Hjem
Institutt for geografi
Forskerprofil

Hva forsker du på, Grete Rusten?

Grete Rusten er professor i økonomisk geografi og er spesielt opptatt av grønn næringsomstilling, sosiale innovasjoner, regionalt samarbeid og samfunnsansvar.

Grete Rusten
Grete Rusten er professor i økonomisk geografi ved Institutt for geografi, UiB.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

De emnene jeg jobber med finner jeg meget interessante og relevante i den tida vi er i med svært mange miljøutfordringer. Det er også viktig å bidra med forskning som har relevans for utvikling av framtidas arbeidsplasser, varer og tjenester vi vil trenge i årene framover.

By- og næringsutvikling

Grete Rusten har studert samfunnsfag, administrasjons- og organisasjonsfag, og geografi med spesialisering innen økonomisk geografi. I hovedfagsoppgaven tok hun opp spørsmålet omkring by- og næringsutvikling, med vektlegging på flytting av virksomheter fra Bergen sentrum til industriparkene Sandsli og Kokstad ved flyplassen.

- Dette var både en kartlegging av hva foretakene flyttet fra, hvilke næringer disse tilhørte og hvordan flytting og fornying av virksomheten var to sider av samme sak. Byfornying og kampen om arealene er også en viktig problemstilling i dagens byer både i forhold til utbygging av boliger, arbeidsplasser og også hvordan arealdisponering påvirker kommunikasjonssystemer, naturområder og rett og slett levekår, sier Grete Rusten.

Tema for doktorgraden var strategier og prosesserer omkring hovedkontorflyttinger i Norge.

- I avhandlingen innen økonomisk geografi ved Norges Handelshøyskole fikk jeg god kjennskap til mange av de store foretakene i Norge. I feltarbeidet besøkte jeg virksomheter og foretok intervjuer fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Emnet ble på mange måter basis for mye av senere forskningsinteresser hvor jeg særlig har hatt interesse for næringsliv, utvikling og omstilling av arbeidsplasser fra det globale til det lokale nivået.

Grønn næringsomstilling og sosiale innovasjoner

- I de senere år har jeg særlig jobbet med to emner. Det ene omhandler spørsmål omkring grønn næringsomstilling, mens det andre handler om sosiale innovasjoner og hvordan arbeidsliv og utdanning jobber sammen om det å utvikle fagutdanning for framtida. Sosial kapital og regionalt samarbeid og samfunnsansvar er viktige stikkord i den sammenheng.

Forskningsfokuset hennes akkurat nå er to tema som handler om det grønne skiftet.

- Det ene handler om hvordan foretak jobber med grønne strategier. Jeg jobber nå med et bokkapittel til Handbook in Green Economy, en bok som er initiert av kolleger jeg har gjennom det internasjonale forskernettverket The Green Economies Network. Opp gjennom årene har jeg gjennom dette nettverket deltatt i flere prosjekter, publiseringssamarbeid, workshop og konferansesamlinger. Ved flere anledninger har også kolleger i dette nettverket vært gjesteforelesere ved vårt institutt.

- Det andre forskningstemaet tar for seg hvordan offentlige innkjøp kan være et viktig verktøy til grønn omstilling. I den forbindelse har jeg nå et publiseringssamarbeid med en kollega i Sverige. Dette samarbeidet gir oss unike muligheter også til å drøfte og sammenligne litt ulike modeller som den offentlige sektor bruker i forhold det å velge mer grønt i sine innkjøp som kan omhandle alt fra ferjer og skolebygg til kontorrekvisita.

Hvorfor geografi?

Grete Rusten begynte selv litt tilfeldig å studere geografi. Hun hadde studert andre fag på UiB da hun på en hybelfest på Fantoft fikk se noen flotte bilder fra et feltkurs i geografistudiet. Det så veldig spennende ut, og siden geografi var favorittfaget på ungdomsskolen, tenkte hun at hun ville prøve dette studiet.

Nå mener hun geografistudiet er veldig relevant med tanke på de mange utfordringene samfunnet her hjemme og ute i verden står overfor, og ønsker å se flere nye geografistudenter. Hun råder studenter til ha nysgjerrighet og legge mye innsats og engasjement i studiene.

Mange av de store samfunnsspørsmålene om miljø, klima, velferd, arbeid, globalisering, by-og regionalutvikling er temaer innen geografi. Geografifaget har mange valgmulgheter hva angår retninger og emner, med feltkurs, teoretiske og praktiske oppgaver som gjør vår kompetanse svært relevant.  Vi er dessuten kjent for å ha et godt sosialt og faglig studentmiljø. Geografer finnes innen mange interessante jobber, og vi håper at du i framtida kan bli en av dem. Velkommen til våre studier!