Hjem

Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Hovedinnhold

Forskergruppen består av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene familie-, barne-, arve- og personrett. Gruppen er et forum for faglig diskusjon og meningsutveksling, gjennom seminarer og annen virksomhet. Gruppen har et bredt nedslagsfelt og er et viktig samlingspunkt for medlemmer som også forsker innenfor andre fagområder, som prosess, strafferett og komparative fagdisipliner. 

Forskergruppen har som ambisjon å utvikle forskningsbasert kunnskap som er relevant for det nasjonale praktiske rettsliv, og å drive rettsforskning på et høyt internasjonalt nivå. Medlemmene formidler denne kunnskapen blant annet gjennom undervisning og ved å holde foredrag innenfor fagområdene. En del av forskningen er utvikling av sentral faglitteratur, herunder pensumlitteratur til undervisningen. 

Professor Thomas Eeg og professor Anneken Kari Sperr leder forskergruppen.

Pågående prosjekter

Medlemmene i forskergruppen for familie-, barne-, arve-, og personrett er medlemmer av flere pågående prosjekter. På denne siden listes noen prosjekter som er i forskergruppens  kjerneområde.

Samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbrudd.

Ingun Fornes er med i prosjektet "Samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbrudd". Temaet for prosjektet er samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbruddet. Dette temaet plasserer seg i grenseflaten mellom strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern.

Barn som har begått svært alvorlige lovbrudd vil i mange tilfeller ha en rekke risikofaktorer. Enkelte forhold som anses som risikofaktorer for lovbrudd, vil også kunne være forhold som er utløsende for at tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern iverksettes. I en del tilfeller er barnet allerede kjent for hjelpeapparatet, forut for en straffedom avsies. Barnet kan ha vært underlagt frihetsberøvende tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern før det begår lovbrudd av en slik art at frihetsberøvende straff er aktuelt. Barnet vil også kunne ha behov for tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern under straffegjennomføringen. Straffegjennomføringsloven åpner for at straffen kan gjennomføres i institusjon eller i sykehus. Slik kan det domfelte barnet overføres for eksempel til barneverninstitusjon eller til psykiatrisk sykehus. Hovedfokus i prosjektet er frihetsberøvende reaksjoner og tiltak i strafferettspleien, barneverntjenesten og i det psykiske helsevern. Ingun vil analysere i hvilken grad de ulike frihetsberøvende reaksjonene og tiltakene er tilpasset hverandre.

Prosjektet har tre sentrale deler:

1) Komparativ studie av frihetsberøvelse av barn som har begått ellers straffbare handlinger og hvor det er høy risiko for nye lovbrudd.

2) Barn som har begått drap

3) Domstolsystemet og forbudet mot gjentatt straffeforfølgning

Prosjektet er finansiert av Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus, Helse Vest.

Lærerbok i arverett

Thomas Eeg  skriver bok i arverett. Prosjektet ble tildelt Cappelen Damm Akademisk sitt hovedstipend.

Lovkommentar til arveloven

Thomas Eeg skriver lovkommentarer til lov om arv og dødsboskifte 2019 på Lovdata, som et ledd i samarbeidet mellom Lovdata og Karnov Group Norway. Les mer om samarbeidet her.

Lovkommentar til bestemmelser i ekteskapsloven

Asbjørn Strandbakken skriver lovkommentarer til bestemmelsene om økonomisk familierett i ekteskapsloven. Lovkommentaren er et samarbeid mellom Lovdata og Karnov Group Norway.

Lovkommentar til husstandsfellesskapsloven

Asbjørn Strandbakken skriver lovkommentarer til husstandsfellesskapsloven. Lovkommentaren er et samarbeid mellom Lovdata og Karnov Group Norway.

Sakkyndigmandater i barnevernssaker - Et tverrfaglig prosjekt

Camilla Bernt  er med i prosjektet «Sakkyndigmandater i barnevernssaker - Et tverrfaglig prosjekt» ledet av professor Annika Melinder ved Universitetet i Oslo, psykologisk institutt.

Nye publikasjoner fra Thomas Eeg
Thomas Eeg

Nye publikasjoner innen arverett

Professor Thomas Eeg ved Det juridiske fakultet, UiB, har nylig bidratt I to omfattende publikasjoner innen arverett. Publikasjonene er er et viktig bidrag til fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Studenstipend med frist 18. mai
Datamaskiner, tankekart, studering

Studenstipend tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett

Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett lyser ut ett stipend på kr 25.000,- til en student som ønsker å skrive stor masteroppgave tilknyttet forskerlinjen (70 sp). Stipendet kommer i tillegg til de kr 25.000,- som tildeles alle studenter på forskerlinjen.

Lovkommentar
Illustrasjonsbilde - bøker

Lovkommentarer til lovdata

Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.

Ukjent arv
Tarjei Strøm og Thomas Eeg

Arveretten inntar NRK

Professor Thomas Eeg har bidratt til NRK serien "Ukjent arving" som har premiere på NRK torsdag 12. november klokken 20:00. Sak fra På Høyden.

PhD candidate
Private photo of Lucie Ducarre.

New PhD candidate: Lucie Ducarre

The latest addition to our Researh Group is PhD candidate Lucie Ducarre.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen arve-, familie-, barne-, eller personrett? 

Forskergruppen ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Se mer informasjon om dine muligheter til å skrive stor masteroppgave og til å bli inkludert i forskergruppen. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på forskergruppe.familierett@uib.no.