Hjem

Utdanning

Master

Teatervitskap, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterstudiet i teatervitskap er forankra i ein humanvitskapleg og estetisk-hermeneutisk fagtradisjon. Gjennom studiet skal studenten få fordjupa forståing for teater som kunstnarisk uttrykk i samfunnet. Studiet skal gi god innsikt i vitskaplege problemstillingar og metodar i høve til dei systematiske områda i faget: dramaturgi, skodespelarkunst, regi, scenografi og teaterkritikk. Studiet skal gi innsikt i og fortrulegheit med nyare teoriar og metodar i teatervitskapen.

Undervisinga som vert gitt skal i størst mogleg grad vere forskingsbasert, fagleg oppdatert og tilpassa teaterfeltet og kultursektoren sine behov for kunnskap.

Studiestart - semester

Hovudoppstart er om hausten, med eventuelt suppleringsopptak om våren.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført mastergrad har studenten

 • avanserte kunnskapar om teateret si historie og dei systematiske områda i teatervitskapen
 • avanserte og detaljerte kunnskapar på eige spesialfelt (masteroppgåva)
 • omfattande og gode kunnskapar om teatervitskapelege teoriar og forskingsmetodar
 • god forståing for dei underliggande vitskapsteoretiske problemstillingane i teatervitskapen
 • grunnleggjande kjennskap til forskingsetiske og yrkesetiske spørsmål innan teater og teaterforsking

Ferdigheiter

Etter fullført mastergrad kan studenten

 • planleggje og gjennomføre eit større sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing
 • nytte teatervitskapelige teoriar og metodar til å analysere nye faglige problemstillingar innan fagområda i teatervitskapen
 • analysere og forholda seg kritisk til etablerte teatervitskapelige teoriar
 • analysere og forholda seg kritisk til ulike typar av informasjonskjelder
 • tileigne seg ny kunnskap ut over lærestoffet som inngår i studiet, og nytte denne kunnskapen innan forsking og formidling

Generell kompetanse

Etter fullført mastergrad kan studenten

 • drøfte, argumentere og ta sjølvstendig standpunkt til problemstillingar innan teaterforsking, praktisk teater og teaterpolitikk
 • formulere løysingsforslag til teaterrelaterte problemstillingar i tekst og munnleg framføring
 • bidra til kritisk nytenking og fagleg utvikling innan teater og teatervitskap

Korleis søke

Opptakskrav

Masterstudiet i teatervitskap byggjer på oppnådd bachelorgrad med 90 studiepoeng spesialisering i teatervitskap eller tilsvarande

Studentar som har oppnådd bachelorgraden med ei anna studiebakgrunn, kan søkje om særskilt opptak til masterprogrammet i teatervitskap.

Studiestart - semester

Hovudoppstart er om hausten, med eventuelt suppleringsopptak om våren.

Oppbygging

Masterprogram i teatervitskap (krav 120 SP)
Masterprogram i teatervitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT301Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteori151–41
TEAT302Teatervitskap: Prosjektskildring151–41
TEAT303Teatervitskap: Teoretisk fordjuping i eit systematisk område151–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT310Yrkesrelatert praksis151–42
TEAT311Teatervitskap: Seminarinnlegg innafor eit sjølvvalt område151–42
Masterprogram i teatervitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i teatervitskap
Masterprogram i teatervitskap - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT350Masteroppgåve i teatervitskap601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Teatervitskap

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen