Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Innlevering, bedømmelse og disputas

Oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor

smilende kandidater til doktorpormosjon fra sv fakultetet
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt, fakultet, sakkyndig komité og leder av disputasen. Orienteringen gjelder bedømmelse og disputas for gradene ph.d. og dr.philos. 

Ph.d.-kandidaten

Forut for innlevering

Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før avhandlingen kan leveres. Opplys instituttet om den planlagte innleveringen i god tid. Dette for at instituttet raskt skal kunne finne en bedømmingskomité. 

I god tid før endelig trykking, vil vi anbefale at du ser gjennom rådene om valg av format i Avhandlingsportalen (Om mal for avhandling). Det kan være vel verdt å gjøre bevisste valg tidlig i skriveprosessen. Mal til forside er tilgjengelig på norsk og engelsk

Avhandlingen kan ikke være levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.

Søke om bedømmelse, ph.d.-kandidater

Når avhandlingen er satt sammen til en pdf-fil kan du søke om bedømmelse ved å fylle ut Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I søknadsskjemaet laster du opp følgende:

 • Pdf-filen av avhandlingen 
 • To sammendrag (abstract) av avhandlingen i separate pdf-filer. Et sammendrag på engelsk og et på norsk. Hvert sammendrag skal være på én til tre sider. Sammendragene må også være inkludert i selve avhandlingen. 
 • Medforfattererklæring(er), dersom avhandlingen omfatter fellesarbeid. En medforfattererklæring skal identifisere doktorandens innsats i fellesarbeidet. Fakultetets mal skal brukes og erklæringen(e) skal undertegnes av medforfatterne. Erklæringen(e) skrives på samme språk som avhandlingen.
 • Dokumentasjon av eventuelle nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer o.l.  

Du underrettes om sammensetting av bedømmelseskomiteen på e-post i form av kopi av oppnevningsbrevet til komiteens medlemmer. Så snart komiteens innstilling foreligger, sendes kopi til deg med en frist for å gi merknader til innstillingen.

Trykking av disputaseksemplarer

Dersom avhandlingen blir funnet verdig til å forsvares i offentlig disputas, gjelder følgende:

Gå til Trykking og publisering. Her kan du foreta online bestilling, opplasting og finne detaljerte råd om trykkeprosessen.

Dersom du skal ha fysisk disputas: 

Du må bestille minimum 24 eksemplarer av avhandlingen fra Skipnes. 20 eksemplarer blir sendt til instituttet og vil være tilgjengelig i disputaslokalet. 4 eksemplarer går til universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir digital versjon av avhandlingen sendt til Nasjonalbiblioteket som pliktavlevering. På biblioteket blir avhandlingen gjort tilgjengelig for offentligheten. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. For mer informasjon, se "Ferdigstilling og trykking" under Avhandlingen.

Dersom du skal ha digital disputas: 

Du må bestille minimum 4 eksemplarer av avhandlingen fra Skipnes. Avklar med instituttet om de ønsker eksemplarer i tillegg til disse. De 4 eksemplarene går til universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir digital versjon av avhandlingen sendt til Nasjonalbiblioteket som pliktavlevering. På biblioteket blir avhandlingen gjort tilgjengelig for offentligheten. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. For mer informasjon, se "Ferdigstilling og trykking" under Avhandlingen.

Pressemelding

I avhandlingsportalen leverer du din pressemelding til UiB sine nettsider over nye doktorgrader, i tillegg til data til kalenderoppføring over disputas og prøveforelesning på uib.no.

Tre uker før disputasen sender du utkast til pressemelding til fakultetets kontaktperson. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med fastsatt mal. Du får tilsendt detaljert informasjon om frister, foto til pressemelding og avlevering av avhandling av fakultetet ved positiv innstilling.

