den kunsthistoriske forskingshistoria og om utvalde emne innan vestleg biletkunst, arkitektur og visuell kultur, og spesialisert kunnskap om eit avgrensa kunsthistorisk felt (tema for masteroppgåva)  
 • Du kan gjere kritiske vurderingar av kunsthistoriske kjelder, gjere sjølvstendige vurderingar i estetiske spørsmål og utforme sjølvstendige, faglege resonnement knytta til fortolking av visuelle medier, så vel som metode og teori i faget.   
 • Du kan kan formidle kunnskapen din munnleg og skriftleg for både spesialistar og eit breiare publikum, og opptre som sakkyndig deltakar i faglege debattar på spesifikke felt.  

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i eitt semester til Italia, Hellas, Russland, Spania, Danmark eller Frankrike.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her