Hjem

Teatervitskap, master, 2 år

Teatervitskap knyter saman teoriar om kunst og praktisk teater.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Teatervitskap knyter saman teoriar om kunst og praktisk teater. I forsking og undervisning undersøker vi korleis ein i teateret arbeider med skodespelarkunst, regi, dramaturgi og scenografi, og korleis teateret kommuniserer med publikum og samfunn. Teatervitskap er ikkje berre nyttig for å forstå teateret i seg sjølv, men òg for å forstå litteratur, kunst, film og andre medium. 

  Masterprogrammet i teatervitskap er eit unikt tilbod i Noreg. Her får du fordjupa forståing for teater som kunstnarlege uttrykk i samfunnet. I tillegg får du god innsikt i vitskaplege problemstillingar og metodar. Som del av studiet kan du ha praksis ved teaterinstitusjonar eller i det frie scenekunstfeltet. 

  Teatervitskapen spør: 

  • Korleis samverkar ulike verkemedel og uttrykksformar i ei teaterframsyning, og kva for effekt kan desse ha i møte med publikum?  
  • Finnes det grensar for teater og moglege teaterformar?  
  • Korleis relaterer teaterframsyningar seg til historie, samfunn og politikk?  

  Teatervitskap er ein viktig kunnskapsleverandør og dialogpartner for det utøvande scenekunstfeltet, kunstnarlege utdanningar, og drama og teater i skulen.

  Fagside for teatervitenskap

  Jobb

  Teatervitskapleg kompetanse er etterspurd i teaterinstitusjonar og det frie scenekunstfeltet, i offentleg kulturforvaltning, mediebransjen og innan undervisning og opplæring. Typiske yrke for ein utdanna teatervitar, er kritikar, dramaturg, produsent eller kommunikasjonsrådgjevar ved eit institusjonsteater, eller i det frie feltet. Nokre kombinerer også teatervitskapleg utdanning med utøvande praksis som skodespelarar, regissørar og dramatikarar. Akademisk kompetanse blant kunstnarar blir stadig meir vanleg. 

  Med ein mastergrad i teatervitskap kan du arbeide: 

  • i teaterinstitusjonar og det frie scenekunstfeltet 
  • i offentleg kulturforvaltning 
  • i mediebransjen 
  • innan undervisning og opplæring 

  Teatervitarar har unik innsikt i kva teater er og var, og korleis det er viktig for samfunnet. Teatervitskapeleg kompetanse og kunnskap både i teori og i praksis er viktig for den faglege utviklinga i bransjen. 

  Du kan ta doktorgrad ved å søke opptak til ph.d.-programmet

  Meir informasjon under

  Oppbygging

  Masterprogrammet i teatervitskap er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august. 

  Studieløpet ser slik ut: 

  Første semester:  

  • TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteori-15 sp. 

  • TEAT302 Teatervitskap: Prosjektskildring/utveksling-15 sp 

  Andre semester:  

  • TEAT303 Teatervitskap: Teoretisk fordjuping i eit systematisk område - 15 sp 

  • TEAT310 Yrkesrelatert praksis eller TEAT311 Teatervitskap: Seminarinnlegg innafor eit sjølvvalt område /utveksling-15 sp 

  Tredje og fjerde semester:  

  • Masteroppgåve - 60 sp 

  Studiekvardag

  Som masterstudent i teatervitskap får du tilgang til eit lite og engasjert forskingsmiljø med evne til å gi nær oppfølging til kvar student.   

  Masterstudiet i teatervitskap inneheld praksis som gir deg ei forsmak på kva slags moglegheiter som finst etter avslutta studium. Gjennom utdanninga får du høve til å knyte kontaktar med det utøvande scenekunstfeltet, som kan vere av stor nytte i høve til framtidig karriereutvikling. Våre studentar set òg ekstra pris på at studiet gir ei større fordjuping enn andre teaterutdanningar. 

  Masterprogrammet har undervisning i form av forelesingar og  seminargrupper, cirka 5 timar kvar veke. I tillegg  blir det praksis, prosjektarbeid og mykje sjølvstudium, samt skriving av ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Litteraturen og undervisninga er på engelsk og norsk. 

  Som masterstudent får du eigen plass på lesesalen. 

  Les intervju med teatervitskapstudenten Amanda Øiestad Nilsen.

  Feltarbeid 

  Du kan reise på feltarbeid med valfri lengde i samband med masteroppgåva, fortrinnsvis i tredje eller fjerde semester. Du kan søkje instituttet om finansiering av feltarbeidet, og det finst i tillegg eksterne stipend studenten kan søkje på, til dømes stipend frå L. Meltzers høyskolefond

  Praksis 

  Du kan ha praksis ved teaterinstitusjon, i samband med teaterproduksjon i det frie teaterfeltet eller i teaterrelatert arkiv- og formidlingsverksemd. Praksis skal bestå av om lag seks normalarbeidsveker (om lag 200 timar) fordelt på ein eller fleire praksisperiodar. Praksisen skjer vanlegvis i andre semester. Du finn praksisplass i samråd med emneansvarleg.  

  Masteroppgåve 

  Du finn tema for masteroppgåva gjennom emnet TEAT302 Prosjektskildring. Du får individuell rettleiing til arbeidet med masteroppgåva. Du får tildelt rettleiar når prosjektskildringa i emnet TEAT302 er godkjend, normalt ved slutten av første semester. Du og rettleiaren din underskriv ein rettleiingskontrakt som klargjer rettar og plikter for begge partane.  

  Som masterstudent kan du knytte deg til ei forskargruppe, og du får eigen pult på lesesalen. 

  Kva lærer eg?

  som ferdigutdanna masterstudent i teatervitskap: 

  • har avanserte kunnskapar om teateret si historie og dei systematiske områda i teatervitskapen  
  • kan planleggje og gjennomføre eit større sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing  
  • kan drøfte, argumentere og ta sjølvstendig standpunkt til problemstillingar innan teaterforsking, praktisk teater og teaterpolitikk 

  Full liste med læringsutbyte 

  Utveksling 

  Du kan reise på utveksling til Belgia, Litauen eller Tyskland. Det er lagt opp til at du kan reise ut i eitt semester. 

  Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

  Korleis søke

  For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

  Søknadsfristen er 20. april.

  Søk her.