For å kunne gjennomføre leveringen trenger du følgende informasjon:

 • En pressemelding på norsk som er godkjent av fakultetet 
 • En kort og fengende tittel som fanger det sentrale ved avhandlingen
 • Kort tekst om personalia 
 • Din kontaktinformasjon (e-post og eventuelt telefonnummer)  
 • Et pressebilde av deg som kan tilgjengeliggjøres på uib.no, med informasjon om hvem som har opphavsrett til bilde (fotograf) 
 • Tid og sted for disputas
 • Tittel, tid og sted for prøveforelesning (ikke obligatorisk)

Skjemaet overfører også data til kalenderoppføringer på uib.no for din disputas og prøveforelesning.

Prøveforelesning

Doktoranden får tilsendt tittel for prøveforelesning over oppgitt emne med begrunnelse ti virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Dr.philos.-kandidater må sende tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet en måned før disputasen.

Dersom doktoranden skal bruke datamaskin, videokanon eller annet teknisk utstyr under prøveforelesning eller disputas, må auditoriebrukerstøtten kontaktes i god tid. Brukerstøtten treffes på tlf. 55 58 91 87.

Eventuell disputasmiddag er et privat anliggende for doktoranden. Dersom det arrangeres disputasmiddag, er det imidlertid vanlig å invitere den sakkyndige komiteens medlemmer, veiledere, leder av disputasen og instituttleder.

Disputas

Doktoranden skal gjøre rede for valg av problemstilling og gi en oversikt over de viktigste hovedfunnene i avhandlingen med en varighet på 15 minutter.

 

Instituttet

Instituttet fremmer begrunnet forslag til bedømmelseskomité overfor fakultetet, som oppnevner komitéen. Reglementet gir bestemmelser om komitéen sammensetning, jfr § 11.2. Det bør normalt ikke gå mer enn én måned fra avhandlingen er levert til bedømmelseskomitéen er oppnevnt.

Følgende opplysninger om komitéen medlemmer må oppgis:
- navn
- stillingstittel
- akademisk grad
- institusjonstilhørighet
- e-postadresse

Instituttet skriver kunngjøring om prøveforelesning og disputas. Kunngjøringen sendes til fakultetet og sentre ved fakultetet samt publiseres på nett.

Instituttet har ansvar for at lokalet for prøveforelesning og disputas er ryddig og fritt for boss, og at lys og teknisk utstyr fungerer. Kontakt auditoriebrukerstøtten i god tid (tlf. 55 58 91 87). Instituttet skal sørge for at lokalet er pyntet, at den lilla duken er lagt på bordet og at det finnes glass med vann til opponenter og doktorand. Den lilla duken fås i ekspedisjonen ved fakultetet. Her fås også nøkkel til lagerrom i Ulrike Phils hus, for innlåsing av eventuell bagasje og verdisaker under disputaslunsjen. Ekspedisjonen har også et skilt som viser vei til disputaslokalet. Skiltet settes på fortauet utenfor Ulrike Phils hus. Instituttet sørger også for at (minst) 20 eksemplarer av doktorandens avhandling er tilgjengelig for publikum under disputasen.

Instituttet arrangerer lunsj for komiteen, doktoranden, veileder(e) og disputasens leder på disputasdagen.

Instituttet bestiller hotell for komitémedlemmene i forbindelse med disputasen og attesterer reiseregningene fra komitémedlemmene. Reiseregningene sendes til fakultetet for anvisning.

Instituttet sørger for at det blir søkt om skattekort for utenlandske komitémedlemmer og at medlemmene får utbetalt honorar. De nødvendige skjema blir sendt av fakultetet som vedlegg til oppnevningsbrevet for retur til instituttet. Interne medlemmer får ikke honorar. Satsene for honorering er oppgitt i oppnevningsbrevet, som går med kopi til instituttet. Komiteens medlemmer skal ha honorar selv om avhandlingen ikke blir funnet verdig til å forsvares, men da med grunnsatsen. Utfylt og attestert skjema for honorar sendes til fakultetet for anvisning.

Fakultetet

Bedømmelseskomitéen oppnevnes av dekanus, så sant mulig innen en måned etter at avhandlingen er levert for bedømmelse. Oppnevningsbrev til komitémedlemmene blir sendt av fakultetetssekretariatet sammen med avhandlingen og Veiledning om bedømmelse av ph.d.-grader ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fakultetet skal se til at det ikke går lenger tid enn fem måneder mellom innlevering og disputas. 

Fakultetet reserverer lokale for prøveforelesning og disputas så snart komiteens leder har gitt melding om ønskede datoer og tidspunkt og det er avklart hvem som skal lede disputasen.

Deretter bekreftes datoene i melding per e-post til komiteens medlemmer, doktoranden, det aktuelle instituttet, instituttets økonomikonsulent og disputasens leder.

Så snart komiteens innstilling foreligger, sender fakultetet den til doktoranden for eventuelle merknader. Kopi av den signerte innstillingen sendes til kandidaten når alle medlemmene har signert.

Komiteens innstilling sendes til dekanus dersom den er enstemmig positiv, eller ved anbefaling av mindre omarbeiding. Dersom innstillingen ikke er enstemmig, eller komiteen ikke finner avhandlingen verdig til å forsvares for doktorgrad, skal den behandles av fakultetsstyret.

Fakultetet skriver manus for disputasens leder og godkjenningsbrev for prøveforelesning og disputas som komiteens medlemmer skal signere. Fakultetet oversender de signerte godkjenningene til Universitetsstyret med anbefaling om at doktoranden blir kreert til doktor.

Fakultetet kjøper inn gave som disputasens leder på vegne av fakultetet overrekker doktoranden, enten under disputasmiddagen eller like etter at disputasen er ferdig.

Fakultetet skriver vitnemål, som overrekkes de nye doctores under doktorpromosjonen.

Dr.philos.-kandidaten

Informasjon for deg som har arbeidet med en avhandling du vil ha bedømt for doktorgraden, men uten å være tatt opp til et ph.d.-program.

Forut for innlevering

I god tid før endelig trykking, vil vi anbefale at du ser gjennom rådene om valg av format. Det kan være vel verdt å gjøre bevisste valg tidlig i skriveprosessen. Bruk også fakultetets mal til forside på norsk eller engelsk

Avhandlingen kan ikke være levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.

For å kunne søke om bedømmelse må du først få opprettet en gjestekonto. Ta kontakt med ph.d.-koordinator på phd@svfa.uib.no

Søke om bedømmelse, dr.philos.

Når du har fått tildelt en gjestekonto og satt sammen avhandlingen til en samlet pdf-fil kan du søke om bedømmelse for dr.philos.-graden ved å fylle ut Søknad om framstilling for dr.philos.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I søknadsskjemaet må følgende vedlegg inngå:

 • Pdf-filen av avhandlingen
 • Sammendrag (abstract) av avhandlingen i en egen pdf-fil. Sammendraget skal være på to-tre sider og skrives på engelsk. Sammendraget må også være inkludert i selve avhandlingen
 • En begrunnet, skriftlig søknad om å få framstille seg for dr.philos.-graden dersom søker ikke har nordisk statsborgerskap
 • Dokumentasjon på akademiske utdanning
 • Signert medforfattererklæring dersom avhandlingen inneholder fellesarbeid
 • Dokumentasjon av eventuelle nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer o.l. 
 • Egenerklæring om at avhandlingen eller deler av denne ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk institusjon

Du underrettes om sammensetting av bedømmelseskomiteen på e-post i form av kopi av oppnevningsbrevet til komiteens medlemmer. Så snart komiteens innstilling foreligger, sendes kopi til deg med en frist for å gi merknader til innstillingen.

Trykking av disputaseksemplarer

Dersom avhandlingen blir funnet verdig til å forsvares i offentlig disputas, gjelder følgende:

Gå til Trykking og publisering. Her kan du foreta online bestilling, opplasting og finne detaljerte råd om trykkeprosessen.

Dersom du skal ha fysisk disputas: 

Du må bestille minimum 24 eksemplarer av avhandlingen fra Skipnes. 20 eksemplarer blir sendt til instituttet og vil være tilgjengelig i disputaslokalet. 4 eksemplarer går til universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir digital versjon av avhandlingen sendt til Nasjonalbiblioteket som pliktavlevering. På biblioteket blir avhandlingen gjort tilgjengelig for offentligheten. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest fire uker før disputas. For mer informasjon, se "Ferdigstilling og trykking" under Avhandlingen.

