Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
SAMEVAL

Flere forskningsmiljø i verdensklasse

Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.

Feltfoto som viser bredden i forskningen ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).
MANGFOLD OG BREDDE: Feltarbeid er en sentral del av antropologifaget. Bildene viser bredden i forskningen ved Institutt for sosialantropologi ved UiB, som har fått topprangering i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene, SAMEVAL.

Hovedinnhold

Norges forskningsråd har nå presentert sin omfattende evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge, SAMEVAL. Universitetet i Bergen (UiB) gjør det sterkt i en rekke av de seks disiplinene og forskningsgruppene som ble vurdert. Institutt for sosialantropologi får toppkarakteren 5. Dette bekrefter en rekke internasjonale rangeringer der UiBs antropologer hevder seg i verdensklasse.

– Jeg er stolt over at vårt Institutt for sosialantropologi får karakter i verdensklasse i denne omfattende evalueringen av samfunnsvitenskapene i Norge, sier dekan Jan Erik Askildsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og peker på at antropologi-faget har stått sterkt i Bergen i et halvt århundre: – Helt siden Fredrik Barth etablerte instituttet har antropologene i Bergen utmerket seg som et ledende miljø i verden.

Gode tilbakemeldinger gjennom SAMEVAL

Instituttleder Ståle Knudsen ved Institutt for sosialantropologi slutter seg til godordene fra dekan Askildsen.

– Det å være aktiv på den internasjonale forskningsarenaen er ikke noe vi reflekterer over om vi skal gjøre eller ei. Vi trenger ingen strategier for dette, fordi vi allerede er der. Det er helt naturlig for oss å være internasjonalt orientert og publisere i anerkjente tidsskrifter, sier Knudsen og fortsetter:

– Men det er flott å få en god evaluering, som vi kan ta med oss institusjonelt og overfor internasjonale samarbeidspartnere. Vi ser jo også at vi som institutt rekrutterer godt allerede, også fra utlandet når vi ønsker det.

Instituttlederen mener at Forskningsrådet gjennom SAMEVAL har foretatt en god og grundig evaluering av disiplinene innen samfunnsvitenskapene.

– Et viktig, overordnet budskap i rapporten er at disiplinene og satsing på disse er viktig. Dette signaliserer at våre myndigheter må sørge for å gi skikkelige ressurser til disiplinorientert grunnforskning, sier Knudsen og fortsetter:

– Fagpanelene har gjort en god jobb, og vi bør ta det de rapporterer på alvor både når det gjelder ris og ros. Jeg håper rapporten kan være en god redskap for prioritering av forskningen fremover.

Tre forskningsgrupper får toppkarakter

Foruten Institutt for sosialantropologi får også tre forskningsgrupper toppkarakteren 5. Det gjelder det banebrytende prosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons innen nettopp sosialantropologi.

– Globale samfunnsutfordringer er et satsingsområde for UiB og dette omfatter bred forskning på ulikhet i flere disipliner. Derfor er det fantastisk å se at vårt Institutt for sosialantropologi og deres forskergruppe Egalitarianism får toppkarakter i Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapene, sier dekan Jan Erik Askildsen.

Egalitarianism-prosjektet ledes av professor Bruce Kapferer, som i 2013 mottok et Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (European Research Council, ERC). Prosjektet ble offisielt lansert i juni 2014 og avsluttes i juni 2019.

Dekanen lar seg begeistre av at tre høyst forskjellige forskningsmiljøer får toppkarakter, noe som bare understreker at kvaliteten ligger i bredden ved UiB. I tillegg til Egalitarianism gjelder dette Citizens, Opinion, Representation and Elections ved Institutt for sammenliknende politikk og Labour, Social Insurance and Family ved Institutt for økonomi.

– Det er utrolig inspirerende at UiB kan tilby tre forskningsmiljø i verdensklasse innenfor samfunnsfagene, og innenfor så ulike disipliner som sosialantropologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, sier dekanen om SAMEVAL.

Langsiktig satsing lønner seg

Alle forskningsmiljøene som har fått toppkarakter er resultat av langsiktig og møysommelig arbeid for å bygge opp kvalitet i samfunnsvitenskapelig forskning i Bergen.

– Evalueringen av samfunnsfagene i Norge viser at langsiktig satsing lønner seg. Alle våre tre forskningsgrupper i verdensklasse bygger på langvarige tradisjoner, innen hhv. antropologi, samfunnsøkonomi og statsvitenskap, sier dekan Jan Erik Askildsen.

– Forskningsgruppene våre rapporterte for en lenger tidsperiode enn for bare prosjektene vi meldte inn. Ta Egalitarianism, som går helt tilbake til CHATS-prosjektet, som hadde bred basis på instituttet. ERC-stipendet er slik kroningen av en prosess som har pågått over minst 15 år, sier instituttleder Knudsen og understreker nettopp langsiktigheten som trengs for å etablere grunnforskning i verdenseliten:

– Dette er et langvarig løp som inkluderer flere av aktivitetene til Bruce Kapferer enn hans siste og EU-støttede prosjekt.

Askildsen underbygger dette ved å peke på at også innen statsvitenskapen har UiB en forskergruppe i eliteserien: Citizens, Opinion, Representation and Elections, der DIGSSCORE/Medborgerpanelet inngår. Dette er et tverrfaglig miljø som er resultat av langsiktig satsing.

– Vi har satset på infrastruktur og digitalisering i samfunnsvitenskapene. Derfor er det gledelig at denne forskningsgruppen får toppkarakter som en del av Forskningsrådet sin vurdering av samfunnsfagene, sier en fornøyd dekan ved SV-fakultetet.

Kritiske røster og veien fremover

Selv om ingen av fagdisiplinene eller forskningsgruppene som er evaluert ved UiB får dårlig karakter, havner enkelte midt på treet, noe dekanen mener det er viktig å ta til etterretning.

– Evalueringen kommer med gode innspill til hvordan vi kan løfte flere miljøer, sier dekan Jan Erik Askildsen som vil fremheve det tverrfaglige aspektet i DIGSSCORE, som en del av Citizens, Opinion, Representation and Elections:

– Samtidig som rapporten som helhet påpeker at tverrfaglighet ofte går på bekostning av fremragende forskning, så er dette et eksempel på at samarbeid på tvers av disipliner kan være vellykket om det gjøres ved at disiplinene ligger tungt i bunn.

Både dekanen og instituttlederen håper at SAMEVAL-rapporten vil bli brukt som et vesentlig grunnlag for både interne prosesser ved UiB og også fra Forskningsrådets og myndighetenes side når støtte skal gis til fremtidig forskning.

– Jeg legger merke til at panelet har hørt på våre reservasjoner og deler vår bekymring om at evalueringen tvinger oss inn i en ramme av stramt definerte forskergrupper. I vår selvrapportering var vi opptatt av å peke på at bare solid grunnfinansiering muliggjør god grunnforskning. Vi er ikke bare avhengig av ekstern finansiering. Iblant kan lite midler være nok til å gjøre god forskning, sier instituttleder Ståle Knudsen og mener at Norge er i en unik situasjon i Europa fordi vi har råd til å satse tungt på grunnforskningen gjennom direkte statlige overføringer til fagmiljøene.