Hjem

Medier og kommunikasjon, master, 2 år

Dette masterstudiet passar for deg som vil arbeide innan media, kommunikasjon og kultur. Du kan fordjupe deg i strategisk kommunikasjon, mediebruk og publikumsanalyse, medieindustri, institusjonar og teknologi. Du kan óg velje film, TV, sosiale medium, dataspel og visuell kultur. I løpet av studiet får du gå ut i praksis i ei bedrift.
 • Lengde2 År
 • Plassar25
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

Etter fullført mastergrad har du eit solid fagleg grunnlag for arbeid med media og kommunikasjon i dei fleste samfunnssektorar. Masterstudiet gir deg kunnskap, ferdigheiter og kompetanse til å møte komplekse, faglege problemstillingar: 

 • Du forstår kva rolle og betydning media og kommunikasjon har for samfunnsutviklinga 
 • Du kan bruke relevante teoriar og metodar til å analysere aktuelle medie- og kommunikasjonsfaglege problemstillingar 
 • Du kan bruke kunnskapen til praktiske problemstillingar, utfordringar og moglegheiter innan arbeidsliv, teknologi og samfunn 
 • Du kan ta del i nytenking og strategiutvikling i media, kommunikasjons- og kulturbedrifter og organisasjonar 

Meir informasjon under

Master i medier og kommunikasjon

Producer:
Infomedia UiB

Studiekvardag 

På masterprogrammet har vi eit godt og inkluderande studentmiljø, og faste lesesalplassar. 

Studiet har fleire undervisningsformer, blant anna forelesingar, laboratorium, praktiske øvingar og arbeid i seminargrupper. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk.  

I løpet av studiet tar du eit praksiskurs, der du skal arbeide i ei bedrift og få erfaring med kva type oppgåver medie- og kommunikasjonsvitarar kan utføre i arbeidslivet.  

Masteroppgåva brukar ein normalt eitt år på å fullføre. Du vil få tildelt ein rettleiar, som er ein vitskapleg tilsett med fagleg spisskompetanse knytt til ditt masterprosjekt. Rettleiaren vil gi deg tips og råd om fagleg innhald, frå du startar å skrive oppgåva til ferdig produkt. 

I tillegg vil du kunne samarbeide med forskingsgruppene på instituttet, og vere tilkopla pågåande forskingsprosjekt. 

Tidlegare masteroppgåvetema har blant anna undersøkt betydninga av kunstig intelligens for journalistikken, media si dekning av klimakrisa, samanhengar mellom kjønn og dataspel, nyheitsbruk og sosiale medium, og framstillingar av abort i film. 

Kva kan du jobbe som? 

Masterstudiet i medium og kommunikasjon gir kompetanse til å arbeide innan både privat og offentleg sektor, i medieføretak, organisasjonar og kulturlivet. Med denne mastergraden kan du blant anna få jobb innanfor  

 • medie- og kommunikasjonssektoren 
 • kultursektoren 
 • offentleg sektor 
 • næringslivet 
 • forsking 
 • undervisning 

Det er stor variasjon i kva yrke du kan få, men nokre eksempel er  

 • kommunikasjonsrådgjevar 
 • journalist 
 • medieanalytikar 
 • innhaldsprodusent 
 • kulturarbeidar
 • forskar 
 • medielærar

Opptakskrav og søknadsfrist

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Masterstudiet i medium og kommunikasjon er eit toårig fulltidsstudium som startar i august. Det første året tar du ulike emne (fag), og det andre året skriv du masteroppgåve. 

1. semester 

Du vel to av desse emna: 

2. semester  

I vårsemesteret skal du ta tre emne. Eitt obligatorisk og to valfrie forskingsemne: 

3. og 4. semester  

I løpet av desse semestera skriv du masteroppgåve. 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det er ikkje lagt opp til at studentar kan reise på utveksling i løpet av dette masterprogrammet. 

Vidare studiemoglegheiter

Du kan ta doktorgrad (ph.d.) ved å søke opptak til forskarutdanninga

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 64 

E-post: studieveileder.media@uib.no

Studieplan

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen

Søk her