Hjem
Dannelsesemner
Om dannelsesemner

Idé og utvikling

Hovedinnhold

Ideen

Et universitetsfellesskap er ikke et faktum, men en kontinuerlig og krevende oppgave. Samtidig står samfunn og vitenskap ovenfor fagovergripende utfordringer karakterisert av stor verdi- og kunnskapsmessig kompleksitet (f.eks. menneskeskapte klimaendringer).

Idéen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer for å kunne møte slike utfordringer med en større bredde av kunnskaper, verdier og perspektiver. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.

I tråd med denne idéen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer også forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.

Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene under fanen Undervisningsemner i toppmenyen.

Historien

I 2009 avleverte Dannelseutvalget for høyere utdanning sin rapport, Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Utvalget, som ble ledet av daværende prorektor ved UiO, Inga Bostad, foreslo at det skulle innføres dannelsesemner ved universitetetene i Norge.

Ved UiB ble arbeidet med å utvikle emnene lagt til Senter for vitenskapsteori. Sentralt i dette arbeidet var Roger Strand og Kristine Bærøe. Det ble opprettet emnebeskrivelser og et pilotprosjektet ("Sentrale spørsmål i forskning og samfunn"). Jan Reinert Karlsen ble ansatt for å implmentere emnene og gjennomføre pilotprosjektet (2010-2012).

I 2011 mottok Jan Reinert Karlsen og Roger Strand UiBs Læringsmiljøpris for arbeidet med dannelsesemnene. Det påfølgende året ble det bestemt at emnene skulle bli et permanent studietilbud ved UiB. I perioden 2013-2015 har det blitt faset inn to nye emner utover de fire opprinnelige dannelsesemnene.

Per i dag er UiB det eneste universitetet i Norge som tilbyr dannelsesemner. 

Små emner - Store utfordringer

Dannelsesemnene består per i dag av seks enkeltemner. Det undervises i to emner hvert semester.

  • Mennesket: Natur og kultur (VIT210)
  • Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)
  • Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)
  • De mange kulturene ved universitetet (VIT213)
  • Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)
  • Mennesker på flukt: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT215)

Hvert emne reiser en stor utfordring for forskning og samfunn. Karakteristisk for disse utfordringene er at de opptrer på tvers av faglige skillelinjer, ofte i komplekse vekselvirkninger mellom «natur» og «kultur», «del» og «helhet» og «fakta» og «verdi». Utfordringene krever felles forståelse og samhandling på tvers av tradisjonelle institusjonelle og sektorielle skillelinjer og kulturer.