Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Hva er politikk og forvaltning?

Har organisering noe å si for de utfordringene vi som samfunn står overfor innenfor helse, utdanning, næringsutvikling, miljøvern og samfunnsikkerhet? Hvilke organisasjons-,forvaltnings-og styringsformer kan tas i bruk og hvordan virker dette i ulike sammenhenger? Hvilke konsekvenser har ulike styringsformer for interesser og verdier i samfunnet?

Bilde av tekst. Det er skrevet " Åpolitikk og forvaltning trenger tankene dine"
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hva er politikk og forvaltning?

Faget legger særlig vekt på teorier om demokrati, organisasjoner og offentlig forvaltning. Studiet legger vekt på å sammenlikne offentlig forvaltning og politikk i ulike land, områder eller sektorer. Vi er opptatt av hvordan samfunnsstyring på kommunalt, fylkeskommunalt , nasjonalt eller internasjonalt nivå henger sammen.

Vi gir deg kunnskap om offentlig forvaltning og politikk med vekt på forholdet mellom organisasjon og individ, og forholdet mellom organisasjoner og omverden. Eksempler på organisasjoner er NAV, Universitetet i Bergen og Bergen kommune. 

Hva forsker vi på?

Vi forsker på både offentlig og privat sektor samt det frivillige organisasjonssamfunnet. Faget er opptatt av både politikkutforming og organisasjoner.

Et av utgangspunktene er at den måten folk tenker og handler på er formet av de organisasjonene de tilhører eller inngår i. En leder for Studentparlamentet vil for eksempel tenke og handle annerledes enn rektor ved Universitetet i Bergen. Statsråden i et nasjonalt departement vil opptre annerledes enn en saksbehandler hos fylkesmannen. Samtidig kan individene påvirke den organisasjonen de tilhører på forskjellige måter.

Vi ser særlig på forholdet mellom stat og samfunn. For å kunne forstå innholdet i offentlig politikk og dens virkning på samfunnet, er det nødvendig å studere både politikkens omfang og innhold. Vi undersøker også hvordan politikk blir utformet og  iverksatt, og hvordan utformingen av politikk skjer i et samspill mellom ulike verdier, interesser og forvaltningssystemer på ulike nivå.

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen? Vi tilbyr 3 utdanningsprogram.

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Dette treårige studiet tar opp emner og temaer  som organisasjonsteori, offentlig forvaltning, demokratiteori, samfunnsstyring, regulering, samfunnssikkerhet, miljøvern og klima. Studentene får god innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og hvordan offentlig styring blir utformet.

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Etter bachelorprogrammet kan du ta et toårig masterprogram i politikk og forvaltning.  Masterprogrammet tar sikte  på å utvikle evne til selvstendig analyse av organisasjon og politikk.  Du kan selv velge tema og skrive om både lokale og globale problemstillinger.

Master's Programme in Public Administration ( MPA)

Dette er det internasjonale masterprogrammet der du kan møte studenter fra andre deler av verden.  I vårt MPA program fokuserer vi på blant annet på demokrati, organisasjoner og politiske prosesser i en internasjonal kontekst.

Hva lærer du ved å studere politikk og forvaltning?

Studiet skal gjøre studentene kjent med klassiske utfordringer innen statsvitenskapelig og politisk teori.  

Dette er for eksempel:

 • Forhold mellom stat og samfunn
 • Forholdet mellom organisasjon og individ
 • Profesjonalisering
 • Ansvarsdelingen mellom offentlig og privat sektor
 • Demokratisering
 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Vilkår for styring
 • Ledelse, styring og administrasjon
 • Trekk ved ulike styringssystemer
 • Etiske problemstillinger
 • Forholdet mellom ønskede verdier og faktiske verdier

Studiefeltet er innrettet mot å avklare hvordan ulike organisasjonsformer påvirker innholdet i beslutningene, hvordan beslutninger blir iverksatt og hva konsekvensene av beslutningene er.

Om instituttet

Ved et universitet og ved instituttet vårt er forskning sentralt. Det er omlag 35 vitenskapelige ansatte tilknyttet instituttet. 

Instituttet jobber derfor aktivt med forskerinitiering og rekruttering av nye forskere. Vi deltar i mange ulike forskningsprosjekt. Forskningen som gjøres av PhD-studenter og masterstudenter veiledet av vitenskapelig ansatte er svært verdifull.

Vi gjennomfører forskning over et bredt spekter. Noen eksempler er:

 • Utdanning
 • Samfunnssikkerhet
 • Helse og Velferd
 • Miljø
 • Klima
 • Transport og kommunikasjon
 • Bistand
 • Kommunalorganisering
 • Demokrati
 • Forvaltningsreformer

Prosjektene har ofte en sammenliknende karakter – og vi utvikler kunnskap gjennom sammenligning med Norden, resten av Europa samt land i sørlige Afrika, Amerika og Asia.