Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal inneholde aktiviteter svarende til minst 30 studiepoeng. Det vil si at opplæringsdelen tilsvarer minst et halvt årsverk. For kandidater ved Institutt for økonomi består opplæringsdelen av 60 studiepoeng. Studieplan for opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vedtatt i Fakultetsstyret 11.12.2018.

Hovedinnhold

Studieplan for opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Målsetting, innhold og omfang

Målsetting                                                                                                                         

Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Som ledd i utdanningen skal ph.d.-kandidaten gjennomføre en videregående opplæring i faglig kontekst, metode og teori som skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandlingsarbeid, grunnlag for et selvstendig og reflektert forhold til faget samt faglig dybde og bredde. I løpet av forskerutdanningsperioden skal kandidaten også få trening i formidling av forskningsresultater overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Innhold og omfang                                                                                                                      

Opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal bestå av følgende obligatoriske komponenter:

 • Vitenskapsteori og etikk, 7,5-10 studiepoeng
 • Metode, minst 5 studiepoeng
 • Faglig teori, minst 5 studiepoeng
 • Faglig formidling, 3-5 studiepoeng


Totalt må opplæringsdelen utgjøre minst 30 studiepoeng. For kandidater knyttet til Institutt for økonomi består opplæringsdelen av 60 studiepoeng og en mer fastlagt kursportefølje.

Vitenskapsteori og etikk

Senter for vitskapsteori ved UiB er ansvarlig for undervisningen i vitenskapsteori og etikk. Alle kandidater skal gjennomføre fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk, eller kunne dokumentere og få godkjent et tilsvarende kurs ved annet universitet i inn- eller utland. Kurs tatt utenfor UiB skal godkjennes av Senter for vitskapsteori.

Metode og faglig teori

Kandidaten anbefales å ta metode- og faglig teori kurs som er mest mulig relevante for arbeidet med avhandlingen, men kan også ta kurs som utvikler kandidatens generelle metodiske- og teoretiske kompetanse.

Faglig formidling                                                                                                                                   

Faglig formidling skal utgjøre minst 3 studiepoeng (ca 2 ukers arbeid på heltid) og skal omfatte:

 • Deltakelse på minst én nasjonal- eller internasjonal konferanse med presentasjon av resultater fra egen forskning.

Én konferanse er obligatorisk, men vil ikke alene dekke kravet til 3 studiepoeng. I tillegg til konferansedeltakelse kan et utvalg av følgende aktiviteter godkjennes:

 • Forelesning om avhandlingens tema utenfor egen arbeidsplass
 • Populærvitenskapelig bidrag innen eget felt (artikkel, kronikk, foredrag etc.)
 • Andre aktiviteter som gir trening i vitenskapelig formidling av eget arbeid

Valg av kurs i opplæringsdelen

Kandidaten kan, innen rammen av fakultetets studieplan, selv velge hvilke kurs og aktiviteter som skal inngå, men opplæringsdelen skal planlegges i samråd med veileder og valg av kurs avklares på forhånd med faglig ansvarlig for forskerutdanningen ved instituttet kandidaten er tilknyttet.

Kandidaten kan ta ph.d.-kurs ved UiB eller ved andre institusjoner som tilbyr kurs som instituttet kan godkjenne, i Norge eller i utlandet. Dersom kurs fra andre institusjoner enn UiB ikke er vektet i form av studiepoeng, skal instituttet fastsette hvor mange studiepoeng det skal godskrives med i tråd med European Credit Transfer and Accumulation System der ett studiepoeng innebærer en arbeidsbelastning på 27-30 timer.

I fag der det ikke finnes egnet kurstilbud nasjonalt eller internasjonalt, kan individuelt kurstilbud godkjennes som del av opplæringen. Kurstilbudet må forhåndsgodkjennes på institutt og fakultet.

Det anbefales at opplæringsdelen gjennomføres i første del av forskerutdanningen.

Andre aktiviteter                                                                                                                                 

Ved de fleste institutter forventes det at ph.d.-kandidaten deltar i andre aktiviteter som ikke gir uttelling i form av studiepoeng, deriblant ph.d.-seminar og forskningsseminar. I tillegg vil fakultetet regelmessig tilby seminar i akademisk skriving og karriereplanlegging.

