Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bli student

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder. Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge. Søkere bosatt i Norge med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits er pålagt å betale studieavgift dersom ikke fritak er innvilget.

Main content

Hva er opptakskravene?

Du må dekke disse generelle opptakskravene for å være kvalifisert:  

Bachelorgrad 

 • Du må ha fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole.
 • Har du fullført en bachelorgrad i utlandet? Sjekk her om den tilsvarer norsk bachelorgrad.
 • Faglig fordypning 
 • Du må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til. Finn detaljert informasjon om krav til faglig fordypning for ønsket studieprogram på studieprogramsidene.

C-krav 

 • De fleste masterprogram ved UiB har krav til minimum snittskarakter C (2,50) i den faglige fordypningen. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng. Noen masterprogram kan ha strengere krav til snittkararkter enn 2,50. For de programmene dette gjelder vil det være spesifisert i studieplanen.

 • Dersom du har en bachelorgrad uten definert faglig fordypning (f.eks. profesjonsutdanning) vil hele graden bli brukt i utregningen.

 • Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert på grunnlag av karakterpoeng.

Språkkrav 

 • Engelskspråklige masterprogram: Med engelskfag fra Vg1 i norsk videregående skole dekker du språkkravet i engelsk for de engelskspråklige programmene. Du trenger ikke dokumentere norskkunnskaper. Søkere som ikke har fullført engelskfag fra norsk videregående skole kan dekke kravet på andre måter. Se mer informasjon på denne nettsiden.

 • Merk at noen masterprogram kan ha andre språkkrav. For de programmene dette gjelder vil det være spesifisert i studieplanen.

Hvert studieprogram har også individuelle spesielle opptakskrav. Sjekk sidene til masterprogrammet du vil søke på for mer informasjon.

Viktige frister

Ved hovedopptaket åpner søknadsportalen 1. februar. Fristen for å søke masteropptak er 15. april. Du finner mer informasjon om de ulike fristene her. Hvis du er i arbeid, selvstendig næringsdrivende, har behov for særskilt tilrettelegging eller må flytte med familie kan du søke tidlig svar innen 1. mars. Les mer om tidlig svar her.

  Frister

  Høstopptak 2024:
  • 1. februar: Søknadsweb åpner
  • 1. mars: Frist for å søke om tidlig svar
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. juli: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
  • 1. juli: Omprioriteringsfrist
  • 20. mai: Svar sendes til søkere som kvalifiserer for tidlig tidlig svar
  • 10. juli: Du får svar på søknaden din
  • 16. juli: Svarfrist
  • 31. august: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist
  Våropptak 2024:
  • 1. oktober: Søknadsweb åpner
  • 1. november: Søknadsfrist
  • 8. desember: Du får svar på søknaden din
  • 15. desember: Svarfrist
  • 31. januar 2024: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist

    Prioritering 

    • Du kan søke opptak på inntil 2 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
    • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli i hovedopptaket.
    • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil det andre søknadsalternativet falle bort.

    Svar på søknad

    Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post.

    Dokumentene dine

    All dokumentasjon skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen 15. april. Under finner du en oversikt over hva du må dokumentere.

    Fullfører du graden eller relevante emner i søknadssemesteret?

    Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

    • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift
    • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
     • Utdanning ved UiB: Gjelder ikke UiB-studenter
     • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, ELLER med en bekreftelse fra ditt lærested.
    • Du kan dokumentere at utdanningen er fullført innen ettersendingsfristen 1. juli.

    Utdanning fra UiB eller offentlige norske universitet eller høyskoler?

    Har du bachelorgrad fra en institusjon på denne lista?

    Da trenger du ikke laste opp vitnemålene dine. Vi har tilgang til dem digitalt.

    Utdanning fra BI, Bjørknes eller Atlantis Medisinske Høyskole?

    Da må du laste opp bachelorvitnemål med komplett karakterutskrift

    Videregående / generell studiekompetanse?

    • Norsk vgs fullført etter 2000: Vi har tilgang til vitnemålet ditt i nasjonal vitnemålsdatabase
    • Annen vgs / før 2000: Du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs
    • IB: du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs

    Navneendring eller utenlandsk pass?

