Home
The Grieg Academy Centre for Music Therapy Research – GAMUT

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Mot et selvstendig liv i felleskap: en kvalitativ studie av musikkterapeutisk praksis i fasen av ettervern innen barnevernet

Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle ny kunnskap om hvordan musikkterapeutisk praksis kan brukes til å styrke barnevernets ettervern overfor ungdom i alderen 16 til 23 år.

Prosjektet tar sikte på å beskrive musikkterapeutisk praksis og å undersøke hvilke erfaringer ungdommer som har deltatt i musikkterapi har hatt i møtet barnevernets tjenester. Det er også et mål å utvikle modeller for formidling og samarbeid i forhold til  barnevernets instanser slik som Bufetat og Bufdir. 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Aleris Ungplan Region Vest og Griegakademiet - institutt for musikkterapi, Universitetet i Bergen.

Høsten 2013 etableres det en  referansegruppe for prosjektet bestående av brukere, pårørende,  fagmennesker og representanter fra barnevernssystemet.  Referansegruppen vil fungere som rådgivende og samarbeidende instans.

Publikasjoner

Bok

Krüger, V & Strandbu, A (2015). Ungdom, musikk, deltagelse: musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. 

Stensæth, K. Krüger, V. & Fuglestad, S. (red) (2016). I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Bokkapitler

Krüger. V. (2016). Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov. Et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis. I K. Stensæth, V. Krüger  & S. Fuglestad (red) (2016), I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Strandbu, A., Krüger, V. & Lorentzen, M. (2016). Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse. I K. Stensæth, V. Krüger  & S. Fuglestad (red) (2016), I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.