Home
Bergen Summer Research School

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BSRS 2015

Meld deg på sommer-forskerskolen i Bergen nå

Mange av FNs tusenårsmål er innfridd i flere regioner og underregioner, men fremskritt i andre områder er langt fra tilstrekkelige. Hvilke strategier trenger vi for at det globale framtidssamfunnet skal sikre en bærekraftig utvikling, også for fattige land? Dette blir tema for sommer-forskerskolen i Bergen i 2015.

BSRS 2015 Illustration
MELD DEG PÅ NÅ! Søknadsfristen for årets sommer-forskerskole er 15. februar. Du finner mer informasjon om hvordan du søker i artikkelen nedenfor.
Photo:
Annette Holmberg and Colourbox

Main content

FNs tusenårsmål (Millennium Development Goals) har de siste 10-15 årene rettet oppmerksomheten mot forsømte globale sosiale utfordringer. Dette har utløst mye forskning i et bredt spekter av disipliner. Men, gitt de mange utfordringene som kommer i kjølvannet av klimaendringene, spør mange seg om Tusenårsmålene egentlig har bidratt til en bærekraftig utvikling.

- Initiativet om Tusenårsmålene viser at det er mulig å skape felles mål på verdens ledernivå. Vi kan se vesentlige hull og mangler i måten de ble fulgt opp, men ingen kan frata Tusenårsmålene det mulighetsrom de har skapt for global utvikling. Kritiske innspill er bra og gir målene kraft, sier Professor Rune Nilsen, ved Senter for internasjonal helse. Han er faglig leder for Bergen Summer Research School (BSRS) 2015.

For mer informasjon og påmelding.

Ny generasjon ledere

- Vi står i dag overfor så mange og komplekse utfordringer at fremtidens samfunn vil trenge ledere som i større grad hentes fra høyere utdanning og forskning. Derfor er nettopp forskerutdanningen så viktig for hvilken retning morgendagens samfunn skal ta», sier Professor Nilsen.

Sommer-forskerskolen i Bergen samler hvert år nesten hundre doktorgradsstudenter og forskere fra hele verden for å ta en tverrfaglig tilnærming til de store utfordringene verden står overfor.

- Utdanningen av fremtidens ledere må gi dem overførbar kunnskap som er allment orientert og derved tverrfaglig åpen. En verdiforankring for denne kunnskapen er grunnleggende viktig, og med dette som grunnlag, ramme og mål vil BSRS søke å bidra til det bærekraftige framtidssamfunnet.

FN understreker betydningen forskning og institusjoner for høyere utdanning har for den globale utviklingsagendaen. Ny kunnskap, kritiske vurderinger, og vitenskapelige metoder må underbygge diskusjoner om hva som skal følge tusenårsmålene.

- Det er komplekse utfordringer som ligger til grunn for de nye utviklingsmålene. Derfor vil vi krysse både disiplinære og geografiske grenser, ved å bringe sammen et internasjonalt panel av forskere og doktorgradskandidater fra de naturlige og samfunnsfag samt fra humaniora og juss, sier Nilsen.

Tilpassing eller omstilling?

Prosessen med å utarbeide en ramme for de nye «Bærekraftige utviklingsmål» er godt i gang og skal være på plass ved utgangen av 2015. De vil gi rammen for sommerforskerskolens fem vitenskapelige kurs og de mange og viktige diskusjonene de vil skape.

- Med de nye Bærekraftmålene settes klimautfordringene på agendaen og utgjør, sammen med fattigdomsbekjempelse, en slags plattform for et globalt «universelt» eller «holistisk» løft, der de største utfordringene i vår tid tenkes løst med ett stort grep, sier Hans Geir Aasmundsen, akademisk koordinator for BSRS 2015.

«Transformasjon», «omstilling» og «tilpasning» er nøkkelbegreper i disse debattene. Men, er det nok å omstille seg, eller, kreves det en mer dyptgripende endring, på sosiokulturelt nivå? Hva betyr i så fall det, for holdninger, verdier, religion språk, kultur, økonomi og politikk?

- Trenger økonomien å transformeres – og i så fall, på hvilken måte? Holder det å utvikle ny teknologi, eller er bruken av teknologien og hvem som bruker den like viktig? Videre, i et maktperspektiv: hvem setter agendaen og hvem snakker på vegne av hvem? Utfordringene er mange og spørsmålene flere!

Bærekraftmålene skal gås nærmere etter i sømmene og sommer-forskerskolens fem kurs vil se nærmere på framtidens energilandskap, utfordringer med globale ulikheter og rettferdige styresett, og tiltak for å sikre helse for svake grupper som barn og kvinner i utsatte posisjoner.

- Hva er bærekraftmål for helse og hva er den historiske bakgrunn og de normative føringer som ligger til grunn for ansvarliggjøring på nasjonalt og internasjonalt nivå? Bærekraftmålene foreskriver kulturell transformasjon. Men, hva menes med kultur - er det tradisjon, religion og språk? Hvordan kan de endres? Styrt eller av seg selv?, spør Aasmundsen.

Analyser og kreative løsninger

Neste års sommerforskerskole er i stor grad en syntese av BSRS sin historie som hele tiden har tatt opp sider ved Tusenårsmålene med en tverrfaglig profil og med gode forskningsklynger i Bergen som basis.

Kursene er tenkt som utgangspunkt for faglig refleksjon, kritisk analyse og konstruktive diskusjoner. Rundeborddiskusjoner blir felles arenaer hvor blikket kan heves og naturvitere, humanister, samfunnsvitere, jurister, aktivister og politikere kan møtes for å få nye innsikter og ideer, og for å bryne sine argumenter.  Mange av arrangementene er åpne for allmenheten.

- BSRS gir muligheten for forskere og doktorander fra hele verden til å bli kjent med hverandre og møteinternasjonalt tunge og profilerte forskere samt fagfolkene fra de sterke og aktive forskningsklyngene som bærer kursene. Vi lager en forskerutdanning der en møter problemstillinger fra mange perspektiver som energi, klima, politisk styresett, religion og prioritering i velferd og helse, barn og mødre-helse, som hele veien blir satt i et globalt og komparativt perspektiv, sier Aasmundsen og Nilsen.

Bergen sommer-forskerskole ble opprettet i 2008 og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Chr. Michelsens institutt, Høgskolen i Bergen, Norges handelshøyskole og Uni Research.