Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mentorordning for førsteårsstudenter

Mentorordningen ved Fakultet for kunst, musikk og design

Mentorordningen ved KMD er et tilbud til alle våre førsteårsstudenter på et av fakultetets bachelor- eller masterprogram. Tilbudet varer gjennom hele første studieår. Ordningen har som mål å bidra til et godt faglig og sosialt miljø blant studentene.

Main content

Hva er mentorordningen ved KMD?

For å sikre studentene en god start på studiene og skape et godt læringsmiljø i alle studieprogram, har UiB etablert det som kalles mentorordningen. Alle førsteårsstudenter på bachelor- og masterprogrammene ved KMD blir tildelt en gruppe ledet av 1-2 mentorer.
Mottaket i studiestartuken koordineres av Studieseksjonen i samarbeid med instituttene og øvrig administrasjon ved fakultetet. Mentorene loser sin mentorgruppe gjennom semesterstartsukens program. De skal bidra til at studentene får all nødvendig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, fakultetet og universitetet som gis ved studiestart. Det skal også fungere som en lav terskel for å spørre, hvis det er noe du som student lurer på.

Mentorgruppene møtes deretter jevnlig til mentorsamlinger og sosiale sammenkomstert gjennom hele første studieår. Mentorene er selv med å forme hvilket innhold samlingene skal ha, i samråd med mentorgruppen, studiekonsulentene, programstyret og mentorkoordinator. Eksempler på aktuell tematikk for samlingene kan være studieadministrativ hjelp/info, studieteknikk, stressmestring, prestasjonspress, eksamensmestring, trivsel, motivasjon, aktuelle karriereveier eller rene sosiale tiltak. Mentorene kjenner fakultetet og studentlivet godt, og kan bidra til at du i større grad får innsikt i hvordan du kan dra nytte av eller delta i tilbud knyttet til studentvelferd, læringsmiljø, organisasjoner og lignende. Mentorordningen er viktig for å skape et godt faglig og sosialt nettverk studentene imellom.

Etter å ha deltatt i mentorordningen håper vi at studentene sitter igjen med verktøy og ferdigheter til å håndtere rollen som student videre i studiet ved KMD. Målet er at studentene skal ha en følelse av at de mestrer studiet, og at de vet hvem de kan kontakte hvis man møter på utfordringer som kan påvirke fremdrift og trivsel på studiet.

Hva kreves det av deg som student?

Det kreves ingen forkunnskaper eller forberedelse for å delta i mentorordningen – det skal være gøy og til hjelp for deg!

Det legges opp til at mentorordningen ikke kolliderer med din undervisning. Du bestemmer selv i hvor stor grad du ønsker å benytte deg av tilbudet, men dess flere som deltar desto mer samlet blir dere som kull.
I studiesammenheng på KMD kan det svært viktig å kjenne sine medstudenter.

Hva kreves av deg som mentor?

For å bli mentor må du være aktiv student ved fakultetet og ha bestått første studieår. Som mentor er du ekspert på å være student og skal fungere som en veiviser inn i studenttilværelsen og henvise til hvem de kan kontakte for å få svar på det de eventuelt lurer på. Du skal skape et trygt og inkluderende miljø for hele kullet.

Om du ønsker å bli student må du søke når stillingene lyses ut i vårsemesteret. Om du blir valgt ut blir du tilbud en stilling som mentor for et studieprogram ved KMD. Det er en fordel at du er mentor for programmet du selv har studert, men du kan blir bedt om å være mentor for et annet studieprogram. Mentorene ansettes for et studieår av gangen og bør ha god kjennskap hvordan det er å være student ved fakultetet, så vel som universitetet.

Hva er forskjellen på mentorgrupper og faddergrupper?

Fadderordningen er et studentorganisert tilbud kun den første uken av studiestart, og vektlegger det sosiale. Mange aktiviteter foregår på fritiden og utenfor campus. Ved KMD er gjerne faddergruppene inndelt etter studieprogram og hver faddergruppe ledes av en frivillig fadder.

Mentorordninger er organisert av UiB via fakultetet. Ved KMD er mentorene erfarne studenter som er ansatt av fakultetet og koordineres av studieseksjonen. Ordningen starter opp, i likhet med fadderordningen, ved første studiedag. Gruppen er gjerne den samme som faddergruppen din, altså ditt studiekull. Forskjellen er at gruppen ledes av en ansatt mentor og er et tilbud som vedvarer gjennom hele første studieår. Deltagelse i mentorordningen er nyttig for å sikre deg at du gjennomfører alle nødvendige gjøremål ved studiestart, for å skape et godt læringsmiljø, og for å bli kjent med alle sider av studieprogrammet og studentlivet. 

Du kan være med både i en mentorgruppe og i en faddergruppe.
Vi anbefaler deg å delta i begge! 

Mentorer studieåret 23/24

INSTITUTT FOR DESIGN

BA og MA Design
Visuell kommunikasjon: Simon Sviggum, Tonje Sund
Møbel-, romdesign, og interiørarkitektur: Jenny Paus og Rian Adam Sadiq

KUNSTAKADEMIET – INSTITUTT FOR SAMTIDSKUNST

BA og MA Kunst: Rikki Winde

GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK

BA og MA Utøvende musikk: Didrik Berg, Hedda Frøland og Øyvind Bjørkum

BA Musikkvitenskap: Sanne Sowelu Lerøy

MA Musikkterapi: Nina Sofie Halvorsen

PPU-KMD: Kristin Nordås Skårdal