Dersom du skal ha digital disputas: 

Du må bestille minimum 4 eksemplarer av avhandlingen fra Skipnes. Avklar med instituttet om de ønsker eksemplarer i tillegg til disse. De 4 eksemplarene går til universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir digital versjon av avhandlingen sendt til Nasjonalbiblioteket som pliktavlevering. På biblioteket blir avhandlingen gjort tilgjengelig for offentligheten. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas for ph.d.-graden, men senest fire uker før disputas for dr.philos.-graden. For mer informasjon, se "Ferdigstilling og trykking" under Avhandlingen.

Pressemelding

I avhandlingsportalen leverer du din pressemelding til UiB sine nettsider over nye doktorgrader, i tillegg til data til kalenderoppføring over disputas og prøveforelesning på uib.no.

Tre uker før disputasen sender du utkast til pressemelding til fakultetets kontaktperson. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med fastsatt mal. Du får tilsendt detaljert informasjon om frister, foto til pressemelding og avlevering av avhandling av fakultetet ved positiv innstilling.

For å kunne gjennomføre leveringen trenger du følgende informasjon:

 • En pressemelding på norsk som er godkjent av fakultetet 
 • En kort og fengende tittel som fanger det sentrale ved avhandlingen
 • Kort tekst om personalia 
 • Din kontaktinformasjon (e-post og eventuelt telefonnummer)  
 • Et pressebilde av deg som kan tilgjengeliggjøres på uib.no, med informasjon om hvem som har opphavsrett til bilde (fotograf) 
 • Tid og sted for disputas
 • Tittel, tid og sted for prøveforelesning (ikke obligatorisk)

Skjemaet overfører også data til kalenderoppføringer på uib.no for din disputas og prøveforelesning.

Prøveforelesning

Doktoranden får tilsendt tittel for prøveforelesning over oppgitt emne med begrunnelse ti virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Dr.philos.-kandidater må sende tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet en måned før disputasen.

Dersom doktoranden skal bruke datamaskin, videokanon eller annet teknisk utstyr under prøveforelesning eller disputas, må auditoriebrukerstøtten kontaktes i god tid. Brukerstøtten treffes på tlf. 55 58 91 87.

Eventuell disputasmiddag er et privat anliggende for doktoranden. Dersom det arrangeres disputasmiddag, er det imidlertid vanlig å invitere den sakkyndige komiteens medlemmer, veiledere, leder av disputasen og instituttleder.

Leder av disputasen

Disputasen ledes av dekan, prodekan eller settedekan. Disputasens leder skal sørge for at disputasen foregår i verdige former, at godkjenningsbrevene blir undertegnet av komiteens medlemmer, og at disse blir levert til rette vedkommende på fakultetet. Gangen i disputasen beskrives nærmere i avsnittet om disputas. Kappen som skal bæres under disputasen, hentes i ekspedisjonen på fakultetet. Disputasens leder overrekker på vegne av fakultetet gave til kandidaten, enten under disputasmiddagen eller like etter at disputasen er ferdig.

Bedømmelseskomitéen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til fakultetet om hvorvidt den anses verdig til å bli forsvart for doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Dersom avhandlingen godkjennes for disputas, må også prøveforelesningen og disputasen godkjennes av komitéen før doktoranden får tildelt ph.d.-graden. Del 1 av veiledningen omhandler komitéens vurdering av avhandlingen. Del 2 omhandler komitéens vurdering av prøveforelesningen og disputasen. Lovverk og regler veiledningen er hjemlet i er opplyst sist i veiledningen

Komiteen kommuniserer med fakultetet via komiteens leder. Praktiske spørsmål knyttet til hotellbestilling, honorar osv. tas opp direkte med det instituttet doktoranden er knyttet til.