Krav til godkjenning av opplæringsdelen

Den endelige godkjenningen av opplæringsdelen foretas av fakultetet. Opplæringsdelen må oppfylle følgende krav:

 • Opplæringsdelen skal normalt gjennomføres etter opptak eller tilsetting i stipendiatstilling
 • Kurs som er tatt fem år eller mer forut for opptak til ph.d.-programmet vil vanligvis ikke bli godkjent. Minst 20 av 30 studiepoeng skal avlegges etter opptak.
 • Opplæringsdelen kan ikke utelukkende bestå av mastergradskurs. Kurs på mastergradsnivå med karakteren minst B, eller tilsvarende, kan godkjennes som del av opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen, så sant de ikke inngår i kandidatens tidligere utdanning som del av en grad. Slike kurs må forhåndsgodkjennes av faglig ansvarlig for forskerutdanningen på instituttet. Søknaden må sendes til instituttet minst tre uker før frist for oppmelding. Ved fullført kurs må søknadsskjema for godkjenning av kurs i opplæringsdelen benyttes. MERK. Normalt vil en ph.d.-kandidat sin deltakelse gi mindre uttelling enn for masterstudentene (25 % reduksjon)
 • Kurs på 100- og 200-nivå kan ikke godkjennes som del av opplæringsdelen
 • Alle kurs som er gjennomført utenfor UiB skal dokumenteres i form av kursbevis (attestert kopi godkjennes også)

Opplæringsdelen må være godkjent før innlevering av avhandling.

Kurs ved fakultetet

De fleste ph.d.-kurs som arrangeres ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er tilgjengelig for påmelding via studentweb.

En generell oversikt over kurstilbud og andre faglige aktiviteter finnes under Kurs og seminar

Etter at kurset er fullført vil det fremkomme som godkjent i studentweb, og normalt vil det også fremkomme i opplæringsdelen innen metode eller teori. Ta kontakt med administrativt ansvarlig ved eget institutt dersom gjennomførte kurs ved fakultetet ikke inngår i opplæringsdelen.

Godkjenning av eksterne kurs

Eksterne kurs (kurs tatt ved andre fakulteter eller institusjoner) kan godkjennes i opplæringsdelen etter søknad. Dokumentasjon på gjennomført kurs må legges ved den digitale søknaden som sendes etter kurset er sluttført. Søknaden behandles på instituttet i tråd med forhåndsavklaring og godkjennes ved fakultetet. Kandidater tilknyttet Institutt for økonomi har egne prosedyrer for å få avtalte kurs fra NHH godkjent. 

 • Alle kurs som er gjennomført utenfor UiB skal dokumenteres med kursbevis 
 • Dersom aktiviteten ikke er vektet i form av studiepoeng, må kandidaten legge ved program og eventuell pensumliste. Instituttet vil da fastsette hvor mange studiepoeng det skal godskrives med

Skjema for godkjenning av eksterne kurs: bokmål versjon nynorsk versjon

Etter at godkjenningsrunden er fullført vil ph.d.-kandidaten motta et eget vedtaksdokument fra instituttet, og kurset vil fremkomme som godkjent i Studentweb

Godkjenning av formidlingsdelen

Når formidlingsdelen anses som fullført (se krav under Målsetting, innhold og omfang), føres alle aktivitetene opp i det digitale skjemaet. Gjennomførte tiltak dokumenteres i form av deltakerbevis, kursprogram (ved forelesning og foredrag), kopi av bok- eller artikkelforside og lignende. Dokumentene legges ved søknaden som behandles ved instituttet.

Skjema for godkjenning av formidlingsdelen: bokmål versjon nynorsk versjon

Etter at godkjenningsrunden er fullført vil ph.d.-kandidaten motta et eget vedtaksdokument fra instituttet, og formidlingsdelen vil fremkomme som godkjent i Studentweb.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet skal benyttes for søknad om godkjenning av gjennomførte eksterne kurs og for søknad om godkjent formidlingsdel (når en anser at kravet om minst 3 studiepoeng er møtt).

Eksterne kurs er alle kurs som er tilbudt ved andre fakulteter på UiB eller ved andre utdanningsinstitusjoner (innenlands og utenlands). Bruk også skjemaet for søknad om godkjenning av masterkurs (mer informasjon under Krav til godkjenning av opplæringsdelen)

Skjema for godkjenning av eksterne kurs og formidling i opplæringsdelen (bokmål)

Skjema for godkjenning av eksterne kurs og formidling i opplæringsdelen (nynorsk)

PhD on Track

PhD on Track er en ressurs for ph.d.-kandidater som vil lære mer om forskningspublisering, -informasjon og -litteratur knyttet til forskningsprosessen.

Har du fått IT-konto?

Alle ph.d.-kandidater skal få en IT-konto (sebrakonto) ved UiB. Kontoen vil gi deg en UiB e-post adresse, tilgang til UiB sine IT-systemer som Mitt UiB og biblioteksressurser.