Hjem
Click

Utdanning

Integrerte Masterstudier / Profesjonsstudier

Profesjonsstudiet i psykologi

 • Studiepoeng360
 • PoenggrenseNytt
 • Antal år6
 • StudiekodePRPSYK

Introduksjon

Introduksjon

Kvifor oppfører vi oss som vi gjer i ulike sosiale situasjonar, og korleis blir vi påverka av følelser? Korleis tenker, hugsar og lærer vi? Korleis kan vi forstå psykiske problem, og korleis kan vi hjelpe dem som har dei? Finst det måter å førebygge psykiske lidingar i befolkninga?

Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du kunnskap om dei ulike områda av psykologien og om det vitskapelege grunnlaget for metodane i faget. Du lærer om mennesket si normale åtferd og utvikling, psykiske lidingar og avvikande åtferd.

Det blir lagt vekt på både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap. Studentane si eiga utvikling gjennom studiet er viktig og du får klinisk erfaring frå undervisningsklinikkane ved UiB og gjennom ekstern praksis på ulike område.

Studiet skal gjere deg i stand til å kunne forstå, førebygge og behandle psykiske lidingar, og utføre dei viktigaste formene for psykologisk arbeid med menneske i alle aldrar.

NB- Viktig informasjon om nytt opptakgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi frå 2016

Studieåret 2015/2016 vil vere siste året årsstudium i psykologi er opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen.

For meir informasjon sjå: Ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi 2016

Oppbygging

Oppbygging

Gjeld studentar som får opptak til eit seksårig studieløp gjennom samordna opptak hausten 2016:

Studieprogrammet er under revisjon. For studentar som får opptak gjennom samordna opptak hausten 2016, består studieprogrammet av 360 studiepoeng (sp), og har ei lengde på 6- 6,5 år. Endringane i studieprogrammet gjeld dei første fire semestra, og ny oppbygning av desse er som følgjer:

1. semester haust:

 • EXFAC-PS Examen facultatum, psykologi (10 sp)
 • PSYK112 Sosial og personlighetspsykologi (10 sp)
 • PSYK113 Innføring i metode (5sp)
 • PROPSY301A Profesjonsførebuande I (5 sp)

2. semester vår:

3. semester haust:

 • PROPSY302 Utviklingspsykologi (15 sp)
 • PROPSYMET Metode II (10 sp)
 • PROPSY301C Profesjonsførebuande III (5 sp)

4. semester vår:

Etter det fjerde semesteret blir kullet delt i to. Kull A følgjer normert studieløp frå det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306, sjå fana 'Studieløp'. Kull B får høve til å ta valemne, utveksling eller annan aktivitet i eit pausesemester, før dei fortset på det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306 frå og med vårsemesteret. Frå og med femte semester gjeld studieplanen slik oppsettet er under fana 'Studieløp', frå og med emna PROPSY305 Kognitiv psykologi og PROPSY306 Klinisk nevropsykologi.

Gjeld studentar som får opptak til femårig profesjonsløp gjennom lokalt opptak hausten 2016

For dei som får lokalt opptak til dei fem siste åra av profesjonsstudiet, på grunnlag av Årstudium i psykologi frå Universitetet i Bergen, gjeld emnerekkjefølgja slik den er skissert under fana 'Studieløp'. Studieprogrammet er totalt på seks år (360 studiepoeng) og skal innehalde følgande:

 • 60 studiepoeng årsstudium i psykologi
 • 300 studiepoeng psykologstudium (5 års studium)

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Cand.psychol.-graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog. Dei vanlegaste arbeidsområda er helsevesenet, forsking og undervisning, skolevesenet, organisasjonar, sosialsektoren og private verksemder. For tida er det mangel på psykologar i mange sektorar, både i det offentlege og private, og det er derfor gode arbeidsmoglegheiter for nyutdanna psykologar.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi (cand. psychol.-grad) skal studenten vise kunnskap og forståelse som kreves for å kunne arbeide selvstendig som psykolog, og kunne utføre det praktiske arbeidet som kreves for å oppnå autorisasjon som psykolog.

Kunnskap og forståelse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Redegjøre for og kritisk kunne vurdere psykologiens teoretiske og vitenskapelige grunnlag
 • Analysere aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid, samt redegjøre for kunnskap om sammenhengen mellom vitenskap og evidensbasert praksis og betydningen av denne sammenhengen for yrkesutøvelse
 • Gjengi og redegjøre for psykologiske metoder for utredning og tiltak overfor individer, grupper og organisasjoner
 • Gjengi og redegjøre for teorier om hvordan biologiske, individualpsykologiske, relasjonelle, samfunnsmessige og kulturelle forhold konstituerer og påvirker grupper og individer (barn, kvinner, menn)
 • Redegjøre for relevant lovverk, regler og retningslinjer

