Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mentorordningen

Mentorordning for studenter

En mentor kan bidra til at du raskere blir faglig og sosialt integrert i studiet og i studiemiljøet, og kan gjøre overgangen fra videregående skole til universitet enklere.

Main content

Initiativet til mentorordningen kom fra studentene selv, og mentorsatsingen er et av flere tiltak for at studenter ved UiB raskt skal finne seg til rette og trives på sitt lærested, slik at de kan mestre studiene og de faglige utfordringene. 

Fra høsten 2023 vil de fleste studieprogram tilby mentorordninger for førsteårsstudenter, utenom enkelte årsstudier. Se nettsidene til fakultetet/studieprogrammet ditt for mer informasjon, se faktaboks til høyre. 

Hva er en mentorordning?

Mentorordningene kan være organisert som faste grupper der studenter og en eller flere mentorer møtes jevnlig. Felles for alle ordningene er at det er lav terskel for å ta opp spørsmål som handler om studiehverdagen, og at man kan få råd og støtte som gjør det enklere å være student. De aller fleste ordningene legger også opp til samlinger i grupper der man kommer i dialog med medstudenter. 

Hva er en mentor?

En mentor er en erfaren student eller en faglig ansatt som kan støtte deg i studiet, og som du kan diskutere ulike sider ved det å være student med, for eksempel prestasjonspress, eksamensmestring, ensomhet, tvil om studievalg, mangel på motivasjon og lignende. Mentorene kjenner også studiestedet, og kan bidra til at du i større grad får innsikt i og kan dra nytte av tilbud knyttet til studentvelferd, organisasjoner og lignende. 

Hva er forskjellen på en mentor og en fadder?

Fadderordningen er et studentorganisert tilbud den første uken av studiestart, og vektlegger det sosiale. Mange aktiviteter foregår på fritiden og utenfor campus. 

Som student ved UiB vil du gjennom semesteret møte andre viderekomne studenter som har ulike roller, som gruppeleder, undervisningsassistent og lignende. En av forskjellene på en undervisningsassistent/gruppeleder og en mentor, er at mentoren er forberedt på og kan også initiere samtaler som ikke nødvendigvis relaterer seg direkte til pensum eller faget. 

Mentorordninger kan også starte opp allerede første studiedag eller i løpet av de første ukene, men mentor er tilgjengelig for studentene hele første semester og i mange tilfeller gjennom hele første studieår. Tilbudet er forankret i studiet og administrert av fakultetet eller instituttet, og foregår, med noen få unntak, på campus på dagtid. 

Hvorfor bør du benytte deg av tilbudet om mentor?

De fleste ordninger er frivillige, men ved å delta får du informasjon du ellers gjerne ville brukt tid på å lete opp eller i verste fall oversett. Du kan høste av erfaringene til medstudenter, du kan få innsikt og kunnskap som gir studiehverdagen enklere og du blir del av et støttende og inkluderende fellesskap.