Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudier på deltid

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full erfaringsbasert mastergrad. Søknadsfristen for høsten 2023 er nå gått ut og vi tar ikke mot nye søknader.

Masterprogram i demokratibygging
Masterprogrammet i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på demokratiseringsprosesser og demokratistøtte og legger vekt på å gi deltakerne praktisk kunnskap om feltet. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Demokratibygging i bred forstand står sentralt i kampen mot terror og for å bygge fredelige samfunn der innbyggerne blir hørt gjennom deltakelse i demokratiske prosesser. Demokratibygging gjennom blant annet valgobservasjon, arbeid for menneskerettigheter og kamp mot korrupsjon trenger folk med solide kunnskaper og evne til refleksjon som kan bistå i prosessen.

Erfaringsbasert master i demokratibygging skal gi spesialkompetanse på dette området og gi deltakerne trening i å gjøre selvstendige analyser av hvordan internasjonale aktører påvirker den politiske utviklingen i andre land. Programmet legger særlig vekt på praktisk kunnskap om feltet. 

Organisering

Masterprogrammet i demokratibygging består av seks frittstående emner, hvert på 15 studiepoeng, som undervises enten i høst- eller i vårsemesteret.  Du velger selv om du vil ta ett eller flere emner. Hvert emne går på deltid, normalt med 3 helgesamlinger pr semester. Les mer om fysisk vs digital undervisning på helgesamlingene under hvert emne under. 

Dersom du vil oppnå full erfaringsbasert mastergrad må du ta fire av emnene, som til sammen gir 60 studiepoeng, samt skrive en avsluttende masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Metodeemnet Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt er obligatorisk, de andre tre emnene velger du selv. Du tar metodeemnet til slutt før du går i gang med masteroppgaven.  

Fysisk vs digital undervisning

For samtlige emner vil det være mulig å velge om man vil delta på fysiske helgesamlinger på UiBs campus i Bergen, eller digitalt via direktestrømming (zoom). Noen av undervisningshelgene går imidlertid kun digitalt, uten fysisk oppmøte. Dette er markert i oversikten over helgesamlinger for  hvert emne, se under. 

Alle forelesninger på helgesamlingene blir dessuten tatt opp og publisert i etterkant på emnets side i UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp til et av emnene. Slik vil du ha tilgang til å se opptakene i etterkant, dersom du ikke har anledning til å følge undervisningen den aktuelle helgen. Merk at det kan ta opptil to uker etter hver samling før videoopptakene er tilgjengelig via læringsplattformen. Dette skyldes nødvendig tid til redigering og etterarbeid. 

Det er ikke obligatorisk å delta på helgesamlingene, verken fysisk eller digitalt, men vi anbefaler selvsagt at du får med deg det meste av undervisningen enten i sanntid eller ved å se opptak senere, for å få fullt utbytte av emnet. 

Emner høsten 2023:

SAMPOL 606 Demokratiassistanse og demokratisering

Innhold: 

Dette emnet har et todelt fokus. Først tar vi for oss demokratisering og ser nærmere på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. Deretter skal vi tar for oss temaet demokratibistand/demokratiassistanse rettet mot sivilsamfunn, parti og statsapparat. Vi skal se på hvordan det internasjonale samfunnet gjennom IGO/NGO kan bidra til å utvikle demokrati i stater som gjennomgår en transisjonsprosess. Begge disse hovedtemaene knyttes sammen i empiriske studier av ulike land og regioner.

Undervisning:

Emnet er delt inn i 3 moduler, hvorav den første består av en serie videoforelesninger på læringsplattformen MittUiB. Modul 2 og 3 er helgesamlinger som vil foregå fysisk i Bergen for de som ønsker og har mulighet til å delta her, men det vil også være mulighet til å delta digitalt via Zoom.

 • Digital oppstart via læringsplattformen Mitt UiB: 15. september 
 • 1. helgesamling: 6. - 8. oktober
 • 2. helgesamling: 10. - 12. november

Den avsluttende vurderingen består av innlevert semesteroppgave på inntil 4500 ord.

