Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tilrettelegging for TVEPS på sykehjem

Kjære sykehjem, takk for at dere tar imot studenter i tverrfaglig praksis! Her ser dere hvordan dere legger tilrette for TVEPS på sykehjemmet.

Hva er TVEPS?

Se TVEPS-leder Ane Johannessen forklare hvordan TVEPS på sykehjem fungerer. (Video fra 2018.)
Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener helse- og sosialfagsstudenter fra Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen, i tverrfaglig samarbeid. Målet er å forberede studentene på tverrfaglig samhandling i arbeidslivet, - samtidig som det gir merverdi for pasient og sykehjem.

«Hva er viktig for deg?»

Studentene forenes i grupper på 4 til 5 studenter med ulik profesjon. Praksisen er tidsavgrenset og består av at studentgruppen får i oppdrag å gjennomføre en selvstendig utredning av 2 pasienter/beboere/brukere. Sammen får de tilgang til bakgrunnsinformasjon om pasienten. De møter vedkommende og får snakke om hvordan pasienten opplever egen helse og livssituasjon. «Hva er viktig for deg?» er et viktig utgangspunkt for samtalen.

Basert på bakgrunnsinformasjon, samtale og observasjon av pasienten, og eventuelt enkle undersøkelser utarbeider studentgruppen en tverrfaglig tiltaksplan. Studentene bruker en mal der de kort beskriver hvordan de opplever pasienten, - hvilke styrker og utfordringer pasienten har, og hvilke tiltak som allerede er satt i gang. Dette leder opp til tiltaksplanen der studentene kommer med konkrete forslag til hvordan de mener pasienten kan få en bedre hverdag, økt mestring og livskvalitet. 

Forslagene presenteres og diskuteres med personalet på sykehjemmet en uke etter pasientmøtet, på et såkalt dialogmøte. Etter dette kan planen justeres/revideres slik at sykehjemmet til slutt mottar en kvalitetssikret plan som kan vedlegges journal og tas i bruk for videre pasientbehandling.

Hvem?

Studenter i TVEPS er i slutten av utdanningsløpet og inkluderer studenter fra medisin-, helse- og sosialfag ved HVL og UiB.

Når?

TVEPS-praksis foregår på høst- og vårsemesteret. Hovedsakelig legger vi praksis til månedene fra september til og med november på høsten og fra januar til og med mai på våren. 

Hvordan?

  1. Datoer og tidspunkt for TVEPS-praksis avtales med koordinator i TVEPS. Vi har parallelle dager per gruppe. Det betyr at hvis en gruppe kommer på utredningsdag mandag uke 3, er det dialogmøte mandag uke 4
  2. Før utredningsdag: Sykehjemmet plukker ut/rekrutterer to pasienter som kan og vil snakke med studentgruppen (og som kan ha nytte av en tverrfaglig utredning)
  3. Utredningsdag: Sykehjemmet tar imot studentgruppen på utredningsdagen, gir dem et rom de kan jobbe på, utskrift av journalnotat eller muntlig bakgrunnsinfo om de to pasientene. Studentene pleier å komme til sykehjemmet klokken 9 og bruker litt tid på forberedelser før de møter første pasient. Studentgruppen skal jobbe selvstendig, men har en kontaktperson ved sykehjemmet som de kan spørre hvis de lurer på noe. Personalet på sykehjemmet kan gjerne presentere studentene for de to pasientene. Det vanlige er at TVEPS-gruppen snakker med en pasient før lunsj og en etter. Hvor lang tid de bruker sammen med pasienten avhenger av pasienten og hva han/hun orker. Studentenes tiltaksplan er den skriftlige delen av gruppearbeidet. Denne sendes til kontaktperson på sykehjemmet dagen før dialogmøtet.
  4. Dialogmøte (en uke etter utredning): Personalet på sykehjemmet (gjerne pasientenes kontaktsykepleier, sykehjemslege, andre) deltar på studentenes presentasjon. Studentene legger frem inntrykkene de har etter utredningen og tiltak de mener kan være relevant for pasientene. Dialogmøtet varer ca en time og skal være en åpen og positiv dialog mellom studenter og ansatte om de to pasientene, om de konkrete forslagene til tiltak og om tverrfaglighet generelt. En fasilitator (fagperson fra TVEPS) deltar på dialogmøtet. Målet med dialogmøtet er at alle lærer av alle: studentene lærer av personalets erfaringskunnskap, og personalet lærer av studentenes tverrfaglige perspektiv og ferske teoretiske kunnskap – alt med pasientens beste i fokus.  

Dialogmøtene gjennomføres digitalt via Teams.

Det trenger ikke være faste avdelinger som tar imot gruppene, men det er fint for TVEPS å ha en fast kontakt ved sykehjemmet å forholde seg til; - som har god kjennskap til TVEPS og oversikt over praksissted (og som gjerne kan delta på dialogmøtene).

Sykehjemspasienter har ofte komplekse utfordringer/sykdomsbilder og er dermed relevant for flere av våre profesjoner. Dere står fritt til å plukke ut pasienter dere mener egner seg. Mange av sykehjemmene benytter samtykkeskjema i rekruttering av pasienter til TVEPS. Dersom vedkommende ikke er samtykkekompetent må det innhentes samtykke fra pårørende. Bruk da samtykkeskjema pårørende.

Studentene lærer å jobbe på tvers av fag og får innblikk i hverdagen på en arbeidsplass i kommunen. Sykehjemmet får et nytt, tverrfaglig blikk på utvalgte pasienter. Ofte er tiltakene som presenteres nyttige og nytenkende. Og ikke minst, om de implementeres kan det gjøre en forskjell i den enkelte pasients hverdag.  

LES OGSÅ: TVEPS-praksis steg for steg