Ferdigheter og kompetanse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Vise et bredt spekter av ferdigheter innen psykologisk utredning og behandling
 • Drive forsvarlig psykologisk behandling
 • Planlegge, lede og gjennomføre forebyggende arbeid, samt utviklings- og endringsarbeid i forhold til individer, grupper, organisasjoner og miljøer
 • Planlegge og utvikle behandling og tiltaksprogrammer på vitenskapelig grunnlag
 • Arbeide løsningsorientert i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Redegjøre skriftlig og muntlig overfor berørte parter om utredning, tiltak og resultater, samt underbygge disse med relevant forskning, lover og regler
 • Finne, kritisk vurdere og anvende relevant informasjon, samt å diskutere nye fakta, hendelser og problemstillinger knyttet til ulike brukergrupper, og derigjennom bidra til nytenkning og innovasjon i yrket og egen yrkesutøvelse
 • Redegjøre for og utvise god dømmekraft i sitt virke som psykolog
 • Kritisk og systematisk evaluere egen virksomhet
 • Holde seg orientert i forhold til oppdatert, internasjonal fag- og forskningslitteratur og vurdere bruk av denne i eget arbeid

Generell kompetanse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Utøve etisk bevissthet og akademisk redelighet ved bruk og formidling både av egne og andres fag- og forskningsbidrag
 • Reflektere om psykologifagets posisjon og innflytelse i samfunnet
 • Vise vilje og evne til kontinuerlig utvikling av selvinnsikt og empati
 • Vurdere, ut fra et vitenskapelig fundert helhetssyn på mennesket, atferd, handlingsmønstre og væremåter i lys av etiske prinsipper, menneskerettighetene og klienters etniske og kulturelle bakgrunn
 • Identifisere og ta stilling til etiske aspekter ved egne forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Forholde seg profesjonelt til klienter og deres pårørende
 • Reflektere om psykologprofesjonens ansvar for å invareta marginaliserte grupper
 • Identifisere eget behov for ytterligere kunnskap og fortløpende utvikle sin kompetanse

Opptak

Søknadsprosedyre

For opptak til det seksårige studiet søker du via Samordna opptak.

For opptak til det femårige studiet søker du gjennom søknadsweb. Det er berre dei som har studierett på årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen som kan søke det lokale opptaket.

Søknadfrist er 15. april for begge opptak

Opptakskrav

For opptak til det seksårige studiet er kravet generell studiekompetanse. Søknad via Samordna opptak.

For opptak til det femårige studiet er opptakskravet årsstudium i psykologi (60 studiepoeng). Det er kun dei som har studierett på årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen som kan søke det lokale opptaket. Karakteren på psykologiemna i årsstudiet tel ved opptaket. Det krevst ein snittkarakter på minimum C på desse emna for å være kvalifisert søkjar. Søknad via søknadsweb.

Søknadsfrist for begge opptaka er 15. april

For meir informasjon sjå: Ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi 2016

Poenggrense

Nytt

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB og Det psykologiske fakultet har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. På profesjonsstudiet i psykologi vel vi i tillegg ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for studentane. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald som blir integrert i utdanninga di. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia og Danmark.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Vidare studium

Studievegar

Årsstudium

Årsstudiet i psykologi er obligatorisk for å kunne gå vidare på det femårige psykologstudiet. Det er karakterane frå årsstudiet som er grunnlaget for opptaket. Les meir om studiet på nettet: uib.no/studieprogram/ÅRPS

Psykologstudiet

Det femårige studiet er bygd opp om ein «forskar-praktikar»-modell. Du får innføring i psykologiske teoriar, forskingsmetodar og forskingsbasert kunnskap på den eine sida. På den andre sida får du grunnkompetanse innan dei sentrale arbeidsområda for psykologar, som klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, nevropsykologi, samfunnspsykologi og forsking.

Forsking

I det psykologiske fagmiljøet blir det forska på fleire større forskingsfelt, som kognitiv nevrovitskap og kognitiv psykologi, helsefremmande arbeid, individuell og klinisk psykologi, pedagogikk og utdanning, sosial- og organisasjonspsykologi. Det finst eigne grupper som forskar på så ulike tema som stress, læring, avgjerdstaking og arbeidsmiljø.

Sjå også desse studia

Arbeids- og organisasjonspsykologi, generell psykologi, årsstudium i psykologi, folkehelse og helsefremmande arbeid, pedagogikk.

Studieløp

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10

Visste du at...

På psykologsstudiet kan du ha praksis i Sør-Afrika hvor du får yte psykologisk bistand til barn, unge og voksne der en betydelig andel er eksponert for ulike traumer og vold både i nære relasjoner, i lokalsamfunnet og på det politiske plan.

Psykologi, kriseledelse og stresshåndtering

Kanskje det aller viktigste vi lærer i høyere utdanning er evne til å tilegne oss ny kunnskap, håndtering av store mengder informasjon og kritisk tenkning
Marit Warncke
Administrerende direktør

Studieplan