    Da trenger vi dokumentasjon på din identitet:

    • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
    • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)

    Har du hel grad fra utlandet?

    • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Vi godkjenner kun engelske og skandinaviske dokument. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Last opp originalen + oversettelsen innen søknadsfristen. 
    • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
    • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men er nyttig for oss.
    Dokumentere at du trenger tidlig svar?Se Tidlig svar

    Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen de gitte tidsfristene. 

    Veiledning for opplasting av dokumentasjon

    Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

    • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP). 
    • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes + at dokumentene er tydelige og lesbare.
    • Gi dokumentene tydelige navn (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). 
    • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
    • Ikke send dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
    • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

    Dokumentasjonskontroll

    Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

    Tidlig svar

    Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

    Du kan søke tidlig svar dersom du:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    I tillegg må du:

    • være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. 
    • ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak. Nye studium har ingen tidligere poenggrense å måle søkere opp mot. Du får derfor normalt ikke tidlig svar til nye studium.
    • krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)"

    Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak - last opp ENTEN:

    • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon /
    • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp /
    • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet /
    • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer /
    • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege) 
     • Kall PDF-filen tidligsvar

    Hva skjer hvis jeg får tidlig svar?

    Hvis du har fått tidlig svar vil du få en epost om dette innen 20. mai. Du vil se tilbudet i Søknadsweb først etter at hovedopptaket er gjennomført i starten av juli, og du må svare på tilbudet innen kort tid etter.

    Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere studieønskene innen 1. juli slik at programmet du har fått tilbud på blir din førsteprioritet.

    Hva skjer hvis jeg ikke kan få tidlig svar?

    Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

    Fullfører du utdanningen din i søknadssemesteret?

    Betinget tilbud

    Fullfører du bachelorgraden din i søknadssemesteret, eller mangler nødvendige emner for opptak til master? Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Betingelsen er at du må dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1.september/1.februar). Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

    Studenter ved UiB trenger ikke laste opp dokumentasjon for å få betinget tilbud.

    Dersom du har utdanning fra en av disse institusjonene vil all fullført utdanning som regel bli registrert automatisk i Søknadsweb, men du må laste opp dokumentasjon på utdanningsplanen din og emner du er meldt opp til i søknadssemesteret i Søknadsweb.

    Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

    Spørsmål og svar

    Er jeg faglig kvalifisert?

    Vi har dessverre ikke kapasitet til å forhåndsvurdere om din utdanningsbakgrunn kvalifiserer for opptak til våre masterprogram. Vi anbefaler alle som er usikre på om de kvalifiserer til et masterprogram om å registrere en søknad i Søknadsweb. Alle søkere vil få utdanningen sin faglig vurdert i løpet av saksbehandlingsperioden, etter at søknadsfristen har gått ut.

    Hva er "betinget tilbud"?

    Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1. september / 1. februar).

    Hvem kan få tidlig svar på søknaden sin?

    Søkere som oppfyller en eller flere av kriteriene under kan søke om tidlig svar i hovedopptaket:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    Når er opptaket til studier som begynner om våren?

    • Du kan søke fra 1. oktober.
    • Søknadsfristen er 1. november.

    Hva gjør jeg mens jeg venter på svar på søknaden min?

    • sjekk at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden i søknaden din
    • sjekk e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie
    • sjekk søppelfilteret ditt jevnlig

    Hva menes med rangering?

    Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.

    Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (snitt) og eventuelle tilleggspoeng (gjelder kun enkelte studieprogram). Ved lik konkurransepoengsum, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

    Hvordan regner jeg ut karaktersnittet mitt?

    Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

    For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

    Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

    BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
    A51575
    C31545
    B41560
    C32060
    B41040
    B41040
    D2510
    Sum 90330

    Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,67

    Hvordan regne om fra tallkarakterer til moderne karakterer?

    Tallkarakter Bokstavkarakter Tallekvivalent
    1,0-2,2A5
    2,3-2,5B4
    2,6-2,7C3
    2,8-3,0D2
    3,1-4,0E1

    Hva menes med individuell vurdering?

    Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder: søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om, og høyere utdanning uten karakter.