Innleveringsfrist: 27. november 

Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 610 Business and Human Rights

Innhold: 

Dette er et engelskspråklig emne som undervises i samarbeid med Raftostiftelsen og britiske Institute for Human Rights and Business. Emnet skal gi innsikt i sammenhengen mellom ulike bedrifters virksomhet i utlandet og ulike former for menneskerettsbrudd. Emnet vil ta for seg etiske og juridiske standarder for ulike bedrifters virksomhet og hvilke forpliktelser som hviler på bedrifter når de opererer i utlandet.

Vi skal også se på ulike dilemma som ofte oppstår når bedrifter opererer i områder hvor lokale regler og standarder er forskjellig fra- og ofte står i motsetning til globale standarder for god forretningsskikk. Videre skal vi utforske ulike nye initiativer som adresserer problemstillinger i møte mellom virksomhet og menneskerettigheter og i hvilken grad frivillige bedriftskodekser har god effekt. 

Undervisning: 

Det er totalt fire helgesamlinger på dette emnet. Den første- og den siste av de fire samlingene vil foregå fysisk i Bergen for de som ønsker- og har mulighet til å delta her, men det vil også være mulighet til å delta digitalt via Zoom. Samling nr 2 og 3 vil være heldigital. Det er ellers lagt opp til digital undervisning via læringsplattformen Mitt UiB, i tillegg til samlingene. 

 • 1. helgesamling (fysisk/hybrid): 7. - 10. september 
 • 2. helgesamling (digital): 29. september - 1. oktober
 • 3. helgesamling (digital): 27. - 29. oktober
 • 4. helgesamling (fysisk/hybrid): 17. - 19. november

Den avsluttende vurderingen består av innlevert semesteroppgave på inntil 4500 ord.

Innleveringsfrist: 4. desember

Vi har 50 studieplasser på dette emnet. 

Les mer på emnets engelskspråklige nettside

SAMPOL 650 Masteroppgave

Innhold: 

Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng, det vil si en oppgave med omfang på ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter. Normalt vil dette kreve 2 semesters arbeid på deltid. Masteroppgaven er en vitenskapelig analyse som skal skrives innenfor temaet demokratisering. Du velger et oppgavetema i samråd med veilederen du får tildelt. Normalt vil temaet være det samme som godkjent prosjektskisse i metodekurset SAMPOL607

Du vil få tildelt en veileder som godkjenner oppgavetemaet og gir råd underveis i arbeidet med oppgaven. Du har rett på veiledning i to semester, med mulighet for å få ett semesters forlengelse. 

Innleveringsfrist: 1. juni 2024

Opptakskrav: 

For opptak til masteroppgaven høsten 2023 gjelder følgende: Du må ha fullført og bestått emnene SAMPOL607 og SAMPOL606, samt minst to av de andre emnene som inngår i masterprogrammet. Vi krever dessuten at du har karakter C eller bedre i emnet SAMPOL606, dersom du avla eksamen i dette emnet høstsemesteret 2022 eller avlegger eksamen våren 2023. C-kravet gjelder ikke for deg som har tatt eksamen i SAMPOL606 tidligere enn høsten 2022. 

Vi tar opp inntil 10 nye studenter på masteroppgaven hvert semester. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emner våren 2024: 

SAMPOL 607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

Innhold: 

Emnet skal gi deg kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt emne skal du være i stand til å utarbeide et vitenskapelig forskningsopplegg både med tanke på prosjekteringsfasen og når det gjelder innsamling og analyse av data.

Emnet gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikker og ulike metoder for prosessering og analyse av data. En selvstendig komponent i dette emnet er prosjektskisseseminaret som gir undervisning og trening i å skrive en prosjektskisse til et vitenskapelig arbeid. Denne skissen er en del av forarbeidet til masteroppgaven i demokratibygging. 

Undervisning: 

Planen under gjelder inneværende vårsemester. Undervisningsplan for våren 2024 fastsettes i løpet av høsten.

