Home
Social Insurance and labour economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Pensjonsreforma er godt nytt for dei yngste

Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.

Main content

Det er professor Alf Erling Risa ved Institutt for økonomi som heldt dette fram i ein artikkel i Bergens Tidende 19. april. Bakgrunnen for pensjonsreforma er at det stadig vert fleire eldre som lever stadig lengre, noko som inneber auke i utgiftene til pensjonar. Lågare pensjon er, ved sida av å motivere eldre arbeidstakarar til å stå lengre i arbeid, er ei viktig side ved reforma.

I artikkelen diskuterer han også om reforma er rettferdig mellom generasjonane, og stiller spørsmål ved om ikkje dei som i dag er i aldersgruppa 60-67 burde bidrege meir. Artikkelen er den tredje i ein serie som har framtidas pensjon og trygd som tema, og den ligg som vedlegg til sida her.