Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Lektor historie eller religion, master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Studieplassar11
 • SpråkNorsk/Framandspråk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Historie og religion er sentrale skolefag som gir kunnskap og forståing av ei lang rekke kulturar og samfunn. Undervisning i desse faga skal gi elevane oversikt og innsikt i menneska sine liv frå tidlege tider og fram til i dag. Kva samfunn levde dei i, kva var normene deira, trua deira, og kva har vore bakgrunnen for konfliktar.

Kunnskapssamfunnet treng gode formidlarar og rettleiarar. Læraren er ei kjelde til kunnskap, men stadig viktigare, ein som viser elevane korleis ein skal vurdere kunnskap, korleis ein skal handtere komplekse hendingar og ulike kjelder, og bruke kunnskapen ein har på ein kritisk og reflektert måte.

Gjennom studium og praksis får du undervisningskompetanse i to fag. Du fordjupar deg i historie eller religionsvitskap.

Lektorutdanninga gir deg både den faglege og pedagogiske kompetansen du treng for å bli ein dyktig og engasjert lærar; læraren som får elevane til å undre seg over religion og religiøsitet på tvers av kulturar og som set fortid, notid og framtid i samanheng. Kven er vi? Kor kjem vi frå? Kvifor ser samfunnet ut som det gjer?

Slik er lektorutdanningen på UiB

Produsent:
Mount Visual

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Lektorutdanning med master i historie eller religion er ei profesjonsutdanning som først og fremst gjer deg kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen, men ho opnar også for andre yrkesvegar innan formidling eller som forskar. Lektorutdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.

Vidare studium

Profesjonsstudium
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap er eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skolen. Utdanninga kombinerer kunnskap i to undervisningsfag med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Du tar master i eitt av faga historie eller religionsvitskap og kan velje mellom fleire andre undervisningsfag, sjå studieplanen. Studiet gir eit solid grunnlag i to undervisningsfag, og fremjar kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring.

Praktisk-pedagogisk utdanning 
Du kan òg utdanne deg til lærar ved å ta ein bachelorgrad (3 år) eller ein mastergrad (5 år) som inneheld to undervisnings­fag, før du søker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Dette studiet er eittårig og inneheld både fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Forsking

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant fagområde
 • har inngåande kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og -metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål
 • har inngåande kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan nytte denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga
 • har kunnskap om utvikling av skolen som organisasjon og faga som skole-, kultur-, og forskingsfag og brei forståing for skolen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i opplæringsløpet
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og fleirkulturelle kontekstar
 • har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om samiske tilhøve

Ferdigheiter
Studenten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og eksisterande teoriar i fagområda
 • kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder på ein sjølvstendig måte til å strukturere og formulere faglege resonnement på ulike område
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap sjølvstendig til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande dugleikar og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar
 • kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere undervisning
 • kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø
 • kan ha ei kritisk, sjølvstendig tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetansen deira, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling
 • kan faget godt nok til å vere trygg i undervisningssamanheng, og kan kommunisere godt i faga
 • kan følgje normene for akademisk skriving i masterfaget

Generell kompetanse
Studenten

 • kan bidra til innovasjonsprosessar og nytenking, gjennomføre profesjonsretta fagleg utviklingsarbeid og legge til rette for at ein kan involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringa
 • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit høgt fagleg nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskingsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling i skolen og blant kollegaer
 • kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til lektorutdanning i historie eller religionsvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minst karakter 4 i matematikk (224 timar) og 3 i norsk (393 timar) og minst 35 skolepoeng. Ved opptak til studiet må òg leggast fram politiattest.

Overgangsordninger

Overgang mellom dei 5-årige lektorutdanningane ved HF blir berre innvilga om det er mogeleg i høve til studieplanen. Søknad om overgang mellom lektorutdanning med master i nordisk, lektorutdanning med master i framandspråk og lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap, må sendast på e-post til post@hf.uib.no.

Studieretningar

Bilde tatt i klasserom, bakfra

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184684

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00 - 14.00)