Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Hva sier TVEPS-studentene?

– Tverrfaglighet er interessant og nyttig

Gjennom TVEPS fikk psykologistudent Astrid Berg Lemstad samarbeide med studenter fra andre helseprofesjoner, til det beste for pasienten.

Hovedinnhold

Det var interessant å se hvordan vi hadde ulik tilnærming til samme problemstilling.

Høsten 2018 deltok psykologistudent Astrid Berg Lemstad i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Senteret trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid.

Den tverrfaglige gruppen hennes bestod av fem studenter fra ulike profesjoner; ernæring, ergoterapi, musikkterapi, sosialt arbeid og psykologi. Sammen fikk de utrede to deltakere ved Frisklivs- og mestringssenteret (FMS) på Straume i Fjell kommune.

– Flere av de andre fagfeltene hadde jeg hatt veldig lite med å gjøre, derfor var det lærerikt å jobbe sammen og se hvordan vi alle hadde kunnskap og ferdigheter som kom til nytte.

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Er du psykologistudent og vil delta i TVEPS? Send en epost til Mirza Mujic

Økt livskvalitet og en bedre hverdag

FMS plukket på forhånd ut to deltakere som studentgruppen fikk møte. Gjennom en lengre samtale, og eventuelt enkle undersøkelser, skal studentgruppen komme frem til tiltak de mener kan bedre deltakernes hverdag. 

– Det var lærerikt fordi dette i hovedsak er friske, vanlige mennesker med noen utfordringer i hverdagen. I tiltakene vi foreslo var det noen FMS allerede hadde gjennomført eller tilbudt, mens det var andre de ikke hadde tenkt på tidligere. Det var fint å se at den kunnskapen vi får gjennom studiet er viktig for folk der ute i den virkelige verden, - og at den kan brukes for å bedre folks hverdag. 

Hvordan var det tverrfaglige samarbeidet? 

– Helt fra starten hadde vi fokus på at alle profesjonene skulle ta like stor plass, og at vi alle hadde viktige aspekter å bidra med. Dette gjorde at tiltaksplanene vi laget reflekterte dette. Jeg tror det er viktig å ha respekt for hverandres profesjon i en tverrfaglig arbeidsprosess, og dette opplevde jeg at vi fikk til. 

Hun synes det var interessant hvordan de ulike profesjonene hadde ulik tilnærming. 

– For eksempel kan jeg som psykologistudent fort få fokus på hva som er vanskelig, mens musikkterapistudenten var flink til å fokusere på ressurser og ønsker hos deltakerne vi snakket med. 

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg

(Saken forts. under bildet)

Studenter på Frisklivssentralen
Foto/ill.:
Elin Christine Gundersen, UiB

I studentgruppen til Astrid var fem ulike profesjoner representert: F.v: Astrid Østerholt (musikkterapi), Martine Charlotte Smith (ergoterapi), Mina Holtheite (klinisk ernæring), Lene Torvund (sosialt arbeid) og Astrid Berg Lemstad (psykologi)

Hvem er TVΕPS-studentene?

Studenter som får TVΕPS-praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. I TVΕPS blir studenter fra ulike profesjoner satt sammen i grupper og sendt ut i praksis på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, i barnehage eller Nav. Det siste året har studentene også fått prøve seg på FMS i Fjell og Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

I TVΕPS-praksis får studentene oppgaver som krever at de samarbeider, kommer med forslag eller løser utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

– TVEPS-praksisen tok ikke mye tid og jeg fikk bekreftet det jeg allerede trodde; at tverrfaglig arbeid kan være interessant og nyttig. 

– Jeg vil anbefale fremtidige TVEPS-studenter om å innstille seg på at dette er en mulighet til å lære noe nytt. Både fra de andre studentene i gruppen, fra praksisstedet og fra deltakerne/brukerne/pasientene dere møter. Tverrfaglig samarbeid kan være utrolig givende og kan gi et mer helhetlig tilbud for den som trenger det.

Se TVEPS-leder Ane Johannessen forklare hvordan TVEPS-praksis foregår: 

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen