Home
DIMENSIONS

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Personvern

Databehandling i DIMENSIONS

Informasjon om behandling av personopplysninger i forskingsprosjektet «DIMENSIONS» ved Det juridiske fakultet, UiB.

Illustrasjonsbilde - personvern
DIMENSIONS: Personopplysninger behandles på en sikker måte, i tråd med lovgivningen for forskningsprosjekter og forskningsetiske retningslinjer.
Photo:
COLOURBOX

Main content

Bakgrunn og formål med forskningsprosjektet

Prosjektet tar sikte på å utvikle jussens forståelse av psykosetilstanden, og psykosetilstandens betydning for spørsmålet om strafferettslig utilregnelighet. For å oppnå dette vil prosjektet bringe sammen kunnskaper fra ulike fagområder, herunder filosofi, juss og medisin.

Prosjektet tar utgangspunkt i norsk strafferett, der utilregnelighet kun krever en alvorlig psykisk sykdomstilstand på gjerningstidspunktet, uten noe krav til hvordan tilstanden innvirket på lovbruddet.

Resultater fra prosjektet vil blant annet bli presentert i form av vitenskapelige artikler, på konferanser og foredrag, og gjennom populærvitenskapelig formidling.

Datamateriale og behandling av informasjon

En viktig del av prosjektet er å undersøke dommer i straffesaker hvor det har vært spørsmål om den tiltalte var utilregnelig. Prosjektet vil samle inn alle domsavsigelser fra norske domstoler hvor utilregnelighet har blitt vurdert i perioden 2019 – 2023. Dommene vil primært bli samlet inn gjennom direkte henvendelse til domstolene for utlevering av dommer. I tillegg vil prosjektet samle inn alle dommer som er offentlig tilgjengelig på lovdata.no i perioden 2010-2023.

Vi behandler og oppbevarer dommene vi har innhentet som konfidensielt materiale og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer. Det innsamlede datamaterialet vil kun være tilgjengelig for et begrenset antall personer ved Universitetet i Bergen som er tilknyttet prosjektet.

Materialet oppbevares og behandles i UiBs løsning for sikker tilgang til sensitive og konfidensielle personopplysninger, SAFE. Dette er en svært sikker framgangsmåte, og oppbevaringen og behandlingen etterkommer de krav som Datatilsynet stiller på tilfredsstillende vis. Dommene er planlagt slettes senest ved prosjektslutt, som er forventet å være er 31.05.2026.

Opplysningene som hentes ut fra dommene vil registreres i datamatriser. Den informasjon som samles inn fra dommene vil inkludere rettslige argumenter om utilregnelighet, psykiatriske diagnoser og symptomer som har betydning for avgjørelsen, data om lovbruddene samt demografiske data om personen som er siktet. Datamatrisene vil ikke inneholde direkte personidentifiserende informasjon. Disse matrisene vil bli oppbevart også utover prosjektslutt, slik at andre kan ettergå våre resultater eller at resultatene kan danne grunnlag for ny forskning. Matrisen vil kun bli delt i anonymisert form, eller dersom vi er pålagt å levere dem ut for å oppfylle rettslige eller forskningsetiske forpliktelser.

Funn fra forskingsprosjektene vil bli presentert i vitenskapelige artikler, rapporter, seminarer og lignende. Navn og annen personlig informasjon fra enkeltsaker vil ikke bli omtalt i dette materialet. I tråd med det forskningsetiske prinsippet om "Åpenhet, etterprøving og kritikk" og etablert refereringspraksis innenfor rettsvitenskap vil det derimot kunne bli vist til saksnummer for enkeltsaker i materialet.

Lovgrunnlag for behandling

Datamaterialet som prosjektet behandler er ikke taushetsbelagte. Dette følger av Straffeprosessloven §28, som sier at utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en avsluttet straffesak kan kreves av den siktede, den fornærmede, etterlatte og enhver annen som det har rettslig interesse for.

Datamaterialet prosjektet samler inn vil inneholde personopplysninger. Vi behandler personopplysninger med grunnlag i Personvernloven § 8 og § 9, som gir hjemmel til å behandle personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig forskning eller statistiske formål.

Prosjektet har gjennomført rådføring med Personvernombudet ved UiB, og det er vurdert at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og øvrige relevante bestemmelser.

Prosjektet har også blitt meldt til REK vest (søknadsnummer 25451). Konklusjonen fra komiteen er at prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde.