Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
Nyhet

PhD-stipendiat i økosystemtjenester

CeSAM søker etter PhD-stipendiat i økosystemtjenester, for å måle og forstå mønstre av etterspørsel etter økosystemtjenester i det norske samfunnet.

Ecosystem services in Norway
Foto/ill.:
Peter Manning

Hovedinnhold

Doktorgradsprosjektet vil måle den relative etterspørselen etter ulike økosystemtenestar, inkludert både materielle og ikkje-materielle tenester, hos forskjellige aktørar i det norske samfunnet, og identifisere dei bakanforliggande sosiale drivarane som styrer etterspørselen etter desse tenesta. 

Prosjektet ligg under UiBs Senter for berekraftig arealbruk (CESAM). Stipendiaten vil delta i prosjektet NCPNorge, som har som mål å byggje ein allment anvendeleg modell for å føresjå dei sosiale konsekvensane av økosystemendringar over heile Noreg. Dette er ei stor oppgåve, og prosjektet vil gjennomførast i fleire trinn. Den fyrste av desse, og ei viktig forutsetning, er å kvantifisere kva økosystemtenestar som er mest etterspurd av ulike interessentar i Noreg, i eit sosialøkologisk forskingsprosjekt. Dette prosjektet vil også bidra til framskaffing av ny informasjon om årsaka til variasjon i etterspørselen etter økosystemtenester.

For å møte desse måla vil PhD-prosjektet gjennomføre Workshops med eit breitt spekter av lokale interessentar i fleire norske regionar. Dette ville bli følgt av ein kvantitativ undersøking blant eit større utval av interessentar frå heile landet. Ytterlegere data vil bli samla inn for å forstå dei sosiale og kulturelle drivane av etterspørsel etter økosystemtenestar. Videre kan eksisterande og nye data om preferansar for arealbruk og bevaring analyserast, inkludert nasjonale opinionsundersøkingsdata frå Norsk medborgerpanel, Representantpanelet og Forvaltningspanelet. Balansen mellom storskala spørjeundersøking og intervjuarbeid vil avhenge av profilen til kandidaten som blir tilsett.

Prosjektet vil byggje på tverrfagleg samarbeid i CESAM og byggje grunnlaget for storskala forskingsplattform, samtidig som det gjev innsiktsfull og samfunnsrelevant forsking i seg sjølv. Stipendiaten vil primært bli veileda av professor Peter Manning (BIO), med støtte frå førsteamanuensis Endre Tvinnereim (Institutt for politikk og forvaltning), professor Vigdis Vandvik (BIO) og professor Inger Måren (BIO).

 

Søknadsfrist: 1. desember 2023.

For mer informasjon, og for å søke på stillingen, se annonsen på Jobbnorge.