Home
Research Ethics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studentoppgaver

Særlig om studentoppgaver

Studentoppgaver inngår som en del av utdanningen ved UiB. Studentoppgaver kan både være innleveringer underveis i studieforløpet og avsluttende bachelor- eller masteroppgaver. Formålet med studentoppgavene er at studentene skal gjennomføre sin utdanning ved UiB, herunder tilegne seg vitenskapelig metode. Behandling av personopplysninger kan inngå i studentoppaver og følge grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer, regelverk for behandling av personopplysninger og UiBs egne retningslinjer og rutiner.

Main content

Studentoppgaver er oppgaver som utføres på bachelor- og masternivå ved høyskole eller universitet. 

Studentoppgaver vil som hovedregel ikke defineres som vitenskapelig forskning, men som opplæring i vitenskapelig metode og forskningsetikk.

Studentoppgaver som gjennomføres i tilknytning til pågående forskningsprosjekter i regi av etablerte forskergrupper vil kunne defineres som vitenskapelig forskning, og vil omfattes av bestemmelser som gjelder for vitenskapelig forskning, se over, herunder rådføringsplikt. Student må avklare nærmere med veileder hvilke bestemmelser som gjelder 

Behandling av personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med gjennomføring av studentoppgaver, som ikke defineres som vitenskapelig forskning, skal ha rettslig behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 og artikkel 9. 

  • Behandling av personopplysninger i studentoppgaver har rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) med supplerende rettslig grunnlag i universitets- og høyskoleloven § 1-3
  • Behandling av særlig kategorier personopplysninger i studentoppgaver må forankres i et uttrykkelig samtykke fra deltaker, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a) 

Studentoppgaver skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og retningslijer. Rekruttering av deltakere i studentprosjekter skal i samsvar med de forskningsetiske retningslinjer som hovedregel alltid baseres på frivillig, informert og gjenkallelig deltakelse, og samtykke til deltakelse skal kunne dokumenteres.