Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Forskningsprosjekter

Medlemmene tilknyttet Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett er involvert i en rekke spennende prosjekter, som du kan finne ut mer om nedenfor.

Hovedinnhold

Det er mye forskningsaktivitet i gruppen til enhver tid, og våre medlemmer er tilknyttet en rekke spennende forskningsprosjekter. Her har vi samlet en oversikt over noen av dem.

The role of business entities in combatting marine plastic pollution

Ph.d.-kandidat Barbara Bokor ved Det juridiske fakultet i Bergen forsker på reguleringen av plastforurensing i havet. 

Forskningsprosjektet omhandler rettslig regulering som rammeverk for bekjempelsen av økt plastforurensingen i havet, og er en del av satsingsområdet for forskning ved Universitet i Bergen

Ettersom kunnskapen om hvilke implikasjoner bruken av plast har er kontroversielle, dels på grunn av at problemstillingen er kompleks, dels på grunn av at det er vanskelig å måle de langsiktige virkningene, er forskning på spørsmålet av særlig viktighet. En rekke innovasjoner vedrørende plast og dens virkninger viser potensiale, men de tiltak som er iverksatt synes fremdeles å være for fragmenterte og ukoordinerte til at de gir avgjørende resultater.  

Regulating Energy Markets, a Perspective from EU/EEA Competition and Public Procurement Law

Ignacio Hererra er forsker ved Det juridiske fakultet. Hans prosjekt ser nærmere på energilovgivningen i Europa. Prosjektet har fått midler fra AkademiaAvtalen. Finn mer informasjon her.

GOVLAND - Rettsleg styring ved miljø- og arealplanlegging

Forskingsprosjektet GOVLAND ser på rettsleg styring av tilhøvet mellom nasjonal og kommunal kompetanse i arealforvaltinga. Prosjektet ser også på private aktørar si rolle, og samspelet mellom offentleg og private aktørar ved arealplanlegging og utbyggingsavtalar. Les mer her.

Forskarar skal gje klare reglar for havbruksnæringa

I havstrategien til regjeringa står havbruksnæringa sentralt. Men kva reglar som skal gjelde for den blå næringa er uklart og fragmentert. Dét skal forskarar og masterstudentar ved Det juridiske fakultet gjere noko med. Finn mer informasjon her.

Mare Nullius? Sea Level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific - An Expanded Anthropology of Climate Change

Mare Nullius er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Toppforskprogrammet. Prosjektet er ledet av Professor Edvard Hviding. Mare Nullius er et tverrfaglig prosjekt, som inkuderer forskere fra samfunnsvitenskap, klimavitenskap, humaniora, juss og marinbiologi. Les mer om prosjektet her.

HyValue 

HyValue senteret (Norwegian Centre for Hydrogen Research) er ledet av NORCE og skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. 

UiB er en av samarbeidspartnerne i prosjektene til HyValue senteret. Førsteamanuensis Ignacio Herrera-Anchustegui er medleder i HyValue Work Package 6: "Integrating hydrogen in value chains". Les mer her. 

ImpactWind SørVest 

Kapasitetløftet ImpactWind SørVest er ledet av NORCE sammen med Universitet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Det er i tillegg åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger involvert. 

ImpactWind SørVest er et tverrfaglig prosjekt som skal styrke utdanning, utvikle forskningsbasert kunnskap og utvikle en databaseløsmning for data og utredninger for havvindutbyggingen. 

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. 

Les mer her.

 

Fullførte Prosjekter 

Polycentric climate governance in action: study of the interaction between Norwegian and Amazonian agricultural policy for climate change

Prosjektet er en del av LEG-ARCH prosjektet (Legal Architecture of Climate Politics) som er et samarbeidsprosjekt mellom Det juridiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette underprosjektet ble ledet av postdoktor Catalina Vallejo. Les mer om prosjektet her.

 

Regulating Energy Markets, a Perspective from EU/EEA Competition and Public Procurement Law

Ignacio Hererra er forsker ved Det juridiske fakultet. Hans prosjekt ser nærmere på energilovgivningen i Europa. Prosjektet har fått midler fra AkademiaAvtalen. Finn mer informasjon her.