Home
Study of Religions

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Temaomtale RELV102

Kristendommen, jødedommen og islam (tilbys høstsemesteret, også høst 2022)

Agia Sofia
Photo:
Richard Johan Natvig

Main content

Dette emnet gjev eit oversyn over historia til og gode kunnskapar om kristendomen, jødedomen og islam. Ein studerer korleis desse religionane er blitt til og korleis dei har utvikla seg over tid fram til i dag, deira gjensidige påverknader og brytningar, og deira samspel med kulturen elles. Det gjev døme på korleis det er å leve som kristen, jøde eller muslim, kva for ritar og forteljingar som er sentrale, og kva for etiske reglar som blir grunngjeve med religiøse argument.

Studiet tar dessutan sikte på å gje kunnskapar om variasjonane innafor kvar av religionane, og om eit utval tekster og anna kjeldemateriale til desse religionane. Viktig i dette emnet er også ei oppøving i å nytta eit samanliknande perspektiv.