 • 1. samling: 27. - 29. januar 2023 (fysisk/digital)
 • 2. samling: 10. - 12. mars 2023 (kun digital)
 • 3. samling: 14. - 16. april 2023 (fysisk/digital)

Avsluttende vurdering: Innlevering av semesteroppgave innen 8. mai 2023.

Vi har 50 studieplasser på dette emnet.

Les hele emnebeskrivelsen

SAMPOL 608 Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Ekstremisme og terrorisme

Innhold: 

Emnet skal gi innsikt i organisering for samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og myndighetsutøvelse. Emnet skal gi innføring i sikkerhet og beredskap for ulike typer menneskeskapte- og naturskapte krisesituasjoner, inkludert situasjoner knyttet til terrorisme og ekstremisme.

Vi skal se nærmere på ulike former for spesialisering og samordning mellom aktører på ulike beslutningsnivåer, som for eksempel:

 • mellom departementsområder
 • mellom departement og direktorat
 • mellom stat, kommuner og det regionale nivået
 • mellom det nasjonale og det overnasjonale nivået
 • mellom offentlige myndigheter og det sivile samfunn

Vi tar for oss konkrete case for å vise hvordan vi kan forebygge, håndtere og lære av kriser, og diskutererer temasom styringskapasitet og styringslegitimitet. 

Videre skal vi se på hva som karakteriserer ekstremisme og terrorisme, se på ulike årsaker og hensiktsmessige tiltak. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning: 

SAMPOL608 har delvis felles undervisning med studenter på søsteremnet SAMPOL611, som inngår i masterprogrammet Operativ ledelse og myndighetsutøvelse.

Den faglige komponenten om ekstremisme og terrorisme er unik for SAMPOL608 og er tema for første del av studiet, inkludert første samling. Øvrige tema rundt organisering for samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og myndighetsutøvelse er felles for begge emner og er tema for andre og tredje samling:

Planen under gjelder inneværende vårsemester. Undervisningsplan for våren 2024 fastsettes i løpet av høsten.

 • 1. samling (kun SAMPOL 608): 3. - 4. februar 2023 (fre-lør, fysisk/digital)
 • 2. samling (felles): 17. - 19. mars 2023 (fre-søn, fysisk/digital)
 • 3. samling (felles): 21. - 23. april 2023  (fre-søn, fysisk/digital)

Avsluttende vurdering: Innlevering av semesteroppgave innen 15. mai 2023

SAMPOL 609 Korrupsjonsgransking

Innhold: 

Emnet tar for seg korrupsjon i ulike kontekster, med hovedvekt på politisk korrupsjon og hvilken rolle dette spiller for demokratiet. Vi skal diskutere årsaker til korrupsjon og metoder for å granske og bekjempe korrupsjon. En del av emnet tar opp de utfordringene norske aktører møter i utlandet, blant annet gjennom bistandsarbeid.

Emnet fokuserer på tre hovedproblemstillinger:

 • Hva er korrupsjon? Begreper, teori, historisk perspektiv og empiri
 • Hva er årsaker til korrupsjon?
 • Kampen mot korrupsjon

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning: 

Planen under gjelder inneværende vårsemester. Undervisningsplan for våren 2024 fastsettes i løpet av høsten.

 • 1. samling: 10. - 12. februar (fysisk/digital)
 • 2. samling: 24. - 26. mars (kun digital)
 • 3. samling: 5. - 7. mai (fysisk/digital)

Avsluttende vurdering: Innlevering av semesteroppgave innen 22. mai 2023

Les hele emnebeskrivelsen

Opptakskrav 

Du søker opptak til ett og ett emne separat. Du må fylle begge opptakskravene under: 

 • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

Du må laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene samtidig som du søker plass på emnet. Har du tatt ett eller flere emner tidligere er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon dersom du søker på et nytt emne i rekken. 

For opptak til masteroppgaven SAMPOL650 gjelder særskilte opptakskrav, se avsnittet om opptak til masteroppgaven.

Vi tar opp kvalifiserte søkere til hvert av emnene etter dato for registrert søknad.