Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hva påvirker folks helse og arbeidsmarkedstilknytning?

Anne-Lise Breivik disputerer 24.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Determinants of Health and Labor Market Outcomes".

Main content

Norge har høyt sykefravær og mange på uføretrygd. Denne avhandlingen kan bidra til å forklare noen av grunnene til dette. Avhandlingen består av tre artikler som studerer hvordan forskjellige hendelser påvirker folks helse og arbeidsmarkedstilknytning gjennom livsløpet.

Den første artikkelen viser at foreldre som opplever at barnet deres får en uventet og alvorlig sykdom i alderen 5-18 år har signifikant og vedvarende reduksjon i inntekt og arbeidsmarkedsdeltakelse, og økt bruk av trygdeytelser, som uføretrygd, opptil tre år etter at barnet får en alvorlig sykdom. Resultatene viser videre at foreldrenes underliggende helseutfordringer er relatert til psykologiske diagnoser.

Den andre artikkelen undersøker effektene av en reform fra 1975 som gav økt tilgang til barnehage for barn i alderen 3-6 år på deres helse i voksen alder. Det første resultatet i artikkelen viser at kvinner som ble påvirket av reformen har større bruk av helsetjenester og sykefravær under graviditet. Vi finner imidlertid ingen direkte helseeffekter av den økte bruken. Det andre resultatet viser at de som ble påvirket av reformen har en reduksjon i bruken av psykiske helsetjenester i voksen alder.

Den tredje artikkelen ser på forholdet mellom kortsiktig økning i luftforurensing, helse og sykefravær. Ved å benytte geografisk- og tidsvariasjon i luftforurensing i Norge finner vi at antall fastlegebesøk og sykehusbesøk, samt sykefravær, øker i perioder med høy luftforurensing. De største effektene er på befolkningen i arbeidsfør alder, mens barn og eldre ikke like stor grad påvirkes av luftforurensingen på kort sikt. Økningen i bruk av fastlegetjenester for folk i arbeidsfør alder henger sammen med behovet for sykemelding i perioder med høy luftforurensing.

Personalia

Anne-Lise Breivik (f.1988) fullførte mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i 2014. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen der hun har vært stipendiat. Hovedveileder er professor Katrine V. Løken og biveileder er førsteamanuensis Julie Riise.