Komitéleders oppgaver

Komitéens leder:

 • er et fullverdig medlem av komitéen
 • organiserer komitéens arbeid, herunder sørger for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes
 • bidrar til å samordne komitéens innstilling om avhandlingen og avklarer arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen
 • er bindeledd mellom komitéen og fakultetet
 • avklarer så tidlig som mulig tentativ dato for disputas og formidler denne til fakultetets saksbehandler
 • sender tittel på prøveforelesning over oppgitt emne og en kort skriftlig begrunnelse for valg av tema til fakultetets saksbehandler senest 3 uker før disputas
 • er instituttets kontaktperson for de eksterne opponentene og tar imot dem når de kommer til Bergen

Prøveforelesning

Krav

Til ph.d.-graden skal kandidaten holde én prøveforelesning over oppgitt emne, mens det til dr.philos-graden holdes én prøveforelesning over oppgitt emne og deretter én over selvvalgt emne. Hver prøveforelesning skal vare 45 minutter.

Prøveforelesningen(e) ledes av dekanus eller dennes stedfortreder. Han/hun introduserer prøveforelesningen på grunnlag av manus utformet av fakultetssekretariatet. Etter prøveforelesningen(e) opplyser dekanus om tid og sted for disputasen.

Alle medlemmene av den sakkyndige komiteen skal være til stede under prøveforelesningen(e). Umiddelbart etter prøveforelesningen(e) avgjør komiteen om forelesningen(e) kan godkjennes. Alle komitémedlemmene undertegner en skriftlig godkjenningserklæring, som returneres til disputasens leder. Prøveforelesningen(e) må være godkjent før disputasen.

Formål og nivå

Formålet med prøveforelesningen er at doktoranden skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Hensikten med forelesningen er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens sentrale tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tema for oppgitt emne bør dermed ikke hentes fra sentrale problemstillinger i doktorgradsarbeidet, men er normalt sett et beslektet tema. Det kan være et tema avhandlingen kommer inn på, men som komitéen ønsker bedre belyst. Forelesningen skal vare i 45 minutter og bør normalt legges opp slik at de med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende de en ville forvente å finne blant viderekomne studenter i faget (minst ett års utdannelse innen faget).

Tittel og begrunnelse

Fakultetet meddeler doktoranden tittel for prøveforelesningen med begrunnelse 10 arbeidsdager før forelesningen. Forelesningen skal ikke være en oppsummering av avhandlingen og de funn som er gjort der, men være et faglig innlegg som står på egne ben. Tittel og begrunnelsen for temavalg for forelesningen over oppgitt emne gjøres kjent for publikum av prøveforelesningens leder (dekanus eller stedfortreder) rett i forkant av selve prøveforelesningen. 

Bedømmelse av prøveforelesningen

I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling. Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven og må være godkjent før disputasen. Hvis prøveforelesningen ikke godkjennes, kan doktoranden fremstille seg til ny prøveforelesning og disputas ikke senere enn 6 måneder etter første forsøk, og kun en gang.

Disputas

Formål

Doktoranden skal gi et offentlig forsvar av det vitenskapelige arbeidet i sin avhandling. Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand vedrørende problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Det bør legges spesiell vekt på å få etterprøvet holdbarheten av viktige konklusjoner som doktoranden har trukket i sitt arbeid. De problemstillinger som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komitéinnstillingen. Opponentene bør bestrebe seg på – så langt det er mulig – å gi diskusjonen en form som gjør at også de som ikke har lest avhandlingen eller kjenner fagfeltet inngående, kan følge diskusjonen.

Prosedyrer for disputas

Disputasen ledes av dekanus eller dennes stedfortreder og innledes med en akademisk prosesjon. Først i prosesjonen går disputasens leder, deretter følger doktoranden, første opponent, annen opponent, og til sist tredje medlem av den sakkyndige komiteen. Disputasens leder går direkte til talerstolen, mens resten av prosesjonen går til sine plasser.

Disputasens leder introduserer disputasen. Doktoranden blir bedt om å ta plass ved den ene talerstolen for å gi sin presentasjon.

Doktoranden skal gjøre rede for valg av problemstilling og gi en oversikt over de viktigste hovedfunnene i avhandlingen med en varighet på 15 minutter.

Etter doktorandens introduksjon ber disputasens leder førsteopponenten ta plass ved den andre talerstolen. 

