Hjem
Dyreavdelingen

Risikovurdering

Forskergruppen skal levere inn risikovurdering av forsøket sammen med søknaden om å gjøre forsøk.

Hovedinnhold

Enhver arbeidsgiver er pålagt å gjøre risikovurdering for bedrift og aktiviteter. Dette gjelder og for alle forskere og de aktivitetene de har i Dyreavdelingen.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering/kartlegging er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet.

Aktuelle risikoer i en dyreavdeling kan være: allergiutvikling, stikk, kutt, bitt, bruk av gasser, stråling, bruk av cytostatika, kjemikalier, dårlig ventilasjon, feil bruk av bekledning, dårlig hanskebruk, feil åndedrettsvern, mangel på personlig verneutstyr, at en gravid person blir utsatt for anestesigass, mangel på vaksiner, å bli utsatt for biologiske faktorer, utslipp av farlig avfall, og mye mer.

Hvem er ansvarlig?

Dyreavdelingen har en kontinuerlig risikovurdering av sine aktiviteter, men har ikke oversikt over forskergruppenes aktiviteter. Hver forskergruppe må selv stå for risikovurdering av alle aspekter ved sitt forsøk, og prosjektleder står i linjen som arbeidsgiver for sine gruppemedlemmer. Dette betyr at alle også alle forskere må risikovurdere sine prosjekter. Du finner et standard skjema til dette på denne siden, se vedlegg til høyre. Arbeidstilsynet har også forslag til skjema for risikovurdering på sine sider. Dyreavdelingen har utarbeidet sitt eget, se pdf her til høyre med utdrag som eksempel. Vi velger å ta med alle uønskede forhold, både det som er farlig for personell, det som kan skade dyrene og det som kan skade forskningen. Listen er på ingen måte komplett, dette er bare et utdrag.

Prosjektleder må utarbeide en systematisk oversikt over risikoer, mulige årsaker, konsenkvenser, og tiltak for å hindre at de uønskede forholdene skjer. Det er en fordel om dette gjøres i samarbeid med prosjektgruppen, og uansett må alle i gruppen få denne informasjonen.

Risiko for hvem og hva?

Først og fremst gjelder det selvsagt risiko for egen og kollegers liv og helse. Når en arbeider med dyr skal en også ta med risikovurdering for dyret sin del, og for forskningen bør en også ta med forhold som kan ødelegge selve forsøket. Dyreavdelingen ser også på risiko for omdømme, ettersom utdanning og forskning er et samfunnsansvar.

Mer informasjon

Arbeidstilsynet har en hjelpeside på sine nettsider om risikovurdering.

Universitetet har også mye informasjon om dette.