Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS søker studenter til pilotprosjekt

Er du opptatt av innvandrerhelse? Da er du invitert til å delta i et studentdrevet pilotprosjekt!

TVEPS studentinkubator bilde av Tiril, Elisabeth og Alexandra som driver inkubatoren per vår 2023
Det er TVEPS sin studentinkubator v/Tiril Mork, Elisabeth Tran og Alexandra Oldebråten, som leder pilotprosjektet.
Foto/ill.:
Privat/TVEPS, UiB

Hovedinnhold

I januar 2023 lanserer Studentinkubatoren i TVEPS et spennende pilotprosjekt. Prosjektet har som mål å fremme god helse og økt sosial inkludering av innvandrere gjennom kunnskapsformidling og opplysningsarbeid. 

Deltakelse i dette pilotprosjektet passer for deg som:

  • Liker å formidle
  • Har tanker om hvordan innvandrere skal få rett og viktig innsikt i helse- og velferdstjenester
  • Ønsker å jobbe på tvers av fag med denne tematikken

Deltakelse i prosjektet vil erstatte ordinær TVEPS-praksis og dermed gi godkjent TVEPS for studenter som deltar. Det er ønskelig å rekruttere studenter fra mange disipliner til dette prosjektet.

Hva skal du gjøre?

I dette pilotprosjektet involveres studenter i kunnskapsformidling og opplysningsarbeid til personer som er ny i landet vårt. En tverrfaglig gruppe på opptil 5 studenter skal jobbe sammen om å lage et interaktivt opplegg og presentere dette. Studentene bestemmer selv formatet. 

Pilotprosjektet er i samarbeid med Empo - flerkulturelt ressurssenter ved Kirkens Bymisjon (ext), som blant annet tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning for mennesker med innvandrerbakgrunn. Sammen med koordinatorene og brukerne ved senteret vil det velges tema som studentene kan undervise og samtale om. Tema vil være basert på hva brukerne ønsker kunnskap om, og hvilken utdanninger studentene har.

Hvorfor?

Ulike rapporter har påpekt manglende tilbud rettet mot personer med innvandrerbakgrunn og aktuelle spørsmål å gripe fatt i vil være: Hvilke rettigheter og helsetilbud har man som innvandrer? Hvilke kulturforskjeller kan være fremtredende? Hvordan fremme god helse i befolkningen?

Et annet aspekt i pilotprosjektet er studentaktiv læring og bærekraft. TVEPS-gruppen vil jobbe tett opp mot relevante bærekraftsmål, og være delaktig i egen læring. Hvordan lærer studenter best? Hvordan kan man nå FNs bærekraftsmål gjennom undervisning?

Hvem står bak?

Studentinkubatoren i TVEPS består av 3 studenter/tidligere TVEPS-studenter, med interesse for utdanning og bærekraft. I 2022 mottok inkubatoren midler fra insentivordningen for studiekvalitet for dette prosjektet. Initiativet, utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen ledes av studenter - til forskjell fra annen TVEPS-praksis. TVEPS-administrasjonen er likevel bindeleddet som gjør at vi kan godkjenne TVEPS-praksis for studenter som deltar. 

Når er det?

Prosjektet gjennomføres vårsemesteret 2023.

  • Desember 2022-Januar 2023: Rekruttering til prosjektet: 1-2 grupper a 3-5 studenter
  • Februar 2023: Felles oppstartsmøte - gruppearbeidet starter
  • Februar/Mars 2023 (ila uke 7-10): Gjennomføring av undervisning for målgruppen (gruppe 1/gruppe 2)
  • Våren 2023 evaluering

Hvor mye tid vil dette ta?

En vanlig TVEPS-praksis består av oppstartsmøte, utredningsdag/praksisdag, gruppearbeid, dialogmøte og evaluering; og estimeres til omlag 20 timer. I utgangspunktet vil deltakelse i dette prosjektet ta tilnærmet like lang tid som en vanlig TVEPS-praksis. 

What's in it for me?

Studenter som ønsker å delta i denne gruppen må ha en interesse for tematikken og en personlig motivasjon for å gjennomføre en TVEPS-praksis litt utenom det vanlige. Du vil få mulighet til å påvirke og fremme studentaktiv læring, og utvikle TVEPS tverrfaglig praksis for fremtidige studenter. Deltakelse vil gi godkjent TVEPS og en egen attest for gjennomføring. 

Er du interessert i å delta i denne TVEPS-praksisen? Ta kontakt med oss i TVEPS på epost tveps@uib.no