Hjem
Institutt for geovitenskap

Prosjektsøknadsstøtte

Søknader fra GEO om eksternfinansiering skal være godt planlagt og forankret i instituttledelsen. For å gi god administrativ støtte til prosessen (inkludert oppsett av budsjett), gjelder følgende retningslinjer.

Hovedinnhold

Generelt for alle søknader gjelder:

Det finnes også mye nyttig informasjon på UiBs ansattsider "Arbeidsstøtte for forskning og innovasjon"

Link to english webpage.

Tidsplan for forskningssøknader

 • I planleggingsfasen. Ta kontakt med instituttets seksjon for forskningstøtte (se høyre kolonne)
 • Innsending av skjema (GEO prosjektleder: Send dette inn så snart du har en plan om å søke om midler og senest 4 uker før søknadsfrist/ planlagt innsendingsdato.
  • Søknaden vil deretter blir registrert i prosjektsøknadsmodulen og en prosjektøkonom vil bli tilordnet prosjektet
  • Budsjettet kan deretter utarbeides i samarbeid med prosjektøkonomen i tråd med TDI-modellen, se GEOs retningslinjer for budsjettering i prosjektsøknader
  • Hvis aktuelt, gi tilgang til administrasjonssjef og prosjektøkonom i søknadsportalen (NFR, Espresso, EU Funding and Tenders portal)
 • Senest 1 uke før søknadsfrist (helst 2), må søknadsbudsjettet være ferdig og klart for en gjennomgang med administrasjonssjef (BDM). Denne gjennomgangen gjøres på TEAMS og prosjektøkonom innkaller til denne. Prosjektleder, prosjetkøkonom og administrasjonssjef deltar. Forskningsrådgiver inviteres med og deltar dersom forskningsrådgiver mener det relevant.
 • Siste uke før søknadsfrist: Ferdisgstillelse av formalia ("Letters of intent", etc) kan først skje ETTER at budsjettet er godkjent.
 • Ved innsending: kopi av søknad sendes forskningsrådgiver
 • Etter innsending: gi beskjed til forskningsrådgiver så snart du har fått tilbakemelding om prosjektet har eller ikke har fått tildeling

Administrasjonen går ikke inn i det faglige innholdet, men vil kvalitetssikre søknader ettersom de binder instituttet økonomisk

EU - Horizon Europe

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert i Funding and tender portal. Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om EU sine store programmer (se høyre kolonne)

Merk at for EU prosjekter som GEO ansatte deltar i gjelder følgende:

Ta kontakt med forskningsadministrasjon i god tid før søknadsfrist, gjelder særlig dersom du skal være koordinator

Registrer søknad via Skjemaker (se over)

Forskningskoordinator vil ta kontakt for hjelp med å fylle ut autorisasjonsskjema og for informasjon om videre prosess. Du finner også informasjon på UiB side "The UiB Brussels Office"

Kontaktperson GEO: Anne Fjellbirkeland

Forskningsrådet

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert på Forskningsrådets hjemmeside. Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om Forskningsrådets større utlysninger (se høyre kolonne)

Merk at for Forskningsrådssøknader som GEO ansatte deltar i gjelder følgende:

Ta kontakt med forskningsadministrasjon i god tid før søknadsfrist, gjelder særlig dersom du skal være koordinator

Registrer søknad via Skjemaker (se over)

Forskningskoordinator vil ta kontakt for hjelp med å fylle ut søknadsskjema og for informasjon om videre prosess. Du finner også informasjon på FIAs side «Forskningsrådets søknadstype og program».

Kontaktperson GEO: Anne.Fjellbirkeland

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir)

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert på HK-Dir sin hjemmeside. Ansatte ved GEO skal registrere søknader via Skjemaker (se over).

Administrasjonen vil ta kontakt og informere om videre prosess.

Andre utlysninger

Ta kontakt med Anne.Fjellbirkeland for informasjon om prosess