Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Immunologiske mekanismar ved autoimmun Addisons sjukdom

Alexander Hellesen disputerer 04.03.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Immuno-endocrine interactions in autoimmune Addison's disease".

Main content

Pasientar med autoimmun Addisons sjukdom (AS) manglar evna til å produsere livsviktige hormon som kortisol og aldosteron. Dette skuldast ein betennelsesreaksjon der immunforsvaret går til selektivt angrep på og tek livet av dei hormonproduserande cellene i binyrebarken. Det er ikkje kjend kva som set i gong og driv denne destruktive prosessen, men truleg beror utviklinga av AS seg på eit samspel mellom immunforsvaret, binyrebarken og ukjende miljøfaktorar. Målet med doktorgraden har difor vert å avdekke mekanismar som kan vere aktive under utvikling av AS.

T-celler frå immunforsvaret som reagerer på proteinet 21-hydroksylase (21OH) i binyrebarken er truleg sentrale i utslettinga av dei hormonproduserande cellene ved AS. Ved hjelp av immunologiske teknikkar har Hellesen vist at pasientar med AS har høgare forekomst av T celler i blodet som gjenkjenn ein spesifikk del av 21OH enn friske individ. Hos pasientane viste T cellene seg samtidig å reagere sterkare på 21OH, blant anna ved å skilje ut stoff som forsterkar betennelsesreaksjonar. Dette underbygger teorien om at desse 21OH-reaktive T cellene er skadelege og involvert i sjukdomsutviklinga.

Hellesen har vidare i sitt arbeid vist at binyrebarkceller har evne til å gjenkjenne strukturar som er assosiert med ei rekke virus og responderer på desse med å skilje ut signalstoff som tilkallar seg immunforsvaret. Dei aktuelle signalstoffa viste seg samtidig å vere forhøga i blodet hos pasientar med AS, og var i stand til å tiltrekke seg 21OH-reaktive T celler fra immunforsvaret. Funna tyder såleis på at cellene i binyrebarken kan spele ei aktiv rolle i sin eigen undergang i AS ved å rekruttere skadelege celler. Studien viser òg at eksponering av binyrebarkceller for virusstrukturar og såkalla interferoner, som er ein naturleg del av immunforsvaret mot virus og bakteriar, i tillegg vil kunne gjere binyrebarken ekstra sårbar for eit angrep fra immunforsvaret.

Personalia

Alexander Hellesen (f. 1987) er fødd og oppvaksen i Florø. Han har ei bachelorgrad i molekylærbiologi (2008) og mastergrad i medisinsk cellebiologi (2010) frå Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, i perioden 2012-2015 med finansiering frå Det regionale samarbeidsorganet Helse-Vest. Hovudrettleiar har vore Dr. Eirik Bratland med professor. Eystein S. Husebye som birettleiar.