Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

ICI.DEM.PATH

Forskningsprosjektet ICI.DEM.PATH er en samling av flere studier.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
Foto:
Grete Reimers

Over 70 000 personer i Norge har demens, og en betydelig økning er forventet de neste årene. Mer enn halvparten av disse bor i eget hjem. Demens er en hjernesykdom som kjennetegnes av kognitiv svikt og nedsatt funksjon i dagliglivet. Sykdomsforløpet gjør at disse har stadig økende behov for hjelp og støtte fra pårørende og offentlige helsetjenester.

Det er behov for å utvikle bedre og målrettede tilbud for denne gruppen, både for å øke kvaliteten på tjenestene, ta vare på pasientenes verdighet og sikkerhet, men også for å redusere byrden for pårørende og behovet for sykehjemsplass.

Det er gjort forsøk på å imøtekomme disse problemstillingene og gode tiltak er opprettet. Samtidig viser kompleksiteten i feltet og variasjonen i individuelle behov at isolerte enkelttiltak ikke er nok.

«Hva er viktig for DEG?»

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for DEG?» tilbys undervisning, kombinert med støtte fra frivillige og bruk av teknologiske løsninger. Samtidig styrkes tverrfaglig samarbeid gjennom undervisning og støtte for fastleger og hjemmesykepleie.

Som en del av prosjektet gjennomføres en rekke studier for å øke kunnskapen om problemstillinger knyttet til hjemmeboende personer med demens. Gjennom kvalitative intervjuer ønsker vi å få vite mer om hva denne gruppen tenker om sin egen situasjon, om det å motta hjelp og hva som er viktig for dem i hverdagen – nå og i tiden fremover.

EpiHome

Forskerne skal også se nærmere på hvor vi dør. Å dø hjemme, eller å være trygg hjemme så lenge som mulig, har lenge vært fremhevet som et ideal for livets siste dager. Internasjonalt er det godt dokumentert at flertallet ønsker å dø hjemme med familien rundt seg. En av delstudiene i ICI.DEM.PATH, EpiHome, kartlegger alle dødsfall i Norge i løpet av en toårsperiode. Vi vil studere hva som skjer de siste tre månedene før død, og sammenligne hjemmedød, død på sykehjem, sykehus og andre steder.

I EpiHome brukes registerdata for å få ny kunnskap om de som bor hjemme, sosiodemografiske forhold, helsetjenesteforbruk, medikamentforeskrivninger og hva fastlege og legevakt bidrar med.  

Det er gjort lite forskning på hjemmeboende ved livets slutt i Norge. Om lag 400 000 personer dør årlig her til lands; 49 % på sykehjem, 32 % på sykehus og bare 14 % hjemme. Norge har dermed det laveste antall hjemmedødsfall i verden.