Hjem

Samfunnsøkonomi, profesjon, 5 år

Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
 • Lengde5 År
 • Ordinær52,5
 • Primær50,7
 • Plassar22
 • OpptakskravMATRS
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Faget gir deg ein metode til å forstå og analysere komplekse samfunnsutfordringar. Som student vil du tileigne deg verktøy og ferdigheter som kan brukast til å til å analysere eit bredt spekter av tema, frå finansiering av bedrifter til utforming av økonomisk politikk. Spørsmål som studiet tar opp, er til dømes:

 • Kva verknad har globaliseringa på norske forbrukarar og næringsliv? 
 • Kva er beste måten å få ned klimautslepp? 
 • Kvifor blir skiljet mellom fattige og rike land stadig større, og kva gjer vi med det? 
 • Korleis kan prisar i aksjemarknaden gi informasjon om økonomiske forhold i framtida? 
 • Korleis kan vi handtere korona-krisa?  
 • Korleis kan bedrifter posisjonere seg i marknaden for å oppnå auka lønsemd? 
 • Bør vi produsera meir olje, og korleis skal vi handtere oljeinntektene? 

Tar du ein mastergrad i samfunnsøkonomi, får du ei utdanning som gir deg god løn og stor valfridom i arbeidslivet. Du får ei utdanning som kjem til nytte enten du tenkjer å jobba i næringslivet, i offentleg forvaltning eller innan forsking og undervising. Samfunnsøkonomi er eit trygt val for ei usikker framtid.

Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi er eit integrert 5-årig masterprogram. Det gir deg ei sterkare spesialisering i økonomiske fag med meir vekt på metode (matematikk og statistikk) enn bachelor- og masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Ved opptak til profesjonsstudiet treng du ikkje søke opptak til det 2-årige masterprogrammet etter du har gått 3-årig bachelor.

Fem gode grunnar til å studere samfunnsøkonomi

Les spørsmål og svar om studieprogrammet

Meir informasjon under

Samfunnsøkonomi ved UiB

Jobb

Samfunnsøkonomar er ettertrakta på arbeidsmarknaden. Som ferdig utdanna kan du rekne med godt betalte og utfordrande jobbar innan ei rekke ulike bransjar:

 • Departement, direktorat, Norges Bank, kommune og fylkeskommune og andre deler av offentleg forvaltning
 • Utanrikstenesta
 • Privat næringsliv som bank, konsulentbransjen, oljebransjen eller industri
 • Forsking og undervising
 • Konsultentorganisasjonar innan analyse- og utgreiing
 • Nasjonale organisasjonar  som LO, NHO
 • Internasjonale organisasjonar som EU, FN, OECD

Du kan fordjupe deg i fagprofilane Velferd og politikk eller Bedrift, strategi og marknad om du vil sikte deg inn mot offentleg eller privat sektor. 

Etter profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi kan du søkje opptak til forskerutdanningen og ta en doktorgrad (ph.d.). Dette gjer deg endå meir attraktiv på arbeidsmarknaden, ikkje minst dersom du ønskjer å gå vidare innan akademia.

Les meir om kva du kan bli etter å ha studert samfunnsøkonomi

Les analyse av lønsvilkår for samfunnsøkonomar

Meir informasjon under

Oppbygging

Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi er eit integrert 5-årig masterprogram (10 semester). Dette svarar til ein treårig bachelorgrad etterfølgt av ein toårig mastergrad.

Slik er studiet lagt opp:

1. semester

 • ECON100 Innføring i samfunnsøkonomi (10 studiepoeng)
 • MAT101 Brukarkurs i matematikk (10 studiepoeng) eller MAT111 Grunnkurs i matematikk (10 studiepoeng)
 • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (10 studiepoeng)

2. semester

 • ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori (10 studiepoeng)
 • ECON130 Makroøkonomi (10 studiepoeng)
 • ECON240 Statistikk og økonometri (10 studiepoeng)

3. semester

 • ECON210 Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng)
 • ECON243 Vidaregåande matematikk og optimering (10 studiepoeng)
 • ECON230 Internasjonal makroøkonomi (10 studiepoeng)

4. semester

 • Frie studiepoeng / utveksling (30 studiepoeng)

5. semester

6. semester

7. semester

8. semester

9. semester

10. semester

 • ECON391 Masteroppgåve (30 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Som samfunnsøkonomistudent høyrer du til Det samfunnsvitskaplege fakultet. Du kan bruke lesesalar i Ulrike Pihls hus eller i Lauritz Meltzers hus. Biblioteket ved SV-fakultetet har også leseplassar og PC-plassar. Når du arbeider med masteroppgåva kan du få din eigen lesesalplass på Institutt for økonomi.

Instituttet har sterke fagmiljø innan mellom anna anvendt mikroøkonometri, konkurranseøkonomi og regulering. Våre forskarar underviser i innovative valemne, der du tar aktivt del i undervisinga. Som profesjonsstudent får du ein nær kontakt med den faglege staben på instituttet, spesielt når du er på masternivå.

Studiet er eit fulltidsstudium og arbeidsmengda er som i ein fulltidsjobb. Det er rundt 10-14 timar i veka med undervisningsaktivitetar, som forelesingar, seminargrupper og øvingar., og utover dette er det sjølvstudium som gjeld. Profesjonsstudentane har fleire seminar i sentrale fag enn dei andre studentane på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi.

Dersom du vil ha praksis i løpet av studiet, kan du velje emnet ECON381 Praksisbasert prosjektarbeid, der du jobbar i ei gruppe med ei problemstilling for ei bedrift eller ein organisasjon.

Du kan skreddarsy innhaldet i graden etter dine eigne interesser og framtidige yrkesønske. Det er 100 studiepoeng med valfrie emne innan samfunnsøkonomi, og 30 frie studiepoeng der du kan velje opne UiB-emne.

For dei som vil ha ei tydeleg fordjuping i løpet av studiet, har instituttet laga to tilrådde fagprofilar. «Velferd og politikk» er tilrådd for studentar som sikter seg inn mot å jobbe i offentleg sektor, mens «Bedrift, strategi og marknad» er tilrådd for studentar som sikter seg inn mot å jobbe i privat sektor. Profilane består av valemne innan samfunnsøkonomi som du sjølv kan velje fritt frå. Du kan også ta godkjente valemne på masternivå ved Noregs Handelshøyskole eller reise på utveksling til utlandet.

Når du skal skrive masteroppgåva, får du tilgang til ein prosjektkatalog med foreslåtte tema. Prosjektskissa leverer du inn før sommaren det første året. På bakgrunn av prosjektskissa di får du tildelt rettleiar. Deretter skjer rettleiinga i samband med ECON380 Førebuingsemne for masteroppgåva og ECON391 Masteroppgåva. 

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Kva lærer du

På profesjonstudiet i samfunnsøkonomi lærer du:

 • korleis vi kan analysere økonomiske prosessar i samfunnet
 • korleis ein gjer sjølvstendige samfunnsøkonomiske analyser, mellom anna gjennom sjølv å utforme og gjennomføre både ei bachelor- og masteroppgåve
 • korleis jobbe analytisk og få brei kompetanse i mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester. Vi tilrår å reise ut i fjerde og/eller åttande semester.

Instituttet har fleire spennande utvekslingsavtalar i blant anna USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MATRS: R1/(S1+S2).

Søk her