Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt GEO - Tor Arne Johansen

Seismiske signaturer av geotermiske reservoarer

Dette masterprosjektet er ledig fra opptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 

Energi kan produseres fra varme nede i jorden. For å få til denne prosessen må det det sirkuleres vann gjennom varme, oppsprukne og/eller porøse bergarter. Det oppvarmete vannet utnyttes deretter i energi produksjon. Hvis bergartene er tette må de kunstig sprekkes opp slik at vann kan sirkulere. Endringer i reservoarets sprekkesystem, temperatur og væsketype kan alle medføre endringer i de fysiske egenskapene som bestemmer bergartens seismiske hastigheter og tetthet.

Oppgaven skal i første omgang systematisere de fysiske egenskapene som er viktige for å identifisere et geotermisk reservoar og spesielt skille ut de forholdene som påvirker de seismiske egenskapene. Ved bergartsfysisk modellering skal oppgaven diskutere mulige seismiske effekter av ulike parametere som er viktig i beskrivelsen av et geotermisk reservoar, f.eks sprekketetthet, porøsitet, temperatur og type porevæske. I siste del av oppgaven skal en kombinere resultatene foran med seismisk modellering for å studere hvordan ulike seismiske attributter kan identifisere endringer som skjer i reservoaret under produksjon.

Kandidaten vil få god trening i bruk av metoder og programvare som brukes i bergartsfysisk og seismisk modellering.
Kandidaten vil få erfaring i et geovitenskapelig fagfelt som kan bli av stor betydning i fremtiden, samtidig som det gir en god kvalifikasjon for å jobbe i petroleumsrelatert virksomhet i offentlig eller privat sektor.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 

Etter nærmere avtale med hovedveileder, kommer an på bakgrunn.