Førsteopponenten plasserer doktorandens arbeid i forskningsfeltet og gir en presentasjon og evaluering av de mest sentrale elementene av avhandlingen. Det er vanlig å avslutte denne runden med å spørre doktoranden om han eller hun har noen kommentarer til presentasjonen og vurderingen. Deretter tar opponenten opp mer spesifikke tema og spørsmål til diskusjon med doktoranden, på en slik måte at det hele foregår som en samtale mellom opponent og doktorand. Opponenten avslutter sin opposisjon med å takke doktoranden for diskusjonen. Begge blir stående ved sine talerstoler inntil disputasens leder har avsluttet denne delen av disputasen.

Det er pause mellom første- og annenopponent. Etter pausen er det ingen ny prosesjon, men doktoranden tar plass ved samme talerstol som før, og komitémedlemmene setter seg på sine plasser. Disputasens leder tar plass ved sitt bord, og åpner andre del av disputasen. Hvis ingen ønsker å opponere ex auditorio, gjør disputasens leder oppmerksom på dette og ber så annenopponenten ta plass ved talerstolen. Dersom noen har meldt seg for å opponere ex auditorio, skal disse få ordet før annenopponenten, slik at det alltid er annenopponenten som avslutter disputasen.

Annenopponenten kan gå rett til en diskusjon og samtale med doktoranden om spesielle tema og problemstillinger i avhandlingens innhold og utforming. Annenopponenten avslutter sin opposisjon med å takke doktoranden for diskusjonen. Begge blir stående ved sine talerstoler inntil disputasens leder avslutter disputasen. Disputasens leder skal i den forbindelse ikke avsi en vurdering av disputasen, men vise til at komitéens vurdering av disputasen avgis i komitéens innberetning.

Det finnes ingen formelle regler for hvor lang tid opponentene skal eller kan bruke på sine opposisjoner, men vanligvis bruker førsteopponenten én til to timer, mens annenopponenten ca én til én og en halv time. Det er opponentene selv som avgjør hvor lenge opposisjonen varer.

Bedømmelse av disputasen

Alle medlemmene av bedømmelseskomiteen skal være til stede under disputasen. Etter disputasen avgjør komiteen om doktorandens forsvar av avhandlingen kan godkjennes, og om komiteen kan anbefale at doktoranden kreeres til doktor. Godkjenningsdokumentene undertegnes av alle komitémedlemmene og leveres til disputasens leder umiddelbart etter disputasen.

Dersom et arbeid er funnet verdig til å forsvares offentlig i disputas, vil dette normalt føre til at avhandlingen og forsvaret av den godkjennes for doktorgraden. Dersom avhandlingens sentrale konklusjoner likevel, i lys av nye momenter som kommer frem under disputasen, viser seg utvilsomt ikke å være holdbare, må bedømmelseskomitéen vurdere disputasen som ikke godkjent. Det samme gjelder dersom det under disputasen kommer frem klanderverdige forhold av vesentlig betydning for vurderingen av arbeidet, som brudd på forskningsetiske normer eller god akademisk skikk for øvrig. Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes én gang. Ny disputas skal så vidt mulig bedømmes av den samme komité som den opprinnelige.

Det er komitéens ansvar å avgi en anbefaling om godkjenning eller ikke godkjenning av disputasen. Dersom det fremkommer nye momenter under disputasen som skaper usikkerhet i komitéen og som ikke kan bringes på det rene under selve disputasen, bør komitéen avklare og vurdere eventuelle konsekvenser av disse før den signerer en innberetning om godkjent prøveforelesning og disputasen.

Kreering og promosjon

Etter fakultetets anbefaling kreerer Styret for Universitetet i Bergen doktoranden til philosophiae doctor (ph.d.) eller doctor philosophiae (dr.philos.).

Universitetet i Bergen arrangerer doktorpromosjon i Universitetets aula 3 ganger i året, henholdsvis i slutten av januar, slutten av april og slutten av august. Under promosjonen overrekker rektor vitnemål til de nye doctores som Universitetsstyret har kreert det foregående semester. Det er anledning til å invitere familie og